Now showing items 1-20 of 182

  • Funkční model primárního okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem 

   Author: Dominik František; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem práce bylo sestrojit funkční model primárního okruhu jaderné elektrárny ve školních laboratořích pro výukové účely. Tvorba obnášela volbu základních parametrů, návrh konstrukce všech potřebných komponent a potrubí a ...
  • Návrh a realizace experimentálního zařízení pro ověření rozpustnosti helia v tekutých kovech 

   Author: Tomáš Svoboda; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Palivová soběstačnost budoucích fúzních elektráren je jeden z klíčových problémů, který je nutno vyřešit k úspěšnému energetickému využití termojaderné fúze. Tento problém lze vyřešit zahrnutím breeding blanketu, jehož ...
  • Základní návrh a bilance binární geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je variantní návrh a bilance binární geotermální elektrárny využívající geotermální médium s danými nadkritickými parametry. Je provedená optimalizace navržených konverzních systémů pomocí ...
  • Potenciál využití malých modulárních reaktorů v teplárenství České republiky 

   Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Gleitz Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití malých modulárních zdrojů jako náhrady uhelných zdrojů v českém teplárenství. Cílem práce je vytvořit ekonomické zhodnocení a citlivostní analýzu nákladů.
  • Návrh opatření pro zvýšení účinnosti kotle na biomasu 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá rekuperací tepla kondenzací vodní páry ze spalin ve sprchovém kondenzátoru a následným předehřevem a vlhčením spalovacího vzduchu ve sprchovém zvlhčovači. V rešeršní části jsou řešeny způsoby zapojení ...
  • Vliv spalování vodíku na HRSG kotel v paroplynových cyklech 

   Author: Jakub Soukup; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu záměny zemního plynu za vodík při spalování v plynové turbíně na přenos tepla v HRSG kotli. První část práce obsahuje obecnou rešerši paroplynových cyklů a možné dopady při ...
  • Návrh nové experimentální trati pro výrobu hydrátů CO2 pro možné využití v energetice 

   Author: Matěj Hrnčíř; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukcí měřící trati pro výrobu hydrátu CO2. Pojednává o obecných vlastnostech hydrátů CO2, procesu jejich vzniku a o jejich využití při záchytu a uskladnění CO2 nejenom v energetice. V praktické ...
  • Návrh fotovoltaické elektrárny pro doplnění provozu stávajících mikrokogeneračních jednotek v penzionu 

   Author: Jana Baumgartlová; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše penzionu. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou popsány základy fotovoltaiky a možnost ukládání přebytků elektřiny. Ve výpočtové ...
  • Analýza spalování biomasy ve fluidní vrstvě ve vzduchovém a oxyfuel režimu 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá oxyfuel spalováním se zaměřením na fluidní vrstvu. Práce obsahuje rešerši na CCS technologie, primárně oxyfuel spalování Na rešerši navazuje výpočetní model určený k porovnání vzduchového a oxyfuel spalování. ...
  • Využití odpadního tepla z lokálního topeniště na kusové dřevo pro vytápění 

   Author: Adam Elis; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této práce je experimentální naměření a výpočet vyhořívání kusového dřeva, návrh tří tepelných výměníků do spalinovodu pro podlahové vytápění místností a posouzení pokrytí tepelných ztrát místností. V první části se ...
  • Perspektivy systémů střednědobé akumulace elektřiny v souvislosti s Carnotovými bateriemi 

   Author: Aleš Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Úvodní část práce se věnuje představení hlavních důvodů a aspektů potřeby akumulace elektřiny. Současně s tím je přestaveno hlavní rozdělení akumulačních zařízení a je ukázáno hlavní pole působení jednotlivých skladovacích ...
  • Analýza procesu zplyňování biomasy pro integrované systémy výroby elektřiny a tepla 

   Author: Vít Bašta; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Hlavním cílem práce je koncepční návrh a sestavení modelu kogenerační jednotky s integrovaným zplyňováním snažící se dosáhnout co nejlepších energetických parametrů za technicky a ekonomicky přijatelných podmínek. Předmětem ...
  • Vývoj a experimentální ověření 3D tištěných vodních pico-turbín 

   Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této diplomové práce je experimentální ověření vodní pico-turbíny. Jedná se o Bánkiho turbínu vyrobenou progresivní technologií MJF 3D tisku. Experiment má poskytnout dostatek dat k sestavení věrohodné charakteristiky ...
  • Výzkum distribuce Hg v mokré metodě odsíření spalin 

   Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Szeliga Zbyszek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Práce se zabývá legislativou týkající se emisí rtuti a její problematikou. Jsou zde popsány dostupné technologie ke snížení emisí rtuti ze spalin, problematika distribuce rtuti v mokré metodě odsíření spalin a reagenty ...
  • Experimentální analýza demonstrační jednotky Carnotovy baterie 

   Author: Petr Smola; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Rathan Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou demonstrační jednotky Carnotovy baterie, která se skládá z okruhu vysokoteplotního tepelného čerpadla, zásobníku tepla a okruhu ORC. První část práce se věnuje současnému ...
  • Distribuce těžkých kovů ve fluidním ohništi 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Borovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem této diplomové práce je výzkum distribuce těžkých kovů ve fluidním ohništi. Výzkum je zaměřen na rtuť a její záchyt pomocí vybraných sorbentů. Experimenty byly provedeny na fluidním kotli o tepelném výkonu 500 kW.
  • Ohřev experimentálního vzorku hypervapotronu 

   Author: Marek Dominik Pavelec; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Rot David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem ohřevu experimentálního vzorku hypervapotronu. Rešerše popisuje současný stav technologií chlazení vysokých tepelných toků pro jadernou fúzi a jak hypervapotron jako jedna z takových ...
  • Problematika čerpání čistírenských kalů 

   Author: Václav Fišer; Supervisor: Melichar Jan; Opponent: Mosler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zpracování literární rešerše o problematice čerpání čistírenských kalů zejména o dostupných metodách umožňujících přepočet vybraných výkonových parametrů hydrodynamického kalového čerpadla z čisté vody na parametry pro ...
  • Koncepce provozních režimů pro reaktor typu VVER 1000 pro rozšířené projektové podmínky bloku 

   Author: Jan Dlabač; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Krivda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá sestavením provozních režimů pro reaktor typu VVER 1000 pro rozšířené projektové podmínky bloku. V práci jsou popsány stavy DEC, typické scénáře vstupu do těchto stavů a zasahující systémy. ...
  • Vývoj programu pro návrh mikrokanálkových výměníků v jazyce Python 

   Author: Matyáš Junek; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Jun Guk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Mikrokanálkové tepelné výměníky (MKTV) jsou slibnou technologií pro uzavřené Braytonovy oběhy s nadkritickým oxidem uhličitým. Ty by mohly být použity i v budoucí fúzní elektrárně DEMO. Účel této práce je pomocí vyvinutého ...