Now showing items 1-20 of 279

  • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

   Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...
  • Návrh systému pro zásobování rodinného domku teplem 

   Author: Kristýna Kothánková; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Michaliková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako ...
  • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...
  • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
  • Posouzení účinnosti biomasového horkovodního kotle z pohledu požadavků norem pro uvedení na trh 

   Author: Vojtěch Mervart; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Zelený Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce mapuje aktuální legislativou pro uvedení horkovodního kole na trh s výhledem na potenciální nové požadavky. V další části nabízí průzkum trhu horkovodních kotlů na biomasu o jmenovitém výkonu do 10 ...
  • Možnosti konverze elektřiny do paliv 

   Author: Vojtěch Tomašík; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Práce se zabývá možnostmi ukládání elektrické energie konverzí do paliv. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je využita k výrobě paliva, které lze následně uložit do doby, než bude opět zapotřebí. V první části práce ...
  • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

   Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
  • Návrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskem 

   Author: Vilém Hron; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. ...
  • Vysokoteplotní skladování tepla pro Carnotovy baterie – perspektiva systémů se štěrkovými loži 

   Author: Vít Bašta; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Pavlíčko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá možnostmi skladování elektřiny, konkrétněji technologiemi skladování elektřiny ve formě tepla tzv. Carnotovými bateriemi. První část práce uvádí problematiku Carnotových baterií. Další část se věnuje popisu ...
  • Posouzení akumulace elektrické energie pro fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Soňa Doležalová; Supervisor: Opatřil Jan; Opponent: Krempaský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Práce se zabývá základním popisem technologií pro akumulaci energie, návrhem fotovoltaické elektrárny v okrese Mělník a dimenzováním její akumulace pro navrhovanou FVE. Následně byly vybrány dvě technologie pro akumulaci: ...
  • Energeticky soběstačný dům 

   Author: Matyáš Hruška; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá energetickou soběstačností v kontextu rodinného bydlení. V dané problematice byly analyzovány malé zdroje elektrické. Dále byl popsán konkrétní objekt, rodinný dům v Pardubickém kraji, pro který ...
  • Experimentální studie dlouhodobého ukládání CO2 ve formě hydrátů 

   Author: Matěj Hrnčíř; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Vinš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá studiem hydrátů CO2. Jsou v ní popsány obecné vlastnosti hydrátů, vlastnosti hydrátů CO2, proces jejich tvorby a možnosti skladování CO2. Praktická část práce, prováděná na experimentální trati ...
  • Možnosti akumulace elektrické energie pro provoz obnovitelných zdrojů 

   Author: Aleš Bašta; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Úvodní část práce se zabývá možnostmi akumulace elektřiny, jakožto jedno z možných řešení problému kolísavého výkonu z obnovitelných zdrojů. V další části je představen teoretický model, který simuluje potřebnou kapacitu ...
  • Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 

   Author: Adam Elis; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této práce je vytvoření návrhu dobíjecí stanice pro elektromobily, která je napájena vodíkovými palivovými články. V první části se práce zabývá rešerší typů a způsobů konvenčního dobíjení a následně také rešerší ...
  • Dlouhodobý odvod tepla v rozšířených podmínkách na reaktorech typu VVER-440/V-213 

   Author: Tomáš Kubále; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Krivda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   V této diplomové práci jsou popsány pojmy, týkající se jaderné bezpečnosti. Jsou zde představeny systémy havarijního chlazení aktivní zóny reaktorů VVER 440/V-213 a systém dlouhodobého odvodu tepla určený pro zmírnění ...
  • Hodnocení radiační odolnosti elektronické části robotického manipulátoru 

   Author: Michal Sedláček; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Vaňkát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce provádí rešerši dostupných publikací na téma vliv záření na elektronické prvky. Po seznámení se s konstrukcí modulárního manipulátoru je provedeno základní zhodnocení jeho radiační odolnosti. Poté je ...
  • Kondenzace vodní páry s vysokým obsahem nekondenzujících plynů ve sprchových kondenzátorech 

   Author: Marek Krempaský; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem sprchového kondenzátoru pro kondenzaci vodní páry s nekondenzujícími plyny. Rešeršní část je zaměřena na typy kondenzačních procesů a typy kondenzačních zařízení. Dále je v práci proveden ...
  • Vysokoteplotní karbonátová smyčka pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin 

   Author: Kateřina Haasová; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh vysokoteplotní karbonátové smyčky jako technologie pro post-combustion záchyt CO2 ze spalin z referenčního zdroje. V práci jsou sestaveny energetické a látkové bilance klíčových ...
  • Chování emisí SO2 při spalování biomasy v oxyfuel režimu 

   Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Hrdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá chováním emisí SO2 při spalování biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel režimu. Je provedena rešerše na téma oxyfuel spalování, emisí SO2 a metod snižování emisí SO2. Dále ...
  • Integrace vysokoteplotní akumulace tepla do hnědouhelné teplárny 

   Author: Jaroslav Diviš; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Hrdlička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Práce se v úvodní rešerši zabývá seznámením s akumulací energie, zejména tepelné. Dále nabízí seznámení s konceptem akumulačních zařízení označovaných jako Carnotovy baterie. Praktická část se zabývá základním návrhem ...