Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Příprava realizace Vodáckého sportovního parku Kadaň 

  Autor: Jan Havelka; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Hoření Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem realizace projektu nového Vodáckého sportovního parku v Kadani. V teoretické části se práce zabývá stavbami umělých slalomových drah z pohledu materiálů, návrhu a historie. Součástí ...
 • Návrh úsporných opatření v krytém a nekrytém bazénu 

  Autor: Jan Havlín; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce je zaměřena na úsporná opatření v bazénových areálech. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s technologií úpravy vody v plaveckých bazénech. Následuje popis ...
 • Návrh systému zásobování pitnou vodou v obci Krakovec 

  Autor: Jáchym Dobeš; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Švec Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Hlavním cílem diplomové práce je vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vodovod v obci Krakovec. Obec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník a její součástí je ...
 • Posouzení vybraného bazénového provozu 

  Autor: Vojtěch Tluček; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vodohospodářské části bazénového provozu a posouzením vybraného bazénového provozu. V teoretické části diplomové práce bude nejdříve představeno základní dělení vodních ploch určených ...
 • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice 

  Autor: Jana Smolařová; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Kužel Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem diplomové práce je posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice a možnosti přečerpávání odpadních vod ze zájmového území do jiné lokality. Tímto zásahem do stávajícího režimu odvodnění by ...
 • Vývoj a ověření prvků optimalizace mísení pro procesy odvodňování kalů a flotace 

  Autor: Vadim Strogonov; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Michálková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj a ověření prototypů směšovací a chemické optimalizace v procesech odvodnění a flotace. Nejprve je zpracována literární rešerše týkající se vlastností a klasifikací kalů, konvenčních ...
 • Hospodaření s vodou v průmyslovém areálu sladovny 

  Autor: Vladimír Nousek; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Pryl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Průmyslové podniky spotřebují velké množství vody ve svých výrobních procesech, a proto se v dnešní době zaměřuje pozornost stále více na efektivní hospodaření s vodou v průmyslových podnicích. Podniky mohou žádat o dotace ...
 • Zdroje vybraných ukazatelů znečištění ohrožujících dobrý stav povrchových vod v Pečkách 

  Autor: Ivana Novotná; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Benáková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení výskytu a množství vybraných polutantů v zájmovém povodí čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Pečky ve Středočeském kraji. Mezi hlavní vybrané polutanty patří těžké kovy, polycyklické ...
 • Potenciál využití srážkových vod ve Škodě Mladá Boleslav 

  Autor: Markéta Novotná; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Metelka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami zejména v průmyslových podnicích. Teoretická část je zaměřena na problematiku srážkových vod, podstatná část z ní je věnována aktuálnímu tématu hospodaření s ...
 • Posouzení vybraných vlastností bazénových fólií 

  Autor: Jiří Buchl; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce pojednává o tématu bazénových fólií, konkrétně o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu. V práci jsou popsané pozitiva a negativa používání bazénových fólií, jaké druhy jsou dostupné na trhu, kterými ...
 • Studie nakládání se splaškovými vodami v obci Vysoká, místní část Bosyně 

  Autor: Pavel Beneš; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Dalík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Diplomová práce se zabývá nakládáním se splaškovými vodami. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je pojednání o historii, významu a druzích stokování, následuje popis kanalizačních objektů, ...
 • Těžké kovy v Botiči: porovnání současného stavu s minulostí 

  Autor: Lenka Langhammerová; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Nekovářová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Práce je zaměřena na popis problematiky výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a konkrétně se zabývá analýzou těch nejproblémovějších z nich, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn a Hg, na pražském potoce Botič. Zájmový tok protéká ...
 • Návrh kanalizace v obci Milíkov 

  Autor: Tomáš Novotný; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Pollert Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářská práce je návrh kanalizace v obci Milíkov u Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou část (literární rešerši) a praktickou část. Teoretická část obsahuje řešerši ...
 • Experimentální zařízení pro posouzení recyklace vody 

  Autor: Martin Hainc; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Kříž Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problém spojený s nedostatky vody ve světě a ukazuje na příznivé následky opětovného používání vody, ukazuje na vlivy vody na prostředí a zobrazuje, jak moc je voda důležité pro společnost. ...
 • Posouzení systému zásobování pitnou vodou v obci Brloh 

  Autor: Jiří Švarc; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Anderlová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je posouzení stávající vodovodní sítě pomocí matematického modelu v programu Epanet v obci Brloh. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná funkce, ...
 • Návrh odvádění odpadních a srážkových vod z vybrané obce 

  Autor: Aneta Řeháková; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Novák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá odvodněním malých obcí. V první části práce je vypracována rešerše odborné literatury zaměřená na odvádění a čištění odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami a související legislativu. ...
 • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

  Autor: Adam Šimůnek; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Vrkoč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předkládaná bakalářská práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížení vodárenské problematiky formou literární rešerše. Konkrétně se věnuje obecnému ...
 • Využití matematického modelování v bazénech. 

  Autor: Roman Adaiguzhiyev; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předložená diplomová práce se zaměřuje především na ověření předem vytvořeného predikčního modelu reálného plaveckého bazénu, obsahující řádu informací o směru, velikostí a charakteru proudění vody tělesem tohoto bazénu ...
 • Posouzení funkce odlehčovacích komor ve vybraném území 

  Autor: Vít Neruda; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou odlehčovacích komor, plánovanou změnou legislativních předpisů a z ní plynoucí nutností posouzení odlehčovacích komor. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická je ...
 • Posouzení kapacity přivaděče a vodojemu v obci Libušín 

  Autor: Marie Košlerová; Vedoucí práce: Horký Filip; Oponent práce: Večeřa Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola ...

Zobrazit další