Now showing items 55-74 of 78

  • Vlastnosti samozhutnitelného betonu s obsahem polystyrenu. 

   Author: Krojidlová Anna; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv cihelného prachu na tepelné a vlhkostní vlastnosti HPC 

   Author: Kulovaná Tereza; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

   Author: Krejsová Jitka; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...
  • Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty.Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty. 

   Author: Martinec Jan; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv klimatického zatížení na změnu fyzikálních parametrů vybraných typů pískovců 

   Author: Palme Martin; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti omítek 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním ...
  • Vliv modifikačních přísad a příměsí na vlastnosti hliněných malt 

   Author: Látová Lucie; Supervisor: Myška Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti pálených tašek. 

   Author: Dressler Jakub; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

   Author: Ondračka Tomáš; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...
  • Vliv součinitele termodifúze na transport tepla a vlhkosti.The effect of thermodiffusion coefficient on heat and moisture transfer 

   Author: Ďurana Kamil; Supervisor: Maděra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

   Author: Čermoch Tomáš; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Krejsa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...
  • Vliv vláken na mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti přímo lehčených sádrových směsí 

   Author: Kořený Jan; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálů 

   Author: Jan Schovanec; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Srba Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří ...
  • Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

   Author: Zemanová Lucie; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...
  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
  • Využití odpadních alkálií pro alkalickou aktivaci vysokopecní strusky 

   Author: Martin Mildner; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Vorel Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce reflektuje současné trendy v oblasti využívání vedlejších produktů různých průmyslových procesů jako zdrojů surovin pro výrobu alternativních materiálů. Práce se zabývá popisem vlastností jemně mleté ...
  • Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech. 

   Author: Pivák Adam; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem je také expandovaný ...
  • Využití UV/VIS spektrofotometrie pro stanovení koncentrace solí vyluhovatelných ze stavebních materiálů. 

   Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o využití UV/VIS spektrofotometrie ke stanovení koncentrace solí v omítkách. Spektrofotometrie je analytická metoda hojně využívaná v mnoha odvětvích. Teoretická část se zaměřuje na její ...
  • Vývoj izolačního materiálu na bázi pěnového skla a hořečnatého pojiva modifikovaného mikrofilery a vnitřní hydrofobizací. 

   Author: Adam Pivák; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Hořečnatý neboli Sorelův cement se řadí mezi vzdušná pojiva, přičemž vykazuje specifické vlastnosti jako je požární odolnost a vysoká pojivová schopnost. V porovnání s portlandským cementem představuje nižší ekologickou ...
  • Vývoj polyuretanové podlahové stěrky pro překlenutí trhlin betonových podlah 

   Author: Kopecký Josef; Supervisor: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)