Show simple item record

Effect of concrete composition and movement of formwork on horizontal pressures on the formworkdc.contributor.advisorŠtemberk Petr
dc.contributor.authorVojtěch Zacharda
dc.date.accessioned2022-11-17T23:19:15Z
dc.date.available2022-11-17T23:19:15Z
dc.date.issued2022-11-18
dc.identifierKOS-776855685205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/105063
dc.description.abstractS rostoucími náklady na stavební materiály a technologie výstavby budov se v poslední době hledají nové možnosti, jak snížit konečnou cenu za provedení díla. Jednou z možných cest, jak zrychlit výstavbu a zlevnit její provádění, je ve větší míře využívat pro svislé konstrukce samozhutnitelné betony. Tyto betony mají ale jednu zásadní nevýhodu a to, že oproti běžným betonům zvyšují boční tlak na bednění. To s sebou nese druhotné náklady na bednění. Využitím speciálních přísad lze dosáhnout snížení bočního tlaku u samozhutnitelných betonů. Vyvstávají však otázky typu: Jaké přísady lze použít? Jak účinné tyto přísady jsou? Jaký je rozdíl v bočních tlacích oproti normálnímu samozhutnitelnému betonu? Mají tyto přísady vliv na mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu a jdou modifikované betony použít v reálném provozu? Tato práce si dala za cíl odpovědět na některé z výše vyřčených otázek. Práce se tedy zabývá zkoumáním mechanického chování betonu od mikroúrovně až po makroúroveň. Provedením několika experimentů v laboratorních podmínkách bylo zjištěno, jaký vliv mají vybrané přísady na mikrostrukturu a mikromechanické vlastnosti cementových past. Dále byly provedeny experimenty zjišťující reologické vlastnosti a chování cementových past. V konečné fázi pak byly měřeny boční tlaky jak na cementových pastách, tak i na betonech na reálných podmínkách na stavbě. Výsledky byly navíc doplněny o jednoduchý numerický model pro porovnání s naměřenými hodnotami ze zkoušky rozlití cementových past.cze
dc.description.abstractWith the increasing costs of construction materials and technologies for building construction, new possibilities are recently being sought to reduce the final price for the execution of the construction work. One of the possible ways to speed up construction and make it cheaper is to use self-compacting concrete to a greater extent for vertical structures. However, these concretes have one fundamental disadvantage which is, when compared to ordinary concretes, they increase the lateral pressure on the formwork. This entails secondary costs for formwork. The use of special additives can reduce the lateral pressure in self-compacting concrete. However, other questions arise, such as: what additives can be used, how effective are these additives, what is the difference in lateral pressures compared to normal self-compacting concrete, do these additives affect the mechanical properties of hardened concrete, or can modified concrete be used in real operation? This thesis intends to answer some of the above-mentioned questions. The work within the scope of this thesis dealt with the investigation of behavior from the micro to the macro level. By carrying out several experiments in laboratory conditions, the influence of selected additives on the microstructure and micromechanical properties of cement pastes was investigated. Furthermore, experiments were conducted to determine the rheological properties and the behavior of cement pastes. In the final phase, lateral pressures were measured both on cement pastes and on concrete in situ under real construction conditions. The results were additionally supplemented with a simple numerical model for comparison with the measured data from the cement paste flow test.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBoční tlakcze
dc.subjectviskozitacze
dc.subjecttixotropiecze
dc.subjectnanojílcze
dc.subjectsepiolitcze
dc.subjectmetakaolincze
dc.subjectreologiecze
dc.subjectLateral pressureeng
dc.subjectviscosityeng
dc.subjectthixotropyeng
dc.subjectnanoclayeng
dc.subjectsepioliteeng
dc.subjectmetacaolineng
dc.subjectrheologyeng
dc.titleVliv složení betonu a pohybu bednění na vodorovné tlaky na bedněnícze
dc.titleEffect of concrete composition and movement of formwork on horizontal pressures on the formworkeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeReiterman Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record