Now showing items 1-20 of 30

  • Vliv mikrosiliky na vybrané vlastnosti betonu 

   Author: Filip Petřík; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato práce se zabývá vlivem jednotlivých druhů mikrosiliky na vybrané vlastnosti čerstvé betonové směsi a ztvrdlého betonu. Pro vyhodnocení těchto vlastností byl navržen experimentální program, v rámci kterého byly prováděny ...
  • Návrh a instalace stacionární měřící linky na mostě ev. č. 27-117 

   Author: Martin Jonáš; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Nově vybudovaný most ev. č. 27-117 je vybaven stacionární měřicí linkou. Tato linka je navržena za účelem monitorování teploty v pěti vybraných profilech a poskytování přidružených měření přetvoření a vlhkosti. Předmětem ...
  • Vývoj a testování přístroje pro cílenou orientaci vláken v cementových kompozitech pomocí elektromagnetického pole 

   Author: Kristýna Takáčová; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Práce se zabývá magnetickou orientací feromagnetických (ocelových) vláken v UHPFRC pomocí magnetického pole. Dále vyšetřuje vliv frekvence magnetického pole na magnetickou orientaci vláken. Byl proveden návrh a sestrojení ...
  • Dynamická analýza lávky přes řeku Ohři v Boči 

   Author: Michal Nejdl; Supervisor: Šána Vladimír; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou visuté lávky pro chodce přes řeku Ohři v Boči. V úvodu je shrnut teoretický základ úloh dynamiky stavebních konstrukcí, zatížení chodci a vandaly a kritéria provozuschopnosti ...
  • Faktory ovlivňující smrštění kompozitů na bázi portlandského cementu 

   Author: Davidová Vendula; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Pokud chceme prodloužit životní cyklus betonových konstrukcí, je třeba se zaměřit na zvýšení trvanlivosti betonu. Na trvanlivost má vliv mnoho faktorů, jeden z nejdůležitějších je ovšem přítomnost a velikost trhlin. Trhliny ...
  • Šikmý dopad projektilu na vlákny vyztužený cementový kompozit 

   Author: Hurtig Karel; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této diplomové práce je analýza chování nedeformovatelného projektilu po dopadu na tenkostěnný prvek z vlákny vyztuženého cementového kompozitu (konkrétně UHPC vyztužený ocelovými vlákny) pod různým dopadovým úhlem ...
  • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

   Author: Holub Petr; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
  • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

   Author: Havrda Jan; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
  • Vliv zvýšených teplot na beton biologického stínění 

   Author: Koťátková Jaroslava; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Proces prodlužování platnosti licencí pro provoz jaderných elektráren (JE) je v současnosti aktuálním tématem v mnoha zemích, což vyplývá z mohutné výstavby JE v 70. a 80. letech minulého století, jejichž licencím nyní v ...
  • Vliv prostředí na tahovou pevnost textilního betonu 

   Author: Machovec Jan; Supervisor: Reiterman Pavel; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o vlivu agresivního prostředí na tahové vlastnosti textilního betonu. Vedle účinku prostředí také popisuje textilní beton jako takový a uvádí, kde se s ním lze v praxi setkat. Textilním betonem ...
  • Experimentální vyšetřování mechanické energie absorbované prvky z vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

   Author: Konrád Petr; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V této práci je zkoumán vysokohodnotný vlákny vyztužený beton hlavně z hlediska schopnosti absorpce mechanické energie. Beton je vyztužen různými objemovými procenty vláken. Hlavním cílem práce je vytvoření nového ...
  • Experimentální a numerická analýza odezvy ultravysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu na účinky rázového zatížení 

   Author: Hála Petr; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Experimentální a numerická analýza nárazu projektilu na cementový kompozit 

   Author: Vavřiník Tomáš; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Gumobeton a vaznost pryže na cementovou pastu 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování povrchových vlastností speciálních betonů 

   Author: Maděrová Monika; Supervisor: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv různých příměsí na objemové změny cementového kompozitu v průběhu tuhnutí a tvrdnutí 

   Author: Jadrníček Pavel; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza chování vysokohodnotného betonu v triaxiálním tlaku 

   Author: Vogel Filip; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální vyšetření napětí v nosných konstrukcích 

   Author: Babiš Jan; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komplexní analýza předepnutého betonového nosníku s GFRP výztuží po cyklech zmrazování/rozmrazování 

   Author: Hlobil Michal; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zohlednění trvanlivosti při návrhu pohledových betonů 

   Author: Holčapek Ondřej; Supervisor: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)