Now showing items 1-20 of 105

  • Variantní studie proveditelnosti vodního díla Bělá 

   Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout varianty technických řešení vodního díla Bělá na Radbuze. VD má sloužit zejména jako protipovodňová ochrana sídel na horním toku Radbuzy a k nadlepšování průtoků. Vodohospodářské ...
  • Zajištění bezpečnosti Točnického (Vícenického) rybníka při povodni 

   Author: Aneta Řeháková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Cílem diplomové práce je navrhnout variantní řešení zajištění bezpečnosti Točnického rybníka v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení. Točnický rybník se nachází v Plzeňském kraji a je v majetku Povodí Vltavy, ...
  • Matematické modelování proudění vody na sdružených objektech malých vodních nádrží 

   Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Kašpar Tomáš; Opponent: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Sdružené objekty malých vodních nádrží sdružují dva funkční objekty do jedné konstrukce. Jedná se o spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Během proudění tímto objektem dochází k proudění ve dvou odlišných směrech a tedy k ...
  • Optimalizace technického rybího přechodu 

   Author: Martin Král; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Musil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Předmětem diplomové práce je optimalizovat přepážky technického rybího přechodu s ohledem na zajištění migrační účinnosti, technickou proveditelnost, ekonomickou efektivitu a provozní požadavky. Pro splnění těchto požadavků ...
  • Vodohospodářské řešení zásobní funkce vodárenské nádrže Nýrsko 

   Author: Martin Lacina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Zelenka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá vodohospodářským řešením vodárenské nádrže Nýrsko na Úhlavě v rámci kompenzačního řízení odtoku pro úpravnu vody Homolka v Plzni. Cílem diplomové práce bylo zpracování vodohospodářského řešení ...
  • Ověření hydraulické funkce sdruženého objektu malých vodních nádrží a suchých nádrží na fyzikálním modelu 

   Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Funkční objekty malých vodních nádrží nebo suchých nádrží jsou v současnosti řešeny i formou sdruženého objektu. Funkční objekt kombinuje alespoň dvě odlišná funkční zařízení, nejčastěji bezpečnostní přeliv a výpustné ...
  • Aplikace BIM na vodní elektrárnu Woolstone 

   Author: Petr Šimánek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Doucha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá informačním modelováním BIM a jeho aplikací na již dokončenou malou vodní elektrárnu Woolston na řece Mersey v hrabství Cheshire ve Spojeném království. I když je práce soustředěna na jedno ...
  • Optimalizace operativního řízení VD Kutřín při povodních 

   Author: Jan Hřebřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Nádrž Kutřín je koncepčně řešena jako suchá retenční nádrž v povodí řeky Krounky. Níže po toku Krounky se nachází soutok s řekou Novohradkou a pod soutokem se v záplavovém území řeky Novohradky nachází první ohrožené město ...
  • Optimalizace parametrů axiálního turbínového soustrojí 

   Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   V této diplomové práci byl vytvořen program v prostředí MATLAB, který zpracovává turbínové charakteristiky. Program nejdříve vytvoří univerzální charakteristiku turbíny, kterou následně přepočte na provozní charakteristiku ...
  • Metody PIV a PTV pro měření hladinových rychlostí 

   Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem autora diplomové práce bylo ověření nestandardních metod měření, respektive metody particle image velocimetry a particle tracking velocimetry. Metody lze použít například pro měření hladinových rychlostí a vykreslení ...
  • Obnova zaniklého rybníka na Kotelickém potoce 

   Author: Dan Vrba; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pána Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh obnovy zaniklého rybníka na Kotelickém potoce v Ústeckém kraji, a také zhodnocení jeho současného stavu. Dalším cílem práce je zjistit původní vlastníky rybníka a dohledat dobu jeho zániku. ...
  • Návrh variantního řešení jezu Sudoměřice 

   Author: Nikola Mrázková; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh dalších variant řešení jezu Sudoměřice, jehož výstavba bude probíhat v návaznosti na výstavbu plavební komory Rohatec. V první části práce bude představen Baťův kanál a projekt prodloužení ...
  • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

   Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zájmové území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
  • Určení hladinových rychlostí pomocí metody particle tracking 

   Author: Klára Burešová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Účelem této práce je prozkoumat možnosti zpracování obrazového záznamu pomocí metodou PTV. Následně povést analýzu vlastního obrazového záznamu za použití této metody a porovnat získané rychlosti s rychlostmi naměřenými ...
  • Studie posílení zásobní funkce nádrže Rozkoš 

   Author: Přemysl Janda; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá variantním vodohospodářským řešením zásobní a ochranné funkce nádrže Rozkoš. Do řešení byl zahrnut vliv středního scénáře klimatické změny. Úloha byla zpracována sestavením simulačních modelů ...
  • Návrh sypané hráze na toku Shelek v Kazachstánu 

   Author: Anastassiya Adaiguzhiyeva; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je řešení návrhu sypané hráze, která by měla vytvořit nádrž pro účely vodní elektrárny. Zajímavé území projektů se nachází na toku Shelek v Kazachstánu. Projekt byl zpracováván na základě ...
  • Bezpečnost VD nechranice při povodních po rekonstrukci bezpečnostního přelivu 

   Author: Anna Kutnarová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Švarc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je podle ČSN 75 2935 zpracovat posouzení bezpečnosti vodního díla Nechranice při povodních po rekonstrukci všech tří polí bezpečnostního přelivu. Text práce je členěn na jednotlivé části dle ČSN 75 ...
  • Návrh efektivních protipovodňových opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brod 

   Author: David Vágner; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Kladivo Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je návrh protipovodňového opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brod na řece Labi. Bude provedeno posouzení vlivu na odtokové poměry pomocí stávajícího matematického modelu, posouzení vlivu ...
  • Zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Vnorovy 

   Author: Jakub Hajdina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Boříková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Výsledkem mé diplomové práce je variantní řešení zkapacitnění Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem historie a současnosti Baťova kanálu a záměru v okolí ...
  • Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce MVE Dobřichovice 

   Author: Marek Kahuda; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   V diplomové práci je variantně řešeno technické řešení rekonstrukce MVE Dobřichovice. V první části je popsána lokalita a stávající stav MVE. Ve druhé části se práce zabývá možnostmi výpočtu 1D ustáleného nerovnoměrného ...