Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stavební práce v extrémních klimatických podmínkách 

  Autor: Kristina Yuryeva; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Párová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem bakalářské práce je řešení problematiky výstavby v extrémních klimatických podmínkách. Měla by zjistit, která opatření jsou potřebná pro kvalitní provedení vybraných stavebních prací za nízkých teplot. Dále se tato ...
 • Systém řízení BOZP ve stavebním projektu 

  Autor: Martin Zeidler; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky ...
 • Systém řízení údržby pozemních komunikací 

  Autor: Ondřej Semilský; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Pucholtová Laura
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku údržby dopravní infrastruktury za použití zásad facility managementu. Jedná se o syntézou dvou oborů, které dosud nebyly příliš provázány. Práce obsahuje zpřehlednění problematiky, ...
 • Tvarově optimalizovaný 3D tištěný betonový oblouk 

  Autor: Huu Tan Nguyen; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této diplomové práce je zrealizovat parametricky navržený a optimalizovaný betonový oblouk pro dané zatížení pomocí technologie 3D tisku. Zprvu jsou obecně popsány principy parametrického navrhování, generativního ...
 • Stavebně technologický projekt Bytové domy Stodůlky 

  Autor: Jakub Krásl; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Baulovič Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu dvou bytových domů Jeremiášova, Praha 13 - Stodůlky. Autor vytváří optimální řešení z hlediska struktur prostoru, času a technologie. Dále se autor zabývá ...
 • Úprava popelovin pro využití ve stavebním průmyslu 

  Autor: Jaroslav Charbuský; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Snop Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou vlastností a rešeršemi na využití popílků, hlavně ve stavebním průmyslu z tepelné elektrárny Mělník. Popílky využity pro výzkum jsou deponovány na složišti Panský les, které je ...
 • Mezeroviitý beton 

  Autor: Tomáš Bindr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Procházka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá mezerovitým betonem, který představuje možnost propuštění vody do podloží i v husté městské zástavbě. Zhodnocuje možnou technickou proveditelnost v podmínkách českých měst a pojednává o možné ...
 • Stavebně technologický projekt – Základní škola 

  Autor: Jakub Tomko; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Obsahem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technologického projektu pro novostavbu základní školy v Praze městské části Čakovice. Autor se v této práci zabývá vyhodnocením správnosti a úplnosti projektové ...
 • Technologický postup rekonstrukce střechy Office Hybernská 

  Autor: Adam Michálek; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Autor se v této bakalářské práci zabývá návrhem technologického postupu při rekonstrukci střechy historického objektu v centu Prahy. Teoretická část je zaměřena úvodem do různých druhů střech. Dále se zaměřuje na architektonické ...
 • Stavebně technologický projekt – Základní škola 

  Autor: Bohuslav Rieger; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu na budovu základní školy ve Zlíčíně. Autor se zabývá technologickou a časovou strukturou, návaznosti průběhu výstavby a technologického řešení ...
 • Využití upravených VEP jako příměsi do betonu 

  Autor: Jakub Trefný; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Snop Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedlejších energetických produktů (VEP) jako příměsí do betonu. V teoretické části se věnuje produkcí VEP a vlastnostem popelovin pro stavební průmysl. V rešerši jsou také ...
 • Stavebně technologický projekt - Penzion Černá Říčka 

  Autor: Jan Starove; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt výstavby technického zázemí lyžařského areálu Černá Říčka – polyfunkční dům. Autor zde zpracovává prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. ...
 • Analýza možností využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb 

  Autor: Irina Derevianko; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Usmanov Vjačeslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této práce je navrhnout kritéria pro využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb. Pro tento účel byla provedena analýza požadavků na datové vstupy a výstupy pro virtuální realitu pro jednotlivé procesy a ...
 • Bezpečnost práce v tunelech 

  Autor: Annette Larsson; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Schiffauer Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnosti práce v tunelech. Je rozdělena do rešeršní a praktické části. Rešeršní část je zaměřena na základní používané tunelovací metody v Evropě a popis legislativy pojednávající o ...
 • Stavebně technologický projekt - Řadové domy Štěkeň 

  Autor: Ondřej Klečka; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Náplní této bakalářské práce je návrh stavebně technického řešení Řadových domů Štěkeň v ulici Slatinská ve Štěkni. Autor hodnotí správnost a úplnost předané projektové dokumentace a navrhuje prostorovou, technologickou a ...
 • Technologická optimalizace návrhu skladeb konstrukcí samostatně stojícího rodinného domu ve vybraných podmínkách 

  Autor: Marek Ulč; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Konvalinka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato práce se zabývá vývojem rodinných domů z hlediska konstrukčního, materiálového a z hlediska právních předpisů pro obálku budovy z hlediska prostupu tepla. V práci jsou navrženy skladby obálky budovy vyhovující právním ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům, Jeremiášova 

  Autor: Jakub Šimonek; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu Jeremiášova v Praze 5. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem této bakalářské ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Velká Úpa 

  Autor: Daria Zhuikova; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Mlezivová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a plánováním stavby bytového domu. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem je navržení optimálního řešení procesu výstavby a minimalizování ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v třídírnách zavazadel na letišti Praha, a.s. 

  Autor: Michaela Chotová; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Procházka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Letišti Praha a poukazuje na jeho velkou obezřetnost v tomto problému. Jako vzorový příklad byl vybrán projekt pro rekonstrukci třídírny ...
 • Nedestruktivní metody zkoušení betonu v konstrukcích 

  Autor: Jakub Kortus; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Řezníček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  V této bakalářské práci se autor zaměřil na nedestruktivní zkoušky betonu v konstrukcích, především na zkoušky tvrdoměrem a rychlost šíření ultrazvukového impulsu v betonu různého stáří a jejich využití při stanovení ...

Zobrazit další