Now showing items 1-20 of 144

  • Návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce obsahuje návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem pro účel krytí a snížení energetické náročnosti celého objektu. ...
  • Návrh zásobování energeticky nezávislé domácnosti elektřinou 

   Author: Gabriela Hůlová; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce pojednává o návrhu zásobování energeticky nezávislé domácnosti a o různých variantách návrhu. Fotovoltaické panely vyrábí energii, která je následně pomocí regulátoru nabíjení použita k nabití akumulátorových ...
  • Fludiní sušení energeticky využitelné biomasy 

   Author: Pavel Hýbek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá fluidním sušením energeticky využitelné biomasy a to hlavně dřevní štěpky. V první části je popis biomasy, popis sušení a hlavně popis sušení ve fluidní vrstvě a obecně popis fluidace. V další části ...
  • Optimalizace fotovoltaického systému pro potřeby domácnosti 

   Author: Martin Hodek; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce řeší problematiku optimalizace fotovoltaických systémů dle energetických potřeb domácností v České republikce. Aplikovaný přístup vychází z numerické simulace výkonu fotovoltaické elektrárny a energetické ...
  • Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů ve sprchových kondenzátorech 

   Author: Marek Krempaský; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem sprchového kondenzátoru pro kondenzaci vodní páry s nekondenzujícími plyny. Rešeršní část je zaměřena na typy kondenzačních procesů a typy kondenzačních zařízení. Dále je v práci proveden ...
  • Aplikace malého modulárního jaderného reaktoru pro důlní projekty v Kanadě 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Reungoat Mathieu
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předkládaná diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností ÚJV Řež, a. s. za účelem možnosti aplikace malých modulárních jaderných reaktorů v odlehlých oblastech, konkrétně v dolech na severu Kanady. Teoretická část ...
  • Hodnocení radiační odolnosti elektronické části robotického manipulátoru 

   Author: Michal Sedláček; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Vaňkát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce provádí rešerši dostupných publikací na téma vliv záření na elektronické prvky. Po seznámení se s konstrukcí modulárního manipulátoru je provedeno základní zhodnocení jeho radiační odolnosti. Poté je ...
  • Integrace vysokoteplotní akumulace tepla do hnědouhelné teplárny 

   Author: Jaroslav Diviš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Práce se v úvodní rešerši zabývá seznámením s akumulací energie, zejména tepelné. Dále nabízí seznámení s konceptem akumulačních zařízení označovaných jako Carnotovy baterie. Praktická část se zabývá základním návrhem ...
  • Vysokoteplotní karbonátová smyčka pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin 

   Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh vysokoteplotní karbonátové smyčky jako technologie pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin z referenčního zdroje. V práci jsou sestaveny energetické a látkové bilance klíčových ...
  • Chování emisí SO2 při spalování biomasy v oxyfuel režimu 

   Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá chováním emisí SO2 při spalování biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel režimu. Je provedena rešerše na téma oxyfuel spalování, emisí SO2 a metod snižování emisí SO2. Dále ...
  • Dlouhodobý odvod tepla v rozšířených podmínkách na reaktorech typu VVER-440/V-213 

   Author: Tomáš Kubále; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Krivda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   V této diplomové práci jsou popsány pojmy, týkající se jaderné bezpečnosti. Jsou zde představeny systémy havarijního chlazení aktivní zóny reaktorů VVER 440/V-213 a systém dlouhodobého odvodu tepla určený pro zmírnění ...
  • Carnotovy baterie využívající odpadní teplo – analýza a optimalizace konfigurací a parametrů systém 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se věnuje Carnotovým bateriím jako nové potenciální technologii pro akumulaci elektrické energie, zvláště pak tepelně integrovaným Carnotovým bateriím, které využívají nízkopotenciální zdroj tepla za účelem ...
  • Snižování plynných emisí Hg pomocí pevných sorbentů 

   Author: Michael Dvořák; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá snižováním plynných emisí rtuti ve spalinách po spálení hnědého uhlí pomocí pevných sorbentů. Úvodní část shrnuje legislativu týkající se emisí rtuti po spalování hnědého uhlí. Dále jsou popisovány ...
  • Návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce obsahuje návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem pro účel krytí a snížení energetické náročnosti celého objektu. ...
  • Systém vodíkové akumulace elektřiny z FVE 

   Author: Michal Kasan; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Krejčí Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce pojednává o návrhu vodíkového úložiště elektrické energie z fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 MWp. Vyrobený vodík se spoluspaluje se zemním plynem v paroplynové elektrárně. Hlavním cílem práce bylo navrhnout ...
  • Přímá integrace organického Rankinova oběhu do spalovacího motoru pro komplexní využití odpadního tepla 

   Author: Martin Hofman; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Hlavním cílem této diplomové práce je přestavba plynového stacionárního spalovacího motoru (ICE) pro integraci podřazeného organického Rankinova cyklu (ORC). Smyslem spojení technologií je dodatečná výroba elektrické energie ...
  • Model pro parametrický návrh decentrálního zdroje tepla na biomasu v podmínkách ČR 

   Author: Jaroslava Panáková; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Dobeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce se zabývá parametrickým návrhem zdroje tepla na dřevní biomasu pro projekty s roční potřebu tepla v rozmezí 1 500 až 15 000 GJ. Je provedena rešerše způsobů návrhu zdroje tepla a na jejím základě je navržena metodika ...
  • Aplikace kondenzačních dochlazovačů spalin biomasových kotlů 

   Author: Matěj Vykoukal; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se se zabývá rozborem a aplikací technologie na sprchování spalin na výstupu z modelového biomasového kotle a následné získávání zpětného tepla pomocí kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.
  • Hodnocení úplnosti, robustnosti a nezávislosti pro soubor opatření pro zmírňování následků těžkých havárií v úrovních ochrany do hloubky v rámci Funkčních Analýz ochrany do hloubky ETE 

   Author: Klára Brázdová; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vlček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato diplomová práce popisuje proces sestavování datového modelu Funkčních analýz ochrany do hloubky pro soubor opatření pro zmírňování následků těžkých havárií navrženého pro implementaci na Jaderné elektrárně Temelín. ...
  • Návrh a vzduchové experimenty jednostupňového axiálního turboexpandéru pro ORC jednotku 

   Author: Jan Špale; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Weiss Andreas P
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout mikro turboexpandér pro biomasovou kogenerační jednotku pracující s organickým Rankinovým cyklem. V úvodu této práce je proveden zevrubný rozbor aktuálního stavu poznání v ...