Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 73

  • Dlouhodobá akumulace tepelné energie 

   Autor: Mareš Ondřej; Vedoucí práce: Funda Zdeněk; Oponent práce: Molnár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému dlouhodobé akumulace tepelné energie získané ze slunečního záření. Návrh je proveden pro modelový bytový dům o 20 bytových jednotkách. Dále je provedena energetická bilance provozu ...
  • Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR 

   Autor: Zeman Michal; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Výzkum vyhořívajících absorbátorů je velmi důležité téma, jelikož vyhořívající absorbátory ovlivňují regulaci a kontrolu reaktivity v reaktoru. Vyhořívající absorbátory kompenzují počáteční přebytek reaktivity v reaktoru, ...
  • Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace 

   Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje ...
  • Systém a řízení kompenzátoru objemu VVER-1000 v prostředí Dymola 

   Autor: Fořtová Anna; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Kompenzátor objemu je součást primárního okruhu zodpovědná za vyrovnávání tlakových a teplotních změn v primárním okruhu tlakovodních jaderných elektráren. Jedná se v podstatě o tlakovou nádobu, částečně zaplněnou vodou a ...
  • Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory VVER-1000/320.
  • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

   Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
  • Studie podchlazeného varu v hypervapotronu 

   Autor: Pitoňák Vojtěch; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hypervapotronu a proudění v něm. První část práce je zaměřena na chlazení ve fúzních reaktorech, detailnímu popisu hypervapotronu a analýzou experimentů, které zkoumaly ...
  • Únik páry přes labyrintovou ucpávku 

   Autor: Ryvola Zbyšek; Vedoucí práce: Jun Guk Chol; Oponent práce: Sláma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato diplomová práce pojednává o úniku páry labyrintovou ucpávkou. Porovnány byly dva rozdílné způsoby vyhodnocení množství páry protékající labyrintovou ucpávkou. První způsob používá empirické vztahy, které byly odvozeny ...
  • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

   Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
  • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

   Autor: Piskáček Václav; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Muhlbauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
  • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

   Autor: Routner Milan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Tepelné izolace potrubí v jaderných elektrárnách 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Pulc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku stanovení tloušťky tepelných izolací potrubí v jaderných elektrárnách. První částí diplomové práce je rešerše technických izolací, dělení izolačních materiálů, aplikace a vlastnosti ...
  • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

   Autor: Vrňata František; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Oldřich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
  • Výběr a návrh optimální metody odsíření 

   Autor: Nuhlíček Petr; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh odsíření spalin energetického zařízení, ve kterém se spaliny neodsíří na požadovanou úroveň. Je tedy nutné navrhnout dodatečnou odsiřovací technologii. Teoretická část práce obsahuje ...
  • Mařič tlakové energie 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
  • Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu 

   Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro ...
  • Návrh opatření pro snížení emisí NOx kotlů teplárny Otrokovice 

   Autor: Jeníková Jitka; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Trdlica Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné opatření pro snížení emisí dusíku v Teplárně Otrokovice. Od uvedení přehledu různých typů denitrifi-kace spalin v energetice pokračuji přes popis teplárny, jejích kotlů a ...
  • Návrh energetického zdroje se sušením biomasy 

   Autor: Sabatini Michel; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Cílem diplomové práce je volba a integrace sušky do parního oběhu teplárny spalující biomasu, porovnání oběhů s a bez sušky, stanovení ztráty sušky a ekonomické vyhodnocení.
  • Porovnání technologií pro energetické využití odpadů 

   Autor: Němcová Kristýna; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se věnuje způsobům energetického využití odpadů a popisuje pyrolýzu, zplyňování a spalování odpadů. Je zde uveden přehled významnějších zařízení pro energetické využití odpadu. Cílem práce je porovnat vybrané ...