Now showing items 1-20 of 205

  • Návrh alternativních zdrojů energie pro zlepšení energetické bilance ohřevu teplé vody v penzionu 

   Author: Michal Androník; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce představuje v praxi prováděnou návrhovou studii. Předmětem práce je představit 3 návrhové varianty energeticky úsporných opatření při přípravě teplé vody v reálném objektu. V rámci jednotlivých variant jsou ...
  • Možnosti implementace vnitřní výměny tepla v jednotce Wave 

   Author: Andrii Mozhar; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Pavlíčko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnitřní výměny tepla pro organický Rankinův cyklus s nízkým výkonem. Práce zahrnuje výběr výměníku pro vnitřní výměnu tepla, vypracování matematického modelu daného výměníku a ...
  • Carnotova baterie pro využití odpadního tepla v průmyslovém podniku 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Suchna Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zabývá Carnotovými bateriemi jako možností akumulace elektrické energie a efektivního využití odpadního tepla. V teoretické části se zaměřuje na tepelně integrované Carnotovy baterie a jejich možnosti ...
  • Ekonomické zhodnocení investice na využití odpadního tepla v sušící sekci papírenského stroje 

   Author: Ondřej Prošek; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce se zaobírá využitím odpadního tepla v sušící sekci papírenského stroje. Odpadní teplo ve formě brýdové páry z kaskády sušící sekce je použito pro předehřev sušícího vzduchu, tím se ušetří ostrá pára, která je pro ...
  • Analýza mechanických vlastností a deformace palivového pokrytí ze slitiny Zr za různých teplot s přítomností α plus β fáze 

   Author: Andrej Prítrský; Supervisor: Ziegelheimová Jana; Opponent: Ševeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Stanovenie deformačnej rýchlosti palivového pokrytia tlakovodného reaktora PWR je možné pomocou burst testov, ktoré nám poskytujú dôležité údaje o vlastnostiach pokrytia pri havárii so stratou chladiva LOCA Modifikáciou ...
  • Návrh testovacího stendu opotřebení pokrytí jaderného paliva cizím tělesem 

   Author: Vilém Hron; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce obsahuje rešerši používaných materiálů pro palivové pokrytí jaderných paliv. Dále uvádí mechanizmy opotřebení a jejich funkci při opotřebení paliva cizím tělesem. Práce také popisuje vliv neutronového záření ...
  • Detritiace wolframu užitím technologie MSO 

   Author: Martin Vacek; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce pojednává o možnosti využití technologie Molten Salt Oxidation ke zpětnému získání tritia z odpadního materiálu budoucích fúzních elektráren. Konkrétně se zabývá radioaktivním odpadem ve formě tritiovaného ...
  • Návrh rekonstrukce parovodu 

   Author: Petr Lichý; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Neužil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat parovodní síť v průmyslovém areálu Synthesia, a.s., určit problematický úsek a variantně navrhnout vhodná úsporná opatření. Technický návrh všech opatření je podroben ekonomickému ...
  • Technologie indukčního tavení ve studeném kelímku a určení hustoty roztaveného koria 

   Author: Simona Zálešáková; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Burket Daneš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práca sa zaoberá technológiou indukčného tavenia oxidov v studenom kelímku a určením hustoty roztaveného kória. Určenie hustoty kória je dôležité pre modelovanie ťažkých jadrových havárií, konkrétne pre určenie ...
  • Experimentální validace průtočného akumulátoru tepla 

   Author: Jan Loskot; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Entler Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V teoretické části této diplomové práce jsou nastíněny základy jaderné fúze. Teoretická část též zahrnuje výzkum metod akumulace energie se zaměřením na akumulaci tepla v pevných látkách. Numerický řešič pevnolátkového ...
  • Vliv teploty chladiva na rychlost postupu chladící fronty 

   Author: Martin Štyks; Supervisor: Štěpánek Jan; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce se zabývá popisem problematiky prudkého ochlazování horkých povrchů a jejím využitím v jaderných reaktorech při LOCA haváriích. Tento jev je potom zkoumán pomocí modifikovaného experimentálního zařízení určeného na ...
  • Záchyt oxidu uhličitého pomocí VPSA adsorpčního cyklu 

   Author: Jiří Burda; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Práce se zabývá problematikou adsorpce skleníkového plynu CO2 na pevném sorbentu, konkrétně pak v režimu VPSA na molekulovém sítu 13X v pevném loži ze spalin vyprodukovaných fluidním kotlem spalující biomasu. Zabývá se ...
  • Charakteristika inertních materiálů pro spalování v bublinkové fluidní vrstvě 

   Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou inertních materiálů v bublinkové fluidní vrstvě. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy, charakteristika fluidního stavu a typy fluidních vrstev. Dále jsou zde shrnuty ...
  • Problematika spoluspalování TAP ve fluidních ohništích 

   Author: Martin Olšovský; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Borovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práce zkoumá vliv spoluspalování TAP ve fluidním ohništi. V rámci teoretické části je představena legislativa, která se vztahuje na spalování a spoluspalování odpadů v ČR. Dále jsou ukázány emisní limity, které ...
  • Sušení biomasy v horkovzdušné sušce 

   Author: Tomáš Hejduk; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dlouhý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývala sušením biomasy v horkovzdušných sušárnách. V práci byly popsány druhy sušáren a proces sušení. Samostatná část byla věnována problematice fluidního sušení a různým typům fluidních sušáren. ...
  • Materiály fluidní vrstvy pro spalování sušeného čistírenského kalu v ohništi s bublinkovou fluidní vrstvou 

   Author: Tomáš Rada; Supervisor: Vodička Matěj; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou čistírenských kalů. Práce zahrnuje pojednání o vzniku, zpracování a likvidaci čístírenských kalů s ohledem na platnou legislativu. Teoretická část práce se dále zbývá problematikou ...
  • Konstrukční návrh a optimalizace výměníku tepla s ostrojením pro parní ohřev vzduchu v papírenském stroji 

   Author: Kristián Karkusz; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom výmenníka tepla pre konkrétnu aplikáciu v priemysle. V teoretickej časti sa nachádza rešerš konštrukčných typov, použití výmenníkov tepla a teoretický základ pre výpočet návrhu výmenníka. ...
  • Určení účinnosti plynového kondenzačního kotle 

   Author: Martin Homola; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Práce se zabývá problematikou určování účinnosti plynových kondenzačních kotlů. Po jejich stručné rešerši jsou stávající metodiky analyzovány a zhodnoceny, s následným navržením nového přístupu. Touto novou metodikou je ...
  • Návrh zásobování bytového domu teplem 

   Author: Michael Jaroš; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Práce se zabývá návrhem nového zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v existujícím bytovém domě, který by umožnil snížit závislost budovy na zemním plynu. Cílem je na základě analýzy současné spotřeby tepla vytvořit ...
  • Optimalizace provozu stávajících kogeneračních jednotek v penzionu ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou 

   Author: Tomáš Sklář; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   V této diplomové práci se zabýváme tématem kogeneračních jednotek a ekonomice jejich provozu. V první části shrneme základní informace o kogeneračních jednotkách a podíváme se blíže na kogenerační jednotky TEDOM. Posuzujeme ...