Show simple item record

Specifics and application of Metric Survey Documentation and geoinformation technologies in Building Archaeology Surveydc.contributor.advisorRykl Michael
dc.contributor.authorZdeněk Poloprutský
dc.date.accessioned2022-10-05T22:19:21Z
dc.date.available2022-10-05T22:19:21Z
dc.date.issued2022-10-06
dc.identifierKOS-595141604405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104334
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá využitím a specifiky měřické dokumentace, tzn. metodami, technologiemi a jejich výstupy, v oblasti průzkumů historických staveb. Průzkumy historických staveb lze podle předmětu zájmu a rozsahu rozdělit na několik typů. Podle svého charakteru kladou specifické nároky na výstupy měřické dokumentace, protože tvoří podklady pro kvalitní a efektivní památkovou péči, tj. pro navazující badatelské, popř. projekční, činnosti apod. Nejkomplexnějším typem je stavebněhistorický průzkum (SHP). Volbu měřických technologií a pracovních postupů je proto nutné přizpůsobit jejich účelům a předmětům zájmu konkrétního průzkumu. Výstupy průzkumů historických staveb jsou soubory prostorových a popisných informací, které popisují nejen aktuální stav stavby, ale také její stavební vývoj. Proto se tato disertační práce také dále zabývá tvorbou informačních modelů historických staveb s využitím geoinformačních technologií. Cílem této práce je zjistit, jestli a jakým způsobem jsou nástroje a pracovní postupy založené na geoinformačních technologiích využitelné při SHP.cze
dc.description.abstractThis doctoral thesis deals with the use and specifics of metric survey documentation, i.e., methods, technologies and their outputs, in the field of surveys of historic buildings. Surveys of historic buildings can be divided into several types according to their subject of interest and scope. Depending on their nature, they place specific demands on the outputs of metric survey documentation, because they form the basis for quality and effective heritage preservation, i.e., for follow-up research or design activities, etc. The most complex type is Building Archaeology Survey (BAS). Therefore, the choice of measurement technologies and workflows must be adapted to their purposes and the subjects of interest of a particular survey. The outputs of surveys of historic buildings are sets of spatial and descriptive information that describe not only the current state of the building, but also its construction development. Therefore, this doctoral thesis also deals with the creation of information models of historic buildings using geoinformation technologies. The aim of this thesis is to find out if and how tools and workflows based on geoinformation technologies can be used in BAS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstavebněhistorický průzkum (SHP)cze
dc.subjectinformační model budovy (BIM)cze
dc.subjectkulturní dědictvícze
dc.subjectgeomatikacze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectmodelovánícze
dc.subjectpamátková péčecze
dc.subjectBuilding Archaeology Survey (BAS)eng
dc.subjectBuilding Information Model (BIM)eng
dc.subjectCultural heritageeng
dc.subjectGeomaticseng
dc.subjectMetric Survey Documentationeng
dc.subjectModellingeng
dc.subjectHeritage preservationeng
dc.titleSpecifika a uplatnění měřické dokumentace a geoinformačních technologií při stavebněhistorickém průzkumucze
dc.titleSpecifics and application of Metric Survey Documentation and geoinformation technologies in Building Archaeology Surveyeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeEfler Tomáš
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record