Show simple item record

Facility management - optimization of HVAC systems operationdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorEmingr Lukáš
dc.date.accessioned2014-06-27T11:04:53Z
dc.date.available2014-06-27T11:04:53Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.date.submitted2014-06-27 13:03:27.0
dc.identifierKOS-87920695605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/23139
dc.description.abstractPředmětem práce je optimalizace provozu technických zařízení budov. Na pojem optimalizace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu a optimalizovat je možné z mnoha různých hledisek. V této práci je pojem optimalizace vnímán jako možnost úspory provozních nákladů na eliminace problémů provozovaných zařízení díky snížení počtu neočekávaných závad. Jako hlavní faktor optimalizace provozu technických zařízení budov byl pro tuto disertační práci byl vybrán faktor jejich poruchovosti. Poruchy mohou způsobit v provozovaných budovách nežádoucí stavy, nebo dokonce havarijní a zdraví nebezpečné situace. Pro předcházení chybám ve výrobním nebo provozním procesu ve stavebnictví je možné převzít některé běžně využívané metodiky z jiných oborů, které po přizpůsobení specifikům stavebního oboru mohou velmi efektivním způsobem posloužit jako nástroje řízení rizik právě v oblasti technických zařízení budov a jejich provozování. Dlouhodobě se oblastí provozování technických zařízení v objektech zabývá obor nazývaný facility management a především jeho technická odnož. Možnosti řízení provozu v pojetí současného facility managementu spoléhají spíše na periodickou údržbu zařízení. Moderní metody údržby v jiných oblastech se zaměřují na dokonalou prevenci neočekávaných stavů a především těch nežádoucích. Ve facility managementu, jak jej vnímá reálná praxe v České republice, vzniká ale ještě stále příliš mnoho situací, kdy dochází k haváriím zařízení a tím i jejich provozním výpadkům. To je nežádoucí stav, který stojí zbytečné finanční náklady na opravy a také připravuje uživatele interiéru o možnost plnohodnotně budovy využívat. Ve své práci se snažím rozvinout a upravit metodiku FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), která by mohla být zapracována do softwarových aplikací (CAFM) a díky ní by mohlo být analyticky hledáno kritérium pro obhajobu rozhodnutí o realizaci nápravných nebo úsporných opatření především ve fázi přípravy projektu před vlastní realizací staveb a technických celků pro zajištění vnitřního prostředí v nich.
dc.description.abstractThe subject of the work is the optimization of the operation of the HVAC systems . The concept of optimization can be viewed from many different angles and can be optimized for many different aspects. In this work, the concept of optimization is perceived as a way of the saving operating costs of the eliminating the problems of the facility operations by eliminating the number of unexpected failures. As a major factor in the optimizing the operation of HVAC systems for this dissertation was chosen factor of their failures. Failures may cause undesired states in the operating building conditions or even accident and health hazards. To prevent errors in the production process or operating in the construction industry can take over some of the commonly used methodologies from other field. This can serve as a tool for risk management particularly in the area of HVAC systems and their operation. In the long term, the area of the operation of technical equipment in buildings dealing with discipline called facility management and especially its technical branch. The possibility of the operation in the current concept of facility management rather rely on periodic maintenance of the equipment. Modern methods of maintenance in other areas are focused on the ultimate prevention of unexpected situations and especially against those undesirable. In facility management , how it perceives the real practice in the Czech Republic, but there is still too many situations where crashes equipment and hence their downtime. This is an undesirable condition which is unnecessary financial costs for repairs and also prepares users the ability to fully interior building use. In my work I try to develop and adapt the methodology of FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) , which could be incorporated into software applications ( CAFM ) and because it could be analytically sought criterion for the defense of the decision to implement corrective and austerity measures especially at the project preparation prior to the actual structures and technical units to ensure the internal environment.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectfacility management, commissioning, technický facility management, FMEA, řízení rizik, CAFM, insourcing služeb, outsourcing služeb, komplexní facility management, správa budov, preventivní údržba, totálně preventivní údržba, údržba orientovaná na spolehlivost facility management, commissioning, technical facility management, FMEA, risk management, CAFM, insourcing, outsourcing, complex facility management, management of buildings, preventive maintenance, total preventive maintenance, reliability oriented maintenancecze
dc.titleFacility management - optimalizace provozování systémů TZB
dc.titleFacility management - optimization of HVAC systems operationeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2014-06-27T11:04:53Z
dc.date.accepted2014-06-04 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record