News

Master Theses - 12115

Recently added

Now showing items 1-20 of 123

  • Výpočet částečného zatížení kotle spalujícího fosilní palivo pro nadkritický CO2 oběh 

   Author: Adam Vápeník; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá výpočtem dílčích výkonů uhelného práškového kotle pracujícího v rámci re-kompresního S-CO2 oběhu (S-CO2) o výkonu 25 MWe. Rešeršní část je věnována S-CO2 oběhům a jejich výhodám, nevýhodám a možnostem ...
  • Spalování biomasy v bublinkující fluidní vrstvě v režimu oxyfuel spalování 

   Author: Martin Havlík; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce pojednává o fluidním spalování biomasy se zaměřením na chod v režimu Oxyfuel. V úvodní části je uvedena podstata využití biomasy v energetice. Následně práce pojednává o fluidním spalování. Třetí částí rešerše ...
  • Sušení čistírenských kalů 

   Author: Bára Doležalová; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce se zabývá popisem procesu sušení čistírenských kalů, výpočtem tepelné a hmotnostní bilance pásové sušky a následnými opatřeními pro zlepšení energetické náročnosti celého procesu sušení. Byl analyzován vliv různých ...
  • Fluidní sušení biomasy 

   Author: Lukáš Strnádek; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá fluidním sušením. Popisuje typy sušek a vysvětluje problém sušení a sušení ve fluidní vrstvě. Další část popisuje různé typy fluidních sušáren. V experimentální části jsou vyhodnoceny fluidní ...
  • Termohydraulická analýza výměníku pro odvod zbytkového tepla z reaktoru ALLEGRO 

   Author: Martin Kratochvíl; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Vácha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Úvodní část práce je věnována rešerši do současného stavu plynem chlazených reaktorů. Praktická část se zabývá CFD výpočtem výměníku pro odvod zbytkového tepla z plynem chlazeného reaktoru. Nakonec je zhodnocena geometrie ...
  • Návrh parního kotle na agrární biomasu 

   Author: Vojtěch Bumerl; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem biomasového parního kotle spalujícího agrární biomasu, konkrétně slámu. Součástí práce je kompletní tepelný výpočet kotle. Tepelný výpočet je pak ještě zopakován pro palivo o větší vlhkosti a ...
  • Emise oxidů dusíku ve fluidním spalování 

   Author: Michal Prokop; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této práce je potvrzení hypotézy, že přívodem sekundárního vzduchu obohaceného o kyslík do oblasti nad fluidní vrstvu je možné dosáhnout vhodného teplotního okna pro aplikaci SNCR za použití močoviny jako redukčního ...
  • Návrh elektrárenského parního kotle 

   Author: Jindřich Pokorný; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá návrhem velkého parního kotle na hnědé uhlí. V úvodní části práce je pojednáváno o návrhu kotle a o obecných konstrukčních řešeních kotlů. V následujících kapitolách je proveden návrh kotle od stechiometrie ...
  • Využití fotovoltaiky pro TV v systému CZT 

   Author: Pavel Sluka; Supervisor: Hrdlička František; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce pojednává o využití FVS, za účelem snížení nákladů, pro ohřev pitné vody. Obsahuje bilanci využití získaného tepla z FVS a CZT, na ohřev vody, pro potřebu obyvatel bytového domu. Dále se zabývá ekonomickým ...
  • Sušení biomasy v kontaktních sušárnách 

   Author: Tomáš Brychta; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Funda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá sušením biomasy. Jsou v ní popsány způsoby sušení a různé typy sušáren. Hlavním předmětem práce je sušení kontaktní, jenž je teoreticky popsáno ve vlastní kapitole. Dále jsou v práci uvedena data ...
  • Aplikace kondenzačních dochlazovačů spalin biomasových kotlů 

   Author: Matěj Vykoukal; Supervisor: Funda Zdeněk; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se se zabývá rozborem a aplikací technologie na sprchování spalin na výstupu z modelového biomasového kotle a následné získávání zpětného tepla pomocí kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách.
  • Návrh parního kotle na zemní plyn 

   Author: Štěpán Hrouda; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Průša Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Má diplomová práce se zabývá návrhem kotle na zemní plyn pro teplárnu v Otrokovicích. V práci se budu zabývat hlavně rozměrovým návrhem jednotlivých teplosměnných ploch a tlakovou ztrátou žebrovaných a nežebrovaných trubek ...
  • Nárůst tlaku před regulovaným odběrem parní turbíny 

   Author: Pavel Jílek; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Neckář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na výpočet nárůstu tlaku před regulovaným odběrem parní turbíny během havarijního odstavení turbíny. Obsahuje rešerši o odběrových parních turbínách, popis regulačních a pojistných zařízení a ...
  • Hodnocení úplnosti, nezávislosti a robustnosti havarijních systémů v úrovních ochrany do hloubky v rámci Funkčních Analýz ochrany do hloubky (FA DiD) ETE 

   Author: Lucie Hinterholzingerová; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Vlček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá principem a vývojem ochrany do hloubky v projektech jaderných elektráren a metodou funkčních analýz. V první řadě jsou představeny havarijní systémy chlazení aktivní zóny na jaderné elektrárně ...
  • Subkanálová analýza VVER-440 pomocí kódu Subchanflow 

   Author: Jan Syblík; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Ruščák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce se zabývá modelováním konkrétních přechodových jevů pomocí subkanálové analýzy technologie VVER. První kapitola je věnována současnému stavu subkanálové analýzy. Subkanálová analýza se používá v celosvětovém ...
  • Měření hydrodynamiky přestupu tepla pro vnitřní úlohu zaplavování válcové geometrie 

   Author: Ondřej Hlinka; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zaměřuje na prohloubení znalostí přestupu tepla při zaplavování horkého povrchu. Tento proces je významný v průběhu havárie se ztrátou chladiva. K tomuto účelu vzniklo nové experimentální zařízení, jehož ...
  • Vývoj teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny 

   Author: Dominik Najman; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderné fúze a měření magnetického pole pomocí Hallova jevu. Ve druhé části je popsán návrh a výroba nového měřicího přípravku do vakuové pece. Přípravek ...
  • Ověření startegie IVMR na reaktorech VVER 1000/V320 a určení koeficientu přestupu tepla 

   Author: Tomáš Nikl; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Práce se zabývá popisem těžkých havárií jaderných reaktorů a metodami na zmírnění jejich následků, zejména popisem metody IVR a jejího uplatnění. Dále práce obsahuje souhrn vybraných experimentů, zabývajících se fenoménem ...
  • CFD analýza proudění chladiva palivovým souborem reaktoru LVR-15 

   Author: Michaela Žabčíková; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Vyskočil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá CFD analýzou dvou druhů palivových souborů pro výzkumný reaktor LVR-15. Práce je součástí evropského projektu FOReVER. Součástí práce jsou hydraulické charakteristiky obou souborů (francouzského ...
  • Technologie solných reaktorů a testování materiálů sekundárního okruhu reaktoru Energy-Well 

   Author: Michal Cihlář; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Straka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   První jaderný reaktor s tekutým palivem byl navržen již ve druhé polovině čtyřicátých let dvacátého století jakožto jedna z možností rozvoje jaderné energetiky. V návaznosti byly v průběhu padesátých a šedesátých let ...