Now showing items 1-20 of 83

  • Akumulace elektrické energie do roztavených solí 

   Author: Matouš Petr; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Škarohlíd Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá návrhem skladovacího zařízení pro skladování elektřiny přeměněnou na teplo v roztavených solích. Dále je v práci navrhnut systém výměníků pro přenos tepla ze solné části oběhu do parní. Poslední částí práce ...
  • Akumulace elektřiny pomocí stlačeného vzduchu 

   Author: Molnár Tomáš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza provozu mrazírenského nábytku 

   Author: Měšťanová Lucie; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Šimůnek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou provozu distribučního mrazícího nábytku. Použitým chladivem je propan. Připojení nábytku na elektrickou síť je typu plug-in. Nábytek pracuje v teplotní třídě 3L1. Analýza je provedena dle normy ...
  • Analýza zapojení energetického oběhu pro jaderný reaktor 30MWt 

   Author: Gleitz Miroslav; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Dostál Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Studie se zabývá možným energetickým oběhem pro malý modulární reaktor s tepelným výkonem 30MWt. Dílčími cíli jsou: 1. Detailní rešerše současného stavu vývoje malých modulárních reaktorů (SMR). 2. Rešerše použití energetických ...
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

   Author: Bartoš Matouš; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
  • CFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané části palivové kazety TVSA-T 

   Author: Juklíček Jakub; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zam??ena na studii vlivu kombinované distan?ní m?í?ky palivové kazety TVSA-T na proud?ní ve vybrané ?ásti palivové kazety. Významná ?ást práce je v?nována tvorb? detailní zjednodu?ené geometrie a výpo?etní sít?. ...
  • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

   Author: Piskáček Václav; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Muhlbauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
  • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

   Author: Routner Milan; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
  • CFD studie vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění v experimentálním palivovém svazku s geometrií VVER-1000 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

   Author: Vrňata František; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Oldřich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
  • Dlouhodobá akumulace tepelné energie 

   Author: Mareš Ondřej; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Molnár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému dlouhodobé akumulace tepelné energie získané ze slunečního záření. Návrh je proveden pro modelový bytový dům o 20 bytových jednotkách. Dále je provedena energetická bilance provozu ...
  • Dvoutělesová kondenzační parní turbína pro jadernou elektárnu 

   Author: Smolík Václav; Supervisor: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické hodnocení průmyslového tepelného čerpadla 

   Author: Nesvadba Filip; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá posouzením výhodnosti investice do průmyslového tepelného čerpadla a jeho použití pro vytápění objektů s různou tepelnou ztrátou. Porovnání je provedeno pro tři modely tepelných čerpadel a pro otopné soustavy ...
  • Hydraulický návrh axiálního čerpadla 

   Author: Preclík Zdeněk; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá realizací hydraulického návrhu axiálního čerpadla. To je realizováno iterativním postupem, kdy se volí hodnoty úhlu náběhu tak, aby nakonec bylo docíleno optimálního úhlu, při němž platí rovnost mezi ...
  • Hydraulický návrh malé Francisovy turbíny 

   Author: Šípek Antonín; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Diplomová práce se v první části zabývá teorií vodních turbín. Dále pojednává detailněji o Francisově turbíně. Nakonec se zaobírá samotným hydraulickým návrhem pomocí jednorozměrné metody.
  • Hydraulický návrh vícestupňového ponorného čerpadla 

   Author: Palička Radek; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce pojednává o hydraulickém výpočtu a částečně konstrukci vícestupňových ponorných hydrodynamických čerpadel (čerpadla jsou jedny z nejrozšířenějších energetických strojů), které se používají v řadě technických ...
  • Kondenzační miniteplárna pro ČVUT UCEEB 

   Author: Hrabal David; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Mydlil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce má za úkol nalézt optimální parametry pro plánovanou výstavbu mobilní kondenzační miniteplárny. Snaží se určit hlavní komponenty a následně jejich výkon nadimenzovat na objekt ČVUT UCEEB.
  • Kondenzační strana chladicího zařízení 

   Author: Ryba Tomáš; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Krejčí Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním kondenzátorů pro MD Logistiku Dašice z technického i ekonomického hlediska. Řeší se varianty vzduchem chlazeného kondenzátoru, odpařovacího kondenzátoru, kombinace odpařovacího a ...
  • Kondiciování kontejnerů - optimalizace obslužných činností obalových souborů 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Škoda Radek; Opponent: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)