Now showing items 1-20 of 163

  • Vývoj programu pro návrh mikrokanálkových výměníků v jazyce Python 

   Author: Matyáš Junek; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Jun Guk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Mikrokanálkové tepelné výměníky (MKTV) jsou slibnou technologií pro uzavřené Braytonovy oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým. Ty by mohly být použity i v budoucí fúzní elektrárně DEMO. Účel této práce je pomocí vyvinutého ...
  • Použití hybridního fotovoltaického/teplovzdušného kolektoru na rodinném domku 

   Author: Daniel Sysel; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému hybridních fotovoltaicko-teplovzdušných kolektorů pro aplikaci na rodinném domě. V práci je obecné pojednání o fotovoltaice, fotovoltaických systémech, přehled aplikací, trhu ...
  • Posouzení omezení elektrodových kotlů pro poskytování podpůrných služeb a návrhy opatření k minimalizaci jejich dopadů. 

   Author: Lukáš Holeček; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností a technických limitů elektrodových kotlů nasazovaných za účelem poskytování podpůrných služeb v České republice. Práce uvádí legislativní rámec, teorii a principy jednotlivých ...
  • CFD simulace vyhodnocení vlivu úniku horkého chladiva okolo dělícího prstence u tlakové nádoby reaktoru 

   Author: Tomáš Křinecký; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Macálka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem netěsnosti dělícího prstence při havarijním stavu, kdy dochází k úniku chladiva mimo primární okruh. Tento únik je kompenzován doplňováním studeného chladiva z havarijního systému. ...
  • Paliva pro jadernou fúzi a jejich vliv na životní prostředí 

   Author: Jiří Králík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Hylasová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce se zabývá palivy pro fúzní reakce D-T, D-D D-3He a H-11B. První část popisuje stav vývoje fúzních elektráren, další část řeší různé vlastnosti těchto paliv, především ty, které jsou spojené s jejich environmentálními ...
  • Technologie odvodu vysokých tepelných toků 

   Author: Vojtěch Smolík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulací podchlazeného varu v hypervapotronu. V první části práce je zhodnocen současný stav vývoje jaderné fúze, popsány technologie odvodu tepla, teorie přestupu tepla a rešerše předchozích ...
  • Technologie měření průtoku tekutých solí 

   Author: Jakub Špaček; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Reaktory používající roztavené soli byly v 60. letech minulého století jednou z vyvíjených jaderných technologií, které se přisuzoval velký potenciál. Jejich vývoj byl ale předčasně ukončen a velmi dlouho se touto technologií ...
  • Vliv hydridizace na vlastnosti pokrytí palivových elementů energetických vodou chlazených jaderných reaktorů 

   Author: Alžběta Endrychová; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Klouzal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá palivovým pokrytím, které slouží jako první ochranná bariéra pro lehkovodní energetické reaktory. Zejména se věnuje studiu nejrozšířenější zirkoniové slitiny Zr1Nb, která se používá i v českých ...
  • Modelová analýza kombinované technologie CCU a akumulace elektrické energie 

   Author: Michal Musil; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie produkované obnovitelnými zdroji do syntetického zemního plynu. Pomocí elektrolytického rozkladu vody a následné syntézy vodíku s oxidem uhličitým vzniká v ...
  • Zdrojová skladba české elektroenergetiky z perspektivy nasazení vybraných technologií v horizontu roku 2040 

   Author: Ondřej Štogl; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Sedlák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Energetika České republiky prochází v dnešní době zásadní transformací. Základní strategické dokumenty, zejména Státní energetická koncepce, vychází z okrajových podmínek energetiky v letech těsně po přelomu tisíciletí. ...
  • Perspektivy parního oběhu pro využití biomasy v energetice nízkých výkonů 

   Author: Dávid Mamrilla; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce zkoumá možnosti nasazení Rankinova parního oběhu v malé kogenerační jednotce využívající biomasu jako palivo. Jejím hlavním cílem je prozkoumat potenciál použití vysokých parametrů páry v kontextu vývoje nových ...
  • Charakteristika spalování dřevní a nedřevní biomasy v bublinkové fluidní vrstvě 

   Author: Klára Osičková; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou spalování dřevní a nedřevní biomasy v bublinkové fluidní vrstvě s důrazem na vznik plynných znečišťujících látek. V rešeršní části byla popsána biomasová paliva, fluidní ...
  • Návrh sprchového kondenzátoru spalin 

   Author: Daniel Štecher; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá vlivem nekondenzujícího plynu na kondenzaci vodní páry ve sprchovém kondenzátoru a návrhem sprchového kondenzátoru spalin. Je provedena rešeršní část zaměřená na proces kondenzace a její dělení, ...
  • Simulace vzniku a šíření taveniny při těžkých haváriích jaderných reaktorů 

   Author: Jan Komrska; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vhodného popisu těžkých havárií spojených s tavením aktivní zóny. Úvodní část práce je věnována rešerši těžkých havárií, vzniku koria a průběhu těžké havárie. Praktická část se zabývá ...
  • Přestup tepla ve fluidní vrstvě ve vzduchovém a oxyfuel spalování 

   Author: Daniel Balvín; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá přestupem tepla ve fluidní vrstvě se zaměřením na teoretické výpočty součinitele přestupu tepla mezi fluidní vrstvou a ponořenou teplosměnnou plochou. V první fázi experimentální části je ...
  • Optimalizace provozu fluidní sušárny 

   Author: Vojtěch Jančálek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce zkoumá fluidní sušení biomasy. V práci je zpracován popis procesu sušení a sušárny vhodné pro biomasu. Další část práce se zabývá problematikou fluidace a je vytvořen výpočtový bilanční model dle ...
  • Návrh inovované trati pro laboratorní měření hrubé vodní disperze 

   Author: Adam Huněk; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Hoznedl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh nového tunelu a dýzy pro trať měření hrubé vodní disperze. Rešerše se zabývá problematikou eroze lopatek parních turbín a popsáním několika provedených experimentů. V praktické části ...
  • Návrh úprav kotle Elektrárny Opatovice pro spalování TAP 

   Author: Viliam Kravec; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá výpočtem a tvorbou výpočtového modelu stávajícího kolte v Elektrárně Opatovice. Tento model byl dále modifikován pro vytvoření modelu kotle, který by spaloval TAP. Táto práce se zaměřuje i na odhad ...
  • Vysokoteplotní oxidace a creep nových konceptů palivového pokrytí 

   Author: Adéla Chalupová; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Ziegelheimová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Zirkoniová palivová pokrytí jsou využívána v současných lehkovodních reaktorech díky řadě žádoucích vlastností při normálním provozu. Avšak při změně provozních podmínek na projektový nebo dokonce nadprojektový scénář ...
  • Návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce obsahuje návrh koncepce ústředního vytápění rodinného domu pro použití hybridních fotovoltaických kolektorů ve spojení s tepelným čerpadlem pro účel krytí a snížení energetické náročnosti celého objektu. ...