Now showing items 1-11 of 11

  • Deformační analýza části draku ultralehkého letounu 

   Author: Vobora Ladislav; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Schmidová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá FBG senzory deformací a jejich využitím při měření malých kompozitních civilních letounů. Dále se zabývá pozemní kalibrací FBG senzorů umístěných uvnitř struktury konstrukce křídla malého sportovního ...
  • Experimentální a výpočtová analýza lepených spojů 

   Author: Cízová Eva; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálními a výpočtovými metodami zjišťování mechanických vlastností lepených spojů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie lepených spojů a jsou zde vyjmenovány některé ...
  • Experimentální zjišťování materiálových charakteristik kompozitů použitých v konstrukci křídla UL letounu 

   Author: Marek Rejent; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Pechanec Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním materiálových charakteristik kompozitního křídla ultralehkého letounu, především pak Youngova modulu pružnosti a napětí na mezi pevnosti nosníku křídla. Tyto hodnoty pak zjišťuje ...
  • Možnosti monitorování kompozitních konstrukcí s využitím elektrické vodivosti uhlíkových vláken 

   Author: Petr Uksa; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku monitorování stavu konstrukcí (Structure Health Monitoring, dále jen SHM). Zkušební vzorky jsou v této práci vyrobeny z uhlíkového kompozitu a pro SHM se využívá elektrických vlastností ...
  • Napěťová a deformační analýza lepených konstrukcí 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato práce se zabývá odvozením laminátové a sendvičové teorie a jejich aplikací na konkrétní lepenou sendvičovou konstrukci. Vypočtené průhyby dle jednotlivých teorií jsou porovnány s experimentálním měřením.
  • Napěťově-deformační analýza sendvičových nosníků 

   Author: Mravinac Jan; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Práce se zabývá rozborem teorie sendvičových a laminátových desek a hlavně použitím těchto teorií pro řešení úlohy tříbodého ohybu sendvičových nosníků. Na základě řešení konkrétní úlohy ověřeného experimentem pak porovnává ...
  • Odporové tenzometry - vlastnosti a jejich experimentální ověření 

   Author: Varinský Matěj; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje měření s odporovými tenzometry, zkoumá a ověřuje jejich vlastnosti. Porovnává naměřené hodnoty s hodnotami vypočtenými pomocí simulačního programu. Dále vytváří ucelený přehled o typech ...
  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Sára Strakošová; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnodnocením experimentálního měření táhla a porovnání výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.
  • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

   Author: Zvolánek Petr; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
  • Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových konstrukcí 

   Author: Strmisková Renáta; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce se zabývá sendvičovými nosníky, zejména vlivem teploty na změnu jejich vlastností při zatěžování. Zahrnuje laminátovou i sendvičovou teorii výpočtu průhybu při zatěžování na tzv. tříbodový ohyb. Vedle teorie je ...
  • Zpracování a vyhodnocení letových měření UL letounu 

   Author: Ondřej Duník; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá nedestruktivní metodou kontroly únavy částí stroje, takzvané Structural Health Monitoring a její využití v letectví pomocí optických snímačů. Dále se zabývá zpracováním výstupních dat v Matlabu a ...