Now showing items 1-20 of 205

  • Akumulace elektrické energie do roztavených solí 

   Author: Matouš Petr; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Škarohlíd Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá návrhem skladovacího zařízení pro skladování elektřiny přeměněnou na teplo v roztavených solích. Dále je v práci navrhnut systém výměníků pro přenos tepla ze solné části oběhu do parní. Poslední částí práce ...
  • Akumulace elektřiny pomocí stlačeného vzduchu 

   Author: Molnár Tomáš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza chladícího zařízení 

   Author: Kateřina Chalupská; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Šimůnek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou chladícího zařízení. V důsledku stále se zpřísňujících požadavků na ekologickou nezávadnost chladiv byla na chladícím nábytku testována dvě chladiva R404A a následně R448A. Získané hodnoty ...
  • Analýza malých větrných elektráren a fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW na území České republiky 

   Author: Albert Burýšek; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Jirků Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá malými větrnými elektrárnami a fotovoltaickými elektrárnami na území České republiky, s instalovaným výkonem do 10 kW. V teoretické části práce jsou popsány teoretické aspekty větrných a fotovoltaických ...
  • Analýza mechanických vlastností a deformace palivového pokrytí ze slitiny Zr za různých teplot s přítomností α plus β fáze 

   Author: Andrej Prítrský; Supervisor: Ziegelheimová Jana; Opponent: Ševeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Stanovenie deformačnej rýchlosti palivového pokrytia tlakovodného reaktora PWR je možné pomocou burst testov, ktoré nám poskytujú dôležité údaje o vlastnostiach pokrytia pri havárii so stratou chladiva LOCA Modifikáciou ...
  • Analýza neutronových oscilací způsobených vibracemi palivového proutku 

   Author: Tomáš Bohuslav; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Diagnostika jaderných reaktorů s využitím analýzy neutronových šumů je rozvíjejícím se oborem umožňujícím bezpečnější provozování současných jaderných reaktorů i plánovaných projektů IV. generace. Tato práce se zabývá ...
  • Analýza procesu zplyňování biomasy pro integrované systémy výroby elektřiny a tepla 

   Author: Vít Bašta; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Hlavním cílem práce je koncepční návrh a sestavení modelu kogenerační jednotky s integrovaným zplyňováním snažící se dosáhnout co nejlepších energetických parametrů za technicky a ekonomicky přijatelných podmínek. Předmětem ...
  • Analýza provozu mrazírenského nábytku 

   Author: Měšťanová Lucie; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Šimůnek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou provozu distribučního mrazícího nábytku. Použitým chladivem je propan. Připojení nábytku na elektrickou síť je typu plug-in. Nábytek pracuje v teplotní třídě 3L1. Analýza je provedena dle normy ...
  • Analýza spalování biomasy ve fluidní vrstvě ve vzduchovém a oxyfuel režimu 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá oxyfuel spalováním se zaměřením na fluidní vrstvu. Práce obsahuje rešerši na CCS technologie, primárně oxyfuel spalování Na rešerši navazuje výpočetní model určený k porovnání vzduchového a oxyfuel spalování. ...
  • Analýza zapojení energetického oběhu pro jaderný reaktor 30MWt 

   Author: Gleitz Miroslav; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Studie se zabývá možným energetickým oběhem pro malý modulární reaktor s tepelným výkonem 30MWt. Dílčími cíli jsou: 1. Detailní rešerše současného stavu vývoje malých modulárních reaktorů (SMR). 2. Rešerše použití energetických ...
  • Aplikace kondenzačních dochlazovačů spalin biomasových kotlů 

   Author: Matěj Vykoukal; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se se zabývá rozborem a aplikací technologie na sprchování spalin na výstupu z modelového biomasového kotle a následné získávání zpětného tepla pomocí kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.
  • Aplikace kondenzačních dochlazovačů spalin biomasových kotlů 

   Author: Matěj Vykoukal; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se se zabývá rozborem a aplikací technologie na sprchování spalin na výstupu z modelového biomasového kotle a následné získávání zpětného tepla pomocí kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.
  • Aplikace malého modulárního jaderného reaktoru pro důlní projekty v Kanadě 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Reungoat Mathieu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předkládaná diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností ÚJV Řež, a. s. za účelem možnosti aplikace malých modulárních jaderných reaktorů v odlehlých oblastech, konkrétně v dolech na severu Kanady. Teoretická část ...
  • Carnotova baterie pro využití odpadního tepla v průmyslovém podniku 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Suchna Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zabývá Carnotovými bateriemi jako možností akumulace elektrické energie a efektivního využití odpadního tepla. V teoretické části se zaměřuje na tepelně integrované Carnotovy baterie a jejich možnosti ...
  • Carnotovy baterie s využitím odpadního tepla 

   Author: Alena Harantová; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Téma této práce vychází z problematiky obnovitelných zdrojů energie, jejich nestálou dodávkou a možnostmi kompenzace poptávky ze sítě. V rešeršní části je rozebrána problematika akumulace a úschovy energie různými způsoby. ...
  • Carnotovy baterie využívající odpadní teplo – analýza a optimalizace konfigurací a parametrů systém 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se věnuje Carnotovým bateriím jako nové potenciální technologii pro akumulaci elektrické energie, zvláště pak tepelně integrovaným Carnotovým bateriím, které využívají nízkopotenciální zdroj tepla za účelem ...
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

   Author: Bartoš Matouš; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
  • CFD analýza proudění chladiva palivovým souborem reaktoru LVR-15 

   Author: Michaela Žabčíková; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá CFD analýzou dvou druhů palivových souborů pro výzkumný reaktor LVR-15. Práce je součástí evropského projektu FOReVER. Součástí práce jsou hydraulické charakteristiky obou souborů (francouzského ...
  • CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané části palivové kazety TVSA-T 

   Author: Juklíček Jakub; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zam??ena na studii vlivu kombinované distan?ní m?í?ky palivové kazety TVSA-T na proud?ní ve vybrané ?ásti palivové kazety. Významná ?ást práce je v?nována tvorb? detailní zjednodu?ené geometrie a výpo?etní sít?. ...