• Návrh měřícího systému pro regulační ventil 

   Autor: Pouba Zdeněk; Vedoucí práce: Vitkovič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rovinný průtokoměr 

   Autor: Filipský Jakub; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Polická Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace chlazení modulu se škrtící klapkou 

   Autor: Houdek Pavel; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce řeší optimalizaci chladícího kanálu modulu škrticí klapky firmy Bosch GmbH. Optimalizace je založena na CFD výpočtech, které jsou použity pro vytvoření náhrad cílových funkcí. Následně je předveden výběr ...
  • Porovnání metod k určování rozložení tlaku na letadlovém křídle při malých Re 

   Autor: Trnka Aleš; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Štorch Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Práce shrnuje experimentální a výpočtové metody k určení rozložení tlaku na letadlovém křídle. Poté se věnuje výpočtu rozložení tlaku a jeho následnému ověření pomocí experimentálního měření za letu.
  • Modelování proudění vlhkého vzduchu v oblasti deště mokré chladicí věže 

   Autor: Machovská Ilona; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Dvořák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá numerickým řešením proudění v oblasti deště chladicí věže a přenosem tepla a hmoty v této oblasti. Oblast deště je popsána 1D a 2D matematickým modelem. Matematické modely jsou založeny na řešení ...
  • Proudové pole v oblasti hemodialyzačního přístupu 

   Autor: Kašpárek Miloš; Vedoucí práce: Nováková Ludmila; Oponent práce: Kolínský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na experimentální měření proudového pole v oblasti hemodialyzačního přístupu. Na začátku práce je uvedeno shrnutí dialyzačních metod. Následuje návrh experimentální trati a metodiky měření. ...
  • Adiabatické Směšování dvou proudů vzduchu 

   Autor: Radnic Tomáš; Vedoucí práce: Novotný Jan; Oponent práce: Kouba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce obsahuje teoretický termodynamický popis kontinuálního isobarického adiabatického směšování dvou proudů vzduchu. Dále popisuje měření hmotnostního toku za pomoci clon a návrhový výpočet pro pozdější zpracování trati. ...
  • Vliv geometrie bifurkace na proudové pole 

   Autor: Balek Tadeáš; Vedoucí práce: Nováková Ludmila; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem práce je stanovení vlivu geometrie bifurkace na proudové pole. Dílčími cíli bylo určení tlakových ztrátových součinitelů, provedení měření rychlostního pole metodou PIV a vizualizace proudění v různých geometriích ...
  • Pasivní řízení osově symetrického proudu vzduchu 

   Autor: Pušková Pavlína; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na zkoumání pasivního řízení osově symetrického proudu vzduchu pomocí rezonátoru. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky. Úloha je řešena experimentálně a to pomocí vyhodnocení ...
  • Matematický model křížoproudého výměníku tepla pro nehomogenní vstupní podmínku 

   Autor: Hudeček Vojtěch; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Sloupenský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením matematického modelu křížoproudého vý-měníku a analýzou teplosměnných ploch. V první části jsou zmíněny základní informace o stavbě a použití křížoproudých výměníků a jsou popsány ...
  • Kruhový válec v homogenním proudovém poli s vlivem aktivního řízení 

   Autor: Flídr Erik; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Dančová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Experimentálně bylo vyšetřováno aktivní řízení proudového pole při obtékání kruhového válce s využitím syntetizovaných proudů. Vliv aktivního řízení byl zkoumán pomocí vizualizace v malém vizualizačním tunelu. Dále byly ...
  • Vodní cirkulační trať 

   Autor: Gemperle Jiří; Vedoucí práce: Čížek Jan; Oponent práce: Schmirler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Diplomová práce se věnuje návrhu a konstrukci vodní cirkulační tratě pro testování a kalibraci měřidel vyvíjených na Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. ...
  • Výpočetní model pro návrh lopatek Francisovy turbíny 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   Diplomová práce se v první části zabývá analytickými metodami návrhu Francisovy vodní turbíny. Posléze jsou uvedeny obecné poznatky týkající se potenciálního proudění a panelových metod. Třetí čtvrtina práce se zaobírá ...
  • Experimentální analýza protiběžných vrtulí 

   Autor: Brada Martin; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Melichar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-27)
   Hlavní náplní této diplomová práce je měření výkonových charakteristik koaxiálních protiběžných vrtulí společně s akustickým měřením. V první části jsou přehledově uvedeny metody návrhu takové soustavy, analyzovány jednotlivé ...
  • Použití metody Smoothed Particle Hydrodynamics k modelování proudění s volnou hladinou 

   Autor: Jančík Petr; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Účelem této práce je prozkoumat možnosti užití metody Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení úloh s volnou hladinou. V práci jsou uvedeny základní rovnice mechaniky tekutin a teorie popisu kapek a jejich interakcí. ...
  • Vývoj matematického modelu výparníku kompaktního typu pro odvlhčování vlhkého vzduchu 

   Autor: Borovička Martin; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Straka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Diplomová práce se zabývá vývojem matematického modelu pro výparníky kompaktního typu - trubkový výměník s lamelami, určené pro odvlhčování vlhkého vzduchu. V úvodu práce jsou uvedeny standartní přístupy k analýze tepelných ...
  • Pružné modely cév pro PIV měření 

   Autor: Bláha Adam; Vedoucí práce: Nováková Ludmila; Oponent práce: Adamec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Práce se zabývá výrobou pružných modelů cév pro měření optickou metodu PIV. Cílem práce je vhodným postupem vyrobit pružný model pro měření metodou PIV a zpracovat metodiku výroby modelu. Na základě experimentu pak ověřit ...
  • CFD modelování vypařování z horizontálního vodního filmu 

   Autor: Kalinay Radomír; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku přenosu tepla a odpařování vodního filmu. Uvedené a popsané numerické přístupy související s odpařováním horizontálního vodního filmu v rešeršní části, jsou použity pro ...
  • Experimentální vyšetřování přestupu hmoty z vodního filmu 

   Autor: Devera Jakub; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Broučková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem experimentální trati pro měření přestupu hmoty z vodorovného vodního filmu. Pro návrh trati je vytvořen zjednodušený matematický model, který pro výpočet přestupu tepla a hmoty využívá ...
  • Identifikace koherentních struktur za použití metody FTLE 

   Autor: Hurský Tomáš; Vedoucí práce: Hyhlík Tomáš; Oponent práce: Netřebská Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Diplomová práce je zaměřena na identifikaci koherentních struktur v proudovém poli. Začátek práce patří především druhům popisu proudového pole a metodám, jak identifikovat koherentní struktury. Následně je odvozen a popsán ...