Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 68

  • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

   Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
  • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

   Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
  • Studie podchlazeného varu v hypervapotronu 

   Autor: Pitoňák Vojtěch; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hypervapotronu a proudění v něm. První část práce je zaměřena na chlazení ve fúzních reaktorech, detailnímu popisu hypervapotronu a analýzou experimentů, které zkoumaly ...
  • CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků 

   Autor: Piskáček Václav; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Muhlbauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Diplomová práce "CFD model reaktoru VVER-440 pro studium tlakově-teplotních šoků" se zaměřuje na popis havárií jaderných elektráren typu doprovázené únikem chladiva z primárního do sekundárního okruhu. Tato práce upravuje ...
  • CFD simulace míšení chladiva v reaktoru VVER-1000 

   Autor: Routner Milan; Vedoucí práce: Železný Václav; Oponent práce: Gregor Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Různé provozní podmínky pro tlakovodní reaktory (PWR) jsou charakterizovány několika jevy míšení, které výrazně ovlivňují bezpečnostní analýzy provozních stavů. Modelování dynamiky kapalin (CFD) je nejvhodnější nástroj pro ...
  • Únik páry přes labyrintovou ucpávku 

   Autor: Ryvola Zbyšek; Vedoucí práce: Jun Guk Chol; Oponent práce: Sláma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato diplomová práce pojednává o úniku páry labyrintovou ucpávkou. Porovnány byly dva rozdílné způsoby vyhodnocení množství páry protékající labyrintovou ucpávkou. První způsob používá empirické vztahy, které byly odvozeny ...
  • Výběr a návrh optimální metody odsíření 

   Autor: Nuhlíček Petr; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh odsíření spalin energetického zařízení, ve kterém se spaliny neodsíří na požadovanou úroveň. Je tedy nutné navrhnout dodatečnou odsiřovací technologii. Teoretická část práce obsahuje ...
  • CCS technologie post combustion (amoniaková metoda) pro nadkritický blok 660 MWe 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Vitvarová Monika; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití Post combustion CCS technologie v ČR. Hlavní pozornost je věnována integraci této technologie pro uhelné nadkritické elektrárny. Jsou zde popsány základní typy CCS technologií a ...
  • Tepelné izolace potrubí v jaderných elektrárnách 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Pulc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku stanovení tloušťky tepelných izolací potrubí v jaderných elektrárnách. První částí diplomové práce je rešerše technických izolací, dělení izolačních materiálů, aplikace a vlastnosti ...
  • Chlazení průtočné části turbokompresoru 

   Autor: Vrňata František; Vedoucí práce: Novák Pavel; Oponent práce: Oldřich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem diplomové práce je detailní rozbor chlazení kompresoru pomocí nástřiku vody. První část je pouze teoretická. V této části je vypracována rešerše na téma kompresory, se zaměřením na radiální turbokompresory. Druhá ...
  • Mařič tlakové energie 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu tlakových ztrát pro tlakový mařič energie. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočetní. Teoretická část popisuje princip funkce mařiče a obsahuje rešerši komerčně využívaných ...
  • Návrh zařízení pro plazmové zplynování komunálního odpadu 

   Autor: Strmisková Renáta; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá dostupnými technologiemi na plazmatické zplynování komunálního odpadu. Po rešerši je pro jednu vybranou technologii sestaveno procesní schéma a určena hmotnostní a energetická bilance. Pro ...
  • Návrh energetického zdroje se sušením biomasy 

   Autor: Sabatini Michel; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Cílem diplomové práce je volba a integrace sušky do parního oběhu teplárny spalující biomasu, porovnání oběhů s a bez sušky, stanovení ztráty sušky a ekonomické vyhodnocení.
  • Porovnání technologií pro energetické využití odpadů 

   Autor: Němcová Kristýna; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se věnuje způsobům energetického využití odpadů a popisuje pyrolýzu, zplyňování a spalování odpadů. Je zde uveden přehled významnějších zařízení pro energetické využití odpadu. Cílem práce je porovnat vybrané ...
  • Návrh opatření pro snížení emisí NOx kotlů teplárny Otrokovice 

   Autor: Jeníková Jitka; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Trdlica Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné opatření pro snížení emisí dusíku v Teplárně Otrokovice. Od uvedení přehledu různých typů denitrifi-kace spalin v energetice pokračuji přes popis teplárny, jejích kotlů a ...
  • Úspory energie v jednotlivých sektorech její spotřeby a jejich ekonomie 

   Autor: Hruška Tomáš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomový práce se zabývá snižováním energetické náročnosti české ekonomiky. Zaměřuje se na snižování spotřeby v oblasti budov, kde je největší potenciál úspor. V první části jsou popsány jednotlivé dotační programy a ...
  • Netradiční fosilní paliva 

   Autor: Kovář Marek; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Drábová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato práce se zabývá problematikou a aktuálním stavem těžby nekonvenčních fosilních paliv. Jednotlivé kapitoly objasňují možné typy nekonvenčních fosilních paliv a podstatu jejich těžby. Ukazují dopady na ekologii, finanční ...
  • Návrh tepelného výměníku pomocí CFD ANSYS Fluent 

   Autor: Heger Kryštof; Vedoucí práce: Jůza Zdeněk; Oponent práce: Louthan Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá problematikou kogenerační jednotky firmy TEDOM a.s., a to konkrétně simulováním proudění ve spalinovém výměníku a jeho následné optimalizaci pomocí CFD ANSYS Fluent.
  • Ohřev teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízení 

   Autor: Suleymanov Eduard; Vedoucí práce: Petrák Jiří; Oponent práce: Šimek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice ohřevu teplé vody odpadním teplem z chladicího zařízení pracujícího na principu oběhu parního. Popsané jsou jak jednotlivé součásti chladicího zařízení, tak i způsoby využití ...
  • Hydraulický návrh axiálního čerpadla 

   Autor: Preclík Zdeněk; Vedoucí práce: Melichar Jan; Oponent práce: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Práce se zabývá realizací hydraulického návrhu axiálního čerpadla. To je realizováno iterativním postupem, kdy se volí hodnoty úhlu náběhu tak, aby nakonec bylo docíleno optimálního úhlu, při němž platí rovnost mezi ...