Now showing items 1-20 of 263

  • Alternativní ohřev bazénové vody 

   Author: Čermák Michal; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kritických prvků zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli 

   Author: Píšová Hana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Soukup Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 

   Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na ...
  • Analýza návrhových parametrů objektů hospodaření s dešťovými vodami ve srážko-odtokovém modelu SWMM 

   Author: Báča Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza potenciálu odběru tepla z odpadní vody: případová studie Hradec Králové 

   Author: Nedorost Filip; Supervisor: Stránský David; Opponent: Beneš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Získávání tepla z městských odpadních vod má obrovský potenciál na poli obnovitelné energie. Při ochlazení 1m3 odpadní vody o 1°C je možné získat až 1,16 kWh tepelné energie. Tato studie se zaměřuje na výběr vhodného místa ...
  • Analýza potenciálu využívání dešťové vody v budovách 

   Author: Vrkoč Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace biotechnologií při procesu čištění odpadních vod 

   Author: Kratochvílová Lenka; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

   Author: Voženílek Marek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
  • Bezvýkopové technologie 

   Author: Fedorova Yuliya; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
  • Biologicko-ekologické posouzení vlivu zaústění jednotné kanalizace na vodní toky Botič a Rokytka 

   Author: Víznerová Monika; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Opatřilová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Bionosiče a jejich využití v čistírnách odpadních vod 

   Author: Vydra Ondřej; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Jansa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Čerpací technika ve vodním hospodářství 

   Author: Filip Miroslav; Supervisor: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čerpadla ve vodárenství 

   Author: Klodner Michal; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

   Author: Drnovcová Kateřina; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Ekonomické a provozní posouzení čtyř pásem náhradního zásobování pitnou vodou 

   Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního zásobování pitnou vodou. V práci je navrženo řešení zásobování čtyř tlakových pásem v případě poruchy na jejich přivaděčích. Náklady na realizaci nových vodovodních ...
  • Eliminace železa ve vodovodní síti 

   Author: Šefc Jakub; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Korda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Výskyt železa ve vodě a s ním spojená koroze železa je jeden z nejsložitějších a nejnákladnějších problémů, kterým čelí inženýrské sítě pro rozvod a distribuci pitné vody. Na korozi má vliv velký počet parametrů, včetně ...
  • Emisní posouzení funkce odlehčovacích komor stokového sytému v obci Pečky 

   Author: Martin Hainc; Supervisor: Stránský David; Opponent: Cölba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová práce je dělena na teoretickou a praktickou část, v teoretické části se zaměřuji na matematické modelování srážko-odtokových procesů v urbanizovaném území a software pro modelování srážkoodtokových procesů ...