Now showing items 1-9 of 9

  • Návrh a řízení pohybu manipulátoru vzorků 

   Author: Pála Michal; Supervisor: Vlčák Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   V této práci se zabývám návrhem víceúčelového rotačního manipulátoru. Manipulátor slouží pro polohování vzorků depozičního zařízeni IBAD (Ion Beam Assisted Deposition - depozice s asistencí iontového svazku). Tato práce ...
  • Technické řešení stínění detektorů tlouštěk 

   Author: Lorenc Filip; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Obsahem této bakalářské práce je vytvoření technického návrhu stínění krystalových detektorů tlouštěk [QCM], které bude sloužit pro zvýšení jejich životnosti. Detektory jsou součástí depoziční aparatury BALZERS, která je ...
  • Analýza hmotnosti a elektrické mobility iontů 

   Author: Marek Dominik Pavelec; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem metod měření elektrické mobility a hmotnosti iontů. V další části je konkrétně popsána měřicí aparatura Differential Mobility Analyzer-Mass Spectrometer, která se nachází v laboratoři ...
  • Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů - návrh a realizace měření 

   Author: Šimon Svoboda; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce stručně uvádí do problematiky stanovení součinitele tepelné vodivosti a podává přehled nejvýznamnějších měřicích metod. Podrobně se zabývá srovnávací metodou, popisuje uspořádání měření, způsoby ...
  • Studium šíření vlnění ve struně elektrické kytary 

   Author: Filip Randák; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato bakalářská práce podrobně provádí matematickým a fyzikálním řešením šíření příčného vlnění v napjaté struně, v užším kontextu pak v napjaté struně elektrické kytary. Dále práce popisuje interaktivní počítačovou aplikaci ...
  • Simulace hloubkové distribuce implantované příměsi 

   Author: Martin Vacek; Supervisor: Vlčák Petr; Opponent: Krčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce pojednává o možnosti simulace hloubkové distribuce pomocí programu SRIM. Konkrétně se zabývá vlivem změny hustoty materiálu terče při implantaci a navrhuje zjednodušující přístup užitím simulace. ...
  • Návrh a realizace řízení sedlového ventilu pomocí krokového motoru v OMNIPUMP zařízení pro zajištění regulace průtoku v PEF (Pulsed Electric Field) zařízení 

   Author: Stanislav Taborovec; Supervisor: Budinská Zuzana; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce stručně popisuje metodu ošetření látek metodou elektrického pole a seznamuje s laboratorním zařízením OMNIPEF, vyvinutého pro výzkumné účely. Dále se rozebírá technologie krokových motorů a možnosti ...
  • Měření kontaktního úhlu a povrchové energie na povrchu povlaků beta-fosforečnanu vápenatého. 

   Author: Martin Štyks; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Písařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato práce se zabývá měřením kontaktních úhlů na površích povlaků beta-fosforečnanu vápenatého a porovnáním numerických metod pro výpočet povrchové energie u titanových vzorků.
  • Příprava a vyhodnocení nitridové vrstvy na povrchu titanu pomocí metody PACVD. 

   Author: Jan Dáňa; Supervisor: Tolde Zdeněk; Opponent: Krčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá nanesením tenké vrstvy nitridu titanu na titanový povrch technologií PACVD. Součástí práce bylo teoretické seznámení se se zařízením pro depozici a jeho uvedení do provozu. V teoretické části je ...