Now showing items 1-20 of 35

  • Adiabatická teplota povrchu ve vodorovné peci 

   Author: Lišková Nikola; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se věnuje tématu měření teploty v peci při požárních zkouškách ke stanovení požární odolnosti konstrukcí. Obecně uvádí do problematiky termoelektrických článků a zaměřuje se na plášťové termočlánky a deskové ...
  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Bytový dům U Botiče 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení spolu s výkresy. Druhá část obsahuje několik návrhů a posouzení ocelových částí stavby, mostku a balkónu. Návrhy jsou v různých ...
  • Chování sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny za zvýšené teploty 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušilová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá sendvičovými panely za zvýšené teploty. Popisuje vlastnosti panelů s jádrem z minerální vlny od výrobce RUUKKI. Zabývá se stabilizací konstrukce pomocí sendvičového panelu za běžné i zvýšené teploty ...
  • Materiály na bázi dřeva k požární ochraně ocelových konstrukcí 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se zabývá ověřením možnosti použití rostlého dřeva a materiálu na bázi dřeva k požární ochraně ocelové konstrukce. Popisuje jejich složení, charakteristické vlastnosti a jejich závislost na teplotě. Práce se také ...
  • Modelování požární zkoušky v peci 

   Author: Novotná Petra; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na modelování požární zkoušky v peci. Součástí práce je úvod do problematiky zkoušení požární odolnosti, požadavky normy, které musí být při těchto zkouškách splněny. Stručně je zde zmíněna také ...
  • Modelování požáru v halových objektech 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
  • Modelování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Hejhalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce je zaměřena na chování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru. Součástí práce je analytický model pro výpočet únosnosti spoje vystaveného teplotě podle normové teplotní křivky. Model je založen ...
  • Modelování spoje s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích za požáru 

   Author: Mykyta Radchuk; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Práce je zaměřena na přestup tepla v dřevěném spoji s vloženou ocelovou deskou za požáru. Přestup tepla je analyzován pomocí pokročilého numerického modelu, který je vytvořen v softwaru ANSYS. Model je validován na základě ...
  • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

   Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Petr Čajan; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Terronská v Praze 6 – Bubenči a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práci tvoří projektová dokumentace pro stavební ...
  • Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov 

   Author: Adam Habětínek; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost ...
  • Návrh ocelové příhradové konstrukce části vícepodlažní budovy 

   Author: Mejstřík Jakub; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem ocelové příhradové konstrukce v posledním (jedenáctém) podlaží hotelového objektu. Tato konstrukce má za úkol vynést přesahující části 2. - 10. podlaží; tj. části, ve kterých svislé nosné prvky ...
  • Návrh požárního schodiště 

   Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 ...
  • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

   Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Author: Šejna Jakub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Požární bezpečnost v pražském metru 

   Author: Ullmann Petr; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce pojednává o požární bezpečnosti v pražském metru. V práci jsou využity různé zdroje, včetně interní směrnice DPP o navrhování požární bezpečnosti s cílem poukázat na rozdíly, které platí při navrhování ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce servisní části objektu AWP 

   Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci, která posloužila jako podklad bakalářské práce. Ve druhé části je řešen koncept požárně bezpečnostního řešení zadaného stavebního projektu ...