Recently added

Now showing items 1-20 of 103

  • Sušení biomasy v sušárnách s nepřímým otopem 

   Author: Ondřej Rybola; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Práce se zabývá kontaktním sušením. Popisuje vhodné metody sušení a sušárny pro sušení biomasy s vysokým obsahem vody. Teoreticky popisuje proces kontaktního sušení a vliv změny provozních parametrů sušárny na průběh sušení. ...
  • Problematika snížení oxidů dusíku z velkých a zvláště velkých spalovacích zdrojů 

   Author: Peter Kret; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Vlček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práca sa zaoberá oxidmi dusíka a ich problematikou u veľkých a zvlášť veľkých spaľovacích zdrojov. Teoretická časť popisuje vznik oxidov dusíka, pričom sa venuje aj technológiám, ktorých účelom je oxidy dusíka ...
  • Carnotovy baterie s využitím odpadního tepla 

   Author: Alena Harantová; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Téma této práce vychází z problematiky obnovitelných zdrojů energie, jejich nestálou dodávkou a možnostmi kompenzace poptávky ze sítě. V rešeršní části je rozebrána problematika akumulace a úschovy energie různými způsoby. ...
  • Regulace průtoku chladiva výparníkem 

   Author: Filip Adamec; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Mukařovský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Úkolem této diplomové práce je proměřit ventily a vyhodnotit měření na chladicích okruzích se suchým výparníkem pro zadavatele diplomové práce. Zároveň tyto výsledky měření porovnat s katalogovými hodnotami výrobce těchto ...
  • Návrh odstředivého čerpadla 

   Author: Vít Šákr; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého čerpadla. V první části je vypracována stručná teoretická rešerše se zaměřením na téma odstředivých čerpadel. V praktické části je řešen samotný návrh čerpadla. Ze zadaných ...
  • Sušení krmných granulí 

   Author: Vojtěch Dlouhý; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá procesem sušení krmných směsí. Uvádí různé typy sušáren a vakuové techniky. V práci jsou porovnány dva typy měření. Jedno měření je prováděno na atmosférické sušárně, druhé na sušárně, jenž je vybavena ...
  • Analýza chladícího zařízení 

   Author: Kateřina Chalupská; Supervisor: Petrák Jiří; Opponent: Šimůnek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou chladícího zařízení. V důsledku stále se zpřísňujících požadavků na ekologickou nezávadnost chladiv byla na chladícím nábytku testována dvě chladiva R404A a následně R448A. Získané hodnoty ...
  • Experimentální studium hydrátů CO2 pro možné využití v energetice 

   Author: Sergey Chistyakov; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V současné době lidstvo se zabývá problematikou globálního oteplovaní a znečišťovaní životního prostředí. Částečně by bylo možné zkusit to vyřešit skladováním emisních plynu (CH4,CO2) ve tvaru hydrátů. První hydrát byl ...
  • Návrh sondy pro měření hrubé vodní disperze v parních turbínách 

   Author: Marek Nedoma; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá erozí parních lopatek a návrhem sondy pro měření hrubé vodní disperze v parních turbínách. První část teoreticky popisuje mechanizmy eroze parních lopatek v posledních stupních parních turbín ...
  • Integrace sušení biomasy do výtopenského systému 

   Author: Jakub Mertl; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Funda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práce se zabývá integrací sušení biomasy do systému horkovodního vytápění a porovnává její přínos oproti systému bez sušení. Do systému je zařazena rotační bubnová sušárna otápěná vodou z kotle, pára ze sušárny je navíc ...
  • Elektrárny s tepelným oběhem typu Kalina 

   Author: Miroslav Donoval; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vlček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá využitím tepelného oběhu typu Kalina. V první části je práce zaměřena na detailní rešerši možností zapojení Kalinova cyklu a jeho popisu. V další části se práce zaměřuje na modelové výpočty vybraných ...
  • Analýza malých větrných elektráren a fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW na území České republiky 

   Author: Albert Burýšek; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Jirků Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá malými větrnými elektrárnami a fotovoltaickými elektrárnami na území České republiky, s instalovaným výkonem do 10 kW. V teoretické části práce jsou popsány teoretické aspekty větrných a fotovoltaických ...
  • Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů 

   Author: Jakub Krempaský; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením vlivu obsahu nekondenzujícího plynu na kondenzaci vodní páry ve vertikálním trubkovém kondenzátoru. Součástí práce je rešerše kondenzace vodní páry a kondenzátorů. Dále je proveden teoretický ...
  • Využití tepla z plánovaného ZEVO Mělník pro horkovod Praha 

   Author: Miroslav Pavlíček; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práce se zabývá možností využití tepla z plánované spalovny odpadu v areálu elektrárny Mělník pro horkovod Praha.
  • Návrh experimentální jednotky založeném na absorpčním oběhu pro konání práce a využívající roztok LiBr 

   Author: Dávid Juraj Szücs; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Dumont Olivier
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Neustálé úsilí o lepší využitelnost primárních zdrojů a vyšší účinnost energetických systémů vedla v posledních letech komerční i vědecké společnosti k výzkumu i velmi nízkoteplotních zdrojů elektrické energie. Tyto velmi ...
  • Ověření materiálového parametru reaktoru typu HTGR 

   Author: Tomáš Peltan; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předkládaná práce se zabývá ověřením neutronických vlastností reaktorového grafitu, který má být v budoucnu využíván pro reaktory IV. generace, konkrétně pro reaktor HTGR. Práce obsahuje podrobný popis pracoviště, kde byly ...
  • Rozptylová studie tritia 

   Author: Karolína Osičková; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Huptych František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou tritia na tlakovodních jaderných elektrárnách. Nejprve jsou stručně uvedeny základní informace o tritiu a jeho koloběh v životním prostředí. Dále jsou popsány výpusti radionuklidů ...
  • Příprava knihovny homogenizovaných dat pro kód DYN3D pomocí kódu Serpent 

   Author: Tomáš Morochovič; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Vojáčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Diplomová práce se zabývá modelováním palivových souborů a~získáváním dat pro výpočty neutronové fyziky aktivní zóny reaktoru. V řešeršní části jsou představeny metody a kódy používané pro tento typ výpočtů. Cílem práce ...
  • Analýza neutronových oscilací způsobených vibracemi palivového proutku 

   Author: Tomáš Bohuslav; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Diagnostika jaderných reaktorů s využitím analýzy neutronových šumů je rozvíjejícím se oborem umožňujícím bezpečnější provozování současných jaderných reaktorů i plánovaných projektů IV. generace. Tato práce se zabývá ...
  • Technologie solných reaktorů a testování korozivzdorných materiálů v prostředí fluoridové soli FLiBe 

   Author: Jiří Vlach; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Straka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Technologie solných reaktorů je známá již od druhé poloviny čtyřicátých let minulého století. Několik let po ověření konceptu a funkčnosti reaktoru chlazeného roztavenou solí se od této technologie upustilo, ale v současnosti ...