Show simple item record

The influence of additives and admixtures on the values of physical-mechanical and chemical characteristics of "POPbeton" (fly-ash concrete)dc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorŠulc Rostislav
dc.date.accessioned2012-12-05T01:01:04Z
dc.date.available2012-12-05T01:01:04Z
dc.date.issued2012-12-05
dc.date.submitted2012-12-05 02:00:04.0
dc.identifierKOS-87920697405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13842
dc.description.abstractV současné energetické koncepci ČR ale i mnoha jiných států, hraje získávání energie ze spalování uhlí významnou roli. Uhlí je pro ČR nejvýznamnějším zdrojem pro získávání elektrické energie, ale též pro zajištění dálkového vytápění. I když se bude v následujících letech postupně podíl energie získané ze spalování uhlí snižovat, zůstane uhlí jedním z nejvýznamnějších zdrojů energetické koncepce ČR. Nadále tak bude, jako druhotná surovina, produkován odpad spalování - elektrárenský popílek. Dnešní možnosti jeho využití jsou omezené a rozhodně nemohou pokrýt jeho celkovou produkci. Zpracování úletového popílku je dnes poměrně známou věcí a je ošetřeno řadou norem a technologických postupů pro jeho využití. Nejznámější a nejvýznamnější formou využití je použití úletového popílku ve stavebnictví jako příměs do betonu a asfaltových výrobků a dále využití jako zásypu v podkladních vrstvách. Ani to však nemůže dostatečně pokrýt produkci, která se v ČR blíži 10 miliónům tun za rok. Z tohoto hlediska je nutné najít další uplatnění úletového popílku. Takovou možností je alkalická aktivace tohoto materiálu. Aktivovaný úletový popílek tak lze využít jako vlastní pojivo v betonu, kde zcela nahrazuje cementové pojivo, přičemž výsledné vlastnosti takového betonu jsou v mnoha pohledech příznivější než u cementového betonu. Cílem práce bylo syntetizovat vhodnou pojivovou hmotu a posléze ji využít v betonu tak, aby se vlastnosti výroby a betonu samotného co nejvíce blížili cementovému betonu. Ke splnění těchto cílů bylo třeba základní pojivo - alkalicky aktivovaný úletový polek - doplnit dalšími látkami ve formě přísad a příměsí. Výsledky a provedená zjištění jsou náplní této práce, která dává odpovědi na reálné množnosti a hranice využití alkalicky aktivovaných popílků, zejména hnědouhelných popílků produkovaných v ČR.
dc.description.abstractGaining the energy from coal combustion plays an important role in the actual energy conception not only in the one of the Czech Republic but in those of many other states. For the Czech Republic, coal is the most important source of gaining both electrical energy and heat for district heating systems. And it will remain one of the most important energy generators in the Czech energy conception even though the share of energy acquired from coal combustion will decline. And so fly ash, combustion waste, is going to be further produced as secondary material product. Current exploitation of fly ash is limited and cannot embower its whole production. Manufactory of fly ash is nowadays relatively common think and is treated in number of norms and technological processes defining its utilization. The most spread form of utilization of fly ash is in construction industry as admixture into concrete and asphalt products and as backfill in ground layers. Even thus cannot cover the production which approaches 10 million tons per year in the Czech Republic. From this point of view it is advisable to find additional use of fly ash. One of such alternatives is alkaline activation of this material. Activated fly ash is possible to be used as proper binder in concrete mixture where it completely substitutes cement binder. Whereas final characteristics of fly ash concrete are more favourable than these of cement concrete. The aim of this thesis is to synthesise an appropriate binder material and to use it in concrete mass so that characteristics of production and the concrete itself will approach the cement concrete as close as possible. To fulfil this aim it was necessary to amend the basic binder - alkaline activated fly ash - with further additives and admixtures. Outcomes and undertaken findings are the basic content of this thesis, which answers the real possibilities and limitations of utilization of alkaline activated fly ash, especially those brown coal ashes produced in the Czech Republic.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectBeton, úletový popílek, alkalická aktivace, geopolymery, přísady, příměsi, alumosilikátový polymercze
dc.titleVliv přísad a příměsí na hodnoty fyzikálně mechanických a chemických vlastností POPbetonu
dc.titleThe influence of additives and admixtures on the values of physical-mechanical and chemical characteristics of "POPbeton" (fly-ash concrete)eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-12-05T01:01:04Z
dc.date.accepted2012-12-03 00:00:00.0
dc.contributor.refereeVýborný Jaroslav
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record