• Akumulace elektřiny pomocí stlačeného vzduchu 

   Autor: Molnár Tomáš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

   Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
  • CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané části palivové kazety TVSA-T 

   Autor: Juklíček Jakub; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zam??ena na studii vlivu kombinované distan?ní m?í?ky palivové kazety TVSA-T na proud?ní ve vybrané ?ásti palivové kazety. Významná ?ást práce je v?nována tvorb? detailní zjednodu?ené geometrie a výpo?etní sít?. ...
  • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

   Autor: Piskáček Václav; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Muhlbauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
  • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

   Autor: Routner Milan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
  • CFD studie vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění v experimentálním palivovém svazku s geometrií VVER-1000 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

   Autor: Vrňata František; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Oldřich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
  • Dlouhodobá akumulace tepelné energie 

   Autor: Mareš Ondřej; Vedoucí práce: Funda Zdeněk; Oponent práce: Molnár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému dlouhodobé akumulace tepelné energie získané ze slunečního záření. Návrh je proveden pro modelový bytový dům o 20 bytových jednotkách. Dále je provedena energetická bilance provozu ...
  • Dvoutělesová kondenzační parní turbína pro jadernou elektárnu 

   Autor: Smolík Václav; Vedoucí práce: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hydraulický návrh axiálního čerpadla 

   Autor: Preclík Zdeněk; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá realizací hydraulického návrhu axiálního čerpadla. To je realizováno iterativním postupem, kdy se volí hodnoty úhlu náběhu tak, aby nakonec bylo docíleno optimálního úhlu, při němž platí rovnost mezi ...
  • Hydraulický návrh malé Francisovy turbíny 

   Autor: Šípek Antonín; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Diplomová práce se v první části zabývá teorií vodních turbín. Dále pojednává detailněji o Francisově turbíně. Nakonec se zaobírá samotným hydraulickým návrhem pomocí jednorozměrné metody.
  • Hydraulický návrh vícestupňového ponorného čerpadla 

   Autor: Palička Radek; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce pojednává o hydraulickém výpočtu a částečně konstrukci vícestupňových ponorných hydrodynamických čerpadel (čerpadla jsou jedny z nejrozšířenějších energetických strojů), které se používají v řadě technických ...
  • Kondenzační strana chladicího zařízení 

   Autor: Ryba Tomáš; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Krejčí Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním kondenzátorů pro MD Logistiku Dašice z technického i ekonomického hlediska. Řeší se varianty vzduchem chlazeného kondenzátoru, odpařovacího kondenzátoru, kombinace odpařovacího a ...
  • Kondiciování kontejnerů - optimalizace obslužných činností obalových souborů 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konstrukční materiály tlakových nádob a komponent jaderných elektráren 

   Autor: Lašan Michal; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Pešek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2013-12-18)
  • Mařič tlakové energie 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
  • Mikro - paroplynový oběh 

   Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tématem práce je vyšetření možnosti provedení paroplynového oběhu, který vznikne sériovým připojením parního oběhu za spalovací mikroturbínu. Vzhledem k tomu, že spalovací mikroturbína je komerčně dostupný produkt, tak je ...
  • Místní ztráta ve spoji plastového potrubí svařovaného na tupo 

   Autor: Tašek Martin; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Diplomová práce se zabývá místními ztrátami ve spoji PE potrubí svařovaném metodou na tupo. První část se zaměřuje na vlastnosti PE potrubí, svařovací metody a chyby vzniklé při svařování na tupo. Dále jsou zde zahrnuty ...
  • Míšení chladiva ve výstupní hlavici palivové kazety jaderného reaktoru VVER-440 

   Autor: Romsy Tomáš; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Dostál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)