Show simple item record

Bioindication of changes in the hydrological regime of a forested mountain catchmentdc.contributor.advisorKřeček Josef
dc.contributor.authorEva Pažourková
dc.date.accessioned2022-10-08T22:19:20Z
dc.date.available2022-10-08T22:19:20Z
dc.date.issued2022-10-09
dc.identifierKOS-923513947205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104354
dc.description.abstractHorská povodí jsou důležitá pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů, ale i z hlediska krajinné ekologie a zachování biodiverzity. Chráněná pramenná oblast Jizerských hor byla v minulém století zasažena extrémní kyselou atmosférickou depozicí a následnou acidifikací prostředí a intenzivní lesní těžbou stávajících smrkových porostů. V současné době se snížením depozice síry (a kyselé zátěže) zde probíhá revitalizace půdně-vegetačního pokryvu a povrchových vod, ale současně se projevují vlivy globální klimatické změny, jejíž budoucí projevy závisí na vývoji emisí skleníkových plynů. Cílem této disertace je příspěvek k objasnění možností bioindikace k detekci změn povodí a jejich dopadu na hydrologické prvky, rutinní staniční observace v uzávěrových profilech povodí, případně stanovení jejich časové prodlevy. Pro popis vodního prostředí je uvažován makrozoobentos jako vhodný ukazatel kvality vody a proudění vody v roku. Stav povodí byl popsán pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, vycházejících z životního optima cévnatých rostlin. Oba indikátory (makrozoobentos i Ellenbergovy indikační hodnoty) se ukázaly jako vhodné pro popis změn v povodí, ale u obou byla zaznamenána časová prodleva oproti měřeným veličinám. V porovnání s vývojem evapotranspirace byl vývoj Ellenbergovy indikační hodnoty vlhkosti zpožděn o zhruba 14 let. U makrozoobentosu byla pozorována časová prodleva zotavení populace oproti zlepšení kyselosti prostředí asi o 5 let. Při použití těchto bioindikačních metod v podmínkách sledovaného povodí je nutné změny sledovat v širším kontextu, jelikož se zde mohou projevovat i jiné změny prostředí (v případě makrozoobentosu například extrémní povodňové situace a v případě vegetačního pokryvu radikální lesnické zásahy).cze
dc.description.abstractMountain catchments are very important for their high biodiversity and water resources recharge. The protected headwater region of the Jizera Mountains has been struggling in the last century with the extreme acid atmospheric deposition, acidification of both terrestrial and aquatic ecosystems and commercial forestry practices (intensive harvest of damaged spruce plantations). Contemporary, this region is affected by the global climate future with future prognoses related to the expected progress in the emissions of greenhouse gases. The aim of this study was a contribution to the exploration of bioindication methods in the detection of changes in hydrological characteristics observed in outlets of investigated catchments. Macrozoobenthos was considered as a suitable indicator to describe water quality and the aquatic environment. The soil-vegetation complex of catchments was analysed by the Ellenberg's indicator values based on the life optimum of vascular plants. Both indicators (macrozoobenthos and Ellenberg's indicator values) proved to be suitable for describing changes in the catchment, but a time delay compared to the measured values was recorded for both. Compared to the evolution of evapotranspiration, the evolution of the Ellenberg moisture indicator value was delayed by about 14 years. For macrozoobenthos, a time delay of about 5 years was observed in the recovery of the population compared to the improvement in environmental acidity. However, the evaluated changes in bioindicators need to be considered in a broader context: for example, in the case of macrozoobenthos, extreme flood events can dramatically change the data, and the vegetation cover can be affected also by the forestry practices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBioindikacecze
dc.subjecthorské zalesněné povodícze
dc.subjectmakrozoobentoscze
dc.subjectEllenbergovy indikační hodnotycze
dc.subjectacidifikacecze
dc.subjectkyselá atmosférická depozicecze
dc.subjectintenzivní lesní hospodářstvícze
dc.subjectzměna klimatucze
dc.subjectBioindicationeng
dc.subjectmountain forested catchmenteng
dc.subjectmacrozoobenthoseng
dc.subjectEllenberg indicator valueseng
dc.subjectacidificationeng
dc.subjectacidic atmospheric depositioneng
dc.subjectintensive forestryeng
dc.subjectclimate changeeng
dc.titleBioindikace změn hydrologického režimu zalesněného horského povodícze
dc.titleBioindication of changes in the hydrological regime of a forested mountain catchmenteng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeLanghammer Jakub
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record