Show simple item record

Changes in Structure and Properties of Gypsum Based Materials at High Temperaturesdc.contributor.advisorVimmrová Alena
dc.contributor.authorJitka Krejsová
dc.date.accessioned2022-10-08T22:19:20Z
dc.date.available2022-10-08T22:19:20Z
dc.date.issued2022-10-09
dc.identifierKOS-824450481905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104355
dc.description.abstractTato práce se zabývá účinkem vysokých teplot na vlastnosti sádrové pasty (sádrové omítky vzniklé smícháním vody a sádry) a sádrové malty (ve které je navíc drobné kamenivo). V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se této problematiky a také kapitoly zabývající se strukturní analýzou a dalšími analytickými metodami. Experimentální část je zaměřena na chování sádrové pasty a sádrové malty během zahřívání na teploty až 1300 °C a po ochlazení na laboratorní teplotu. Chování sádrové pasty během zahřívání bylo sledováno pomocí termické analýzy (včetně dilatometrie) a rentgenové difrakční analýzy (XRD) s vyhřívanou komůrkou. Změny ve struktuře sádrové pasty i sádrové malty po ochlazení byly testovány pomocí elektronové mikroskopie, rentgenové difrakční analýzy (XRD) a rtuťové porozimetrie. Dále byly sledovány změny základních fyzikálních a mechanických vlastností past i malt a změny schopnosti transportovat vodní páru a vlhkost.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the effect of high temperatures on the properties of gypsum paste (prepared by mixing water and calcium sulfate hemihydrate) and gypsum mortar (gypsum paste + fine aggregate). The theoretical part of the thesis summarizes the existing knowledge related to this issue as well as chapters dealing with structural analysis and other analytical methods. The experimental part is focused on the behavior of the gypsum paste and gypsum mortar during heating to temperatures up to 1300°C and after cooling to room temperature. The behavior of the gypsum paste during heating was monitored by thermal analysis (including dilatometry) and X-ray diffraction (XRD) analysis with a heated chamber. The structural changes of the gypsum paste and gypsum mortar after cooling were tested by electron microscopy, X-ray diffraction analysis (XRD) and mercury porosimetry. Furthermore, the changes in the basic physical and mechanical properties of the pastes and mortars and changes in the ability to transport water vapor and moisture were monitoredeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsíran vápenatýcze
dc.subjectvysoké teplotycze
dc.subjectsádrová omítkacze
dc.subjecttermická analýzacze
dc.subjectstrukturní změnycze
dc.subjectcalcium sulfateeng
dc.subjecthigh temperatureseng
dc.subjectplastereng
dc.subjectthermal analysiseng
dc.subjectstructural changeseng
dc.titleZměny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotamicze
dc.titleChanges in Structure and Properties of Gypsum Based Materials at High Temperatureseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠvarcová Silvie
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record