Zobrazují se záznamy 1-20 z 96

  • Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 

   Autor: Markéta Novotná; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na ...
  • Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel 

   Autor: Vojtěch Tluček; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, poté se zaměříme na ...
  • Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží. 

   Autor: Jiří Buchl; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ...
  • Studie vývoje produkce odpadních vod v urbanizovaném povodí 

   Autor: Ivana Novotná; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je definován pojem odpadní voda, uvedeno základní rozdělení odpadních vod a její složení. Dále byla provedena literární rešerše ...
  • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

   Autor: Jana Smolařová; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
  • Optimalizace tlakových pásem 

   Autor: Jan Končel; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu této práce jako jsou ...
  • Porovnání městských standardů. 

   Autor: Ondřej Bledý; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských standardů. Cílem bakalářské ...
  • Návrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelice 

   Autor: Dan Vrba; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
  • Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

   Autor: Iveta Pelánová; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Vácha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových ...
  • Experimentální hodnocení recirkulačních systémů čerpadel 

   Autor: Martin Vetešník; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problémy a vlastnostmi recirkulačních systémů čerpadel. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je z odborné literatury vypracována rešerše zabývající se veřejnými bazénovými ...
  • Vyhodnocení provozu úpravny vody Hradiště 

   Autor: Vít Neruda; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Kovalčík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na obecné popsání technologického postupu úpravy vody a na postupy využité na úpravně vody Hradiště. V praktické části jsou předmětem vyhodnocení provozní a ekonomické údaje ...
  • Návrhové postupy při řetězení opatření hospodaření s dešťovou vodou 

   Autor: Martina Paldusová; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje návrhové postupy typických opatření hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. Cílem praktické části je zpracování ...
  • Variantní řešení vybrané oblasti pitnou vodou 

   Autor: Petr Myšička; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti potřeby vody, vodárenských soustav, vodními zdroji, úpravou vody surové a ...
  • Varianty odvodnění místních komunikací 

   Autor: Daniela Runcziková; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řešení srážkových vod z místních komunikací. V první části je řešena tematika místních komunikací, srážkoodtokových procesů, znečištění srážkového odtoku a možností jeho vsakování a ...
  • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

   Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
  • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

   Autor: Lískovcová Barbora; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Plzeň 

   Autor: Vacková Markéta; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně ...
  • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

   Autor: Sojka Francisco; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

   Autor: Drnovcová Kateřina; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

   Autor: Voženílek Marek; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...