Show simple item record

Properties of road materials - experimental investigationdc.contributor.advisorVébr Ludvík
dc.contributor.authorEichler Filip
dc.date.accessioned2013-05-30T00:00:50Z
dc.date.available2013-05-30T00:00:50Z
dc.date.issued2013-05-30
dc.date.submitted2013-05-30 02:00:03.0
dc.identifierKOS-87920688105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/15541
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na problematiku nedestruktivní diagnostiky vozovek pozemních komunikací s využitím georadarové metody. Tato metoda není v současné době považována za dostatečně spolehlivou a její využití je chápáno pouze jako doplněk diagnostických metod standardních. Nicméně tato metoda může diagnostiku vozovek zpřesnit, zlevnit a tedy zefektivnit. Podmínkou toho ale je nastavení podmínek pro zajištění její dostatečné přesnosti, což bylo cílem této disertační práce.Disertační práce je rozdělena na tři části. První, úvodní část tvoří teorie, která se zabývá popisem geofyzikálních metod. Georadarová metoda je popsána v obecné rovině, jsou uvedeny její principy a základní procesy, probíhající při vlastním měření. Dále je v této části popsán současný stav metodiky diagnostiky vozovek v ČR a v závěru úvodní části jsou definovány cíle disertační práce a popsány navržené metody jejich řešení. Druhá část je těžištěm této práce a je rozdělena na dvě kapitoly, a to experimentální, resp. návrhovou. V experimentální kapitole jsou popsány experimenty, které byly v rámci této disertační práce realizovány. Poznatky získané v rámci těchto experimentů, byly zdrojem pro kritické posouzení praktického uplatnění georadarové metody. V navazující návrhové kapitole je popsán specializovaný program DIOP (Diagnostic Informations of Pavement), který byl v rámci této disertační práce vytvořen. Tento program by mohl napomoci k zařazení georadaru mezi standardně využívané metody diagnostiky vozovek.Ve třetí části je provedeno zhodnocení cílů stanovených v úvodní části a dále jsou uvedeny závěry a doporučení pro využití georadarové metody v praxi.
dc.description.abstractThis doctoral thesis focuses on the topic of non-destructive diagnostics of road pavements using a georadar method; this is sometimes also referred to as GPR (Ground Penetrating Radar). This method is not currently considered to be sufficiently reliable and is mainly used only as a supplement to standard diagnostic methods. However, this method could be potentially used to refine the diagnosis of road pavements as well as making it more cost effective and therefore more efficient. The goal of this doctoral thesis was thus to define criteria for measurement which would ensure sufficient accuracy of the georadar method so as this method can be used more widely. The doctoral thesis is divided into three sections. In the first, introductory section the theory of the geophysical methods is described. The georadar method is described in general terms and the basic principles and processes involved in measurements are explained here. This section also describes the current state of diagnostic methodology of road pavements in the Czech Republic. The goals of the thesis are defined and described at the end of the first section as well as the proposed methodology.The second section, representing the main body of this thesis, is divided into two chapters with experimental and design focus. The experimental section describes the experiments that were undertaken as part of this thesis. The results and insight provided by these experiments were used for critical assessment of the practical application of the georadar methods. The next chapter describes the design of a specialized software programme DIOP (Diagnostic Information of Pavement), which was created as part of this thesis. This software could enable the use of georadar as a standard diagnostic method.The third and last section evaluates achievement of the objectives set out in the introductory section; details the conclusions and provides recommendations for using georadar methods in practice.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectgeoradar, diagnostické měření, vozovka, experiment, vlastnosti silničních materiálů, program ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized software ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized softwarecze
dc.titleExperimentální ověřování vlastností silničních materiálů
dc.titleProperties of road materials - experimental investigationeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-05-30T00:00:50Z
dc.date.accepted2013-05-27 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra silničních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record