Now showing items 1-20 of 50

  • Akustická studie okolí rekonstruované tramvajové trati v úseku Vítězné náměstí - Podbaba 

   Author: Čížková Petra; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustická studie v okolí železniční tratě vybraného úseku při změně vstupních parametrů 

   Author: Indra Matěj; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická studie vybraného úseku tramvajové tratě Braník - Modřany 

   Author: Mejvald Pavel; Supervisor: Habásková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická studie vybraných typových lokalit v okolí modernizované železniční tratě Praha - Kladno 

   Author: Filip Beichl Behúl; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Křečková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce „Akustická studie vybraných typových lokalit v okolí modernizované železniční tratě Praha – Kladno“ se ve své praktické části věnuje zhodnocení hlukové zátěže ze železniční dopravy v obci Hostivice po ...
  • Alternativní metody hubení plevelů na železnici v ČR jako náhrada dosud používaných glyfosátů 

   Author: Max Dresler; Supervisor: Petýrek Michal; Opponent: Lomoz Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním alternativních metod hubení plevelů na železničních tratích v České republice, s cílem najít účinné a ekologicky šetrné alternativy k současně používaným glyfosátům. Práce analyzuje ...
  • Analýza druhů hluku z pozemní dopravy 

   Author: Pilíková Eva; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Analýza účinnosti městské protihlukové clony v lokalitě Praha Hloubětín 

   Author: David Pohořalý; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Bret Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se věnuje problematice nízkých protihlukových clon včetně uvedení do problematiky hluku z kolejové dopravy. Dále jsou zde probrány metodiky měření hluku pomocí zvukoměru. Praktická část je zaměřena na ...
  • Dynamická analýza koleje při průjezdu tramvají 

   Author: Lucie Semerádová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Křečková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první, rešeršní části, jsou uvedeny možnosti modelování chování kolejnice při průjezdu drážních vozidel a příklady dynamické analýzy a jejich výsledků na železničních drahách v ČR. ...
  • Experimentální ověření nových zkoušek antivibračních rohoží 

   Author: Káplová Veronika; Supervisor: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce 

   Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přenos zatížení od drážních vozidel do kameniva kolejového lože metodou tlakového papíru, která umožňuje kvantifikaci kontaktních parametrů na rozhraní mezi ložnou plochou pražce a ...
  • Hodnocení granulometrického znečištění kolejového lože ve vztahu k následné recyklaci 

   Author: Zemanová Tereza; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Bret Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá charakteristikou kameniva pro kolejové lože, zejména jeho znečištěním a recyklací. Je zde řešeno několik způsobů postupu odběru vzorků a jejich vzájemné porovnání podle výsledků laboratorních měření, ...
  • Hodnocení míry znečištění kolejového lože pomocí georadaru se zaměřením na vliv materiálu způsobujícího znečištění 

   Author: Filip Graman; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá údržbou železničního svršku se zaměřením na laboratorní vyhodnocení znečištění kolejového lože stanového pomocí sady konvenčních laboratorních zkoušek se současným sledováním znečištění nepřímou ...
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Author: Barcalová Lucie; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Měření drsnosti a vlnkovitosti u městských kolejových drah 

   Author: Jana Hovorková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Křečková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlnkovitosti a drsnosti. Práce se věnuje měření a porovnání stavů kolejnic před a po přebroušení z hlediska vlnkovitosti a drsnosti. V rámci práce je obsaženo také vyhodnocení ...
  • Monitoring vybraných tramvajových srdcovek 

   Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lomoz Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring vybraných tramvajových srdcovek v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. Práce je založena především na praktickém měření ojetí tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem v závislosti ...
  • Návrh optimalizace železniční trati Liběšice (včetně) - Úštěk (včetně) 

   Author: Filip Kuchynka; Supervisor: Petýrek Michal; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti optimalizace železniční trati 539D v úseku Liběšice – Úštěk spolu s modernizací navazujících železničních stanic Liběšice a Úštěk. Nejprve jsou definovány konkrétní požadavky na řešení, ...
  • Návrh VRT (RS1) v úseku Brodek u Přerova (včetně) – Prosenice (včetně) 

   Author: Denisa Pasáková; Supervisor: Petýrek Michal; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti novostavby vysokorychlostní železniční trati v úseku Brodek u Přerova do Odbočky Hliníky, která navazuje na projektovanou vysokorychlostní trať Moravská brána ...
  • Porovnání vybraných vlastností přírodního kameniva a R-materiálu 

   Author: Vlasák Radek; Supervisor: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Problematika upevňování podkladnice k příčnému pražci 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Karásek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V klasické konstrukci koleje se kromě přímého upevnění kolejnicového pásu k úložné ploše pražce využívá i nepřímé upevnění, jehož prvkem jsou podkladnice. Použití podkladnice a její upevnění vrtulemi instalovanými bezprostředně ...
  • Protihluková ochrana podél liniových staveb 

   Author: Dejdarová Veronika; Supervisor: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)