Show simple item record

Quantum hydrodynamics described by Langrangian formalismdc.contributor.advisorHamrle Jaroslav
dc.contributor.authorVeronika Rečková
dc.date.accessioned2022-09-06T09:52:00Z
dc.date.available2022-09-06T09:52:00Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1083588511605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104010
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané řešení (ansatz) pro elektronovou hustotu, parametrizováno rozlitím elektronů na povrchu nanočástice sigma(t) a posunutím těžiště elektronů vzhledem k pevnému iontovému pozadí d(t). Následně zintegrujeme Lagrangeovu hustotu přes celý prostor, abychom získali Lagrangián. Pomocí Eulerovy-Lagrangeovy metody získáme rovnice pohybu se dvěma dynamickými proměnnými sigma(t) a d(t). Určíme základní stav a prozkoumáme vlastní frekvence oscilací sigma(t) a d(t). Dále zkoumáme oscilace s přidáním tlumení a střídavého vnějšího elektrického pole, které modeluje vnější osvětlení nanočástice. V závěrečné části práce určíme a zobrazíme rozložení proudové hustoty elektronů.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on quantum hydrodynamics as a method of modelling dynamics of electrons in a golden nanoparticle. In the first part of the thesis, we derive the quantum hydrodynamic equations from the Lagrangian density. We choose an expected solution (ansatz) for the electron density, parametrized by the spillout of the electrons at the surface of nanoparticle sigma(t) and displacement of center of mass of the electrons relative to fixed ion background d(t). Subsequently, we integrate the Lagrangian density over space in order to obtain the Lagrangian. Using the Euler-Lagrange method, we obtain equations of motion with two dynamic variables sigma(t) and d(t). We determine the ground state and investigate eigenfrequencies of oscillations of sigma(t) and d(t). Furthermore, we investigate oscillations after applying damping and alternating external electric field, which models external illumination of the nanoparticle. In the final part of the thesis, we determine and visualize the distribution of the current density of electrons.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnanočásticecze
dc.subjectkvantová hydrodynamikacze
dc.subjectdipólový režimcze
dc.subjectdýchací režimcze
dc.subjectLagrangiáncze
dc.subjectelektronová hustotacze
dc.subjectansatzcze
dc.subjectnanoparticleeng
dc.subjectquantum hydrodynamicseng
dc.subjectdipole modeeng
dc.subjectbreathing modeeng
dc.subjectLagrangianeng
dc.subjectelectron densityeng
dc.subjectansatzeng
dc.titleKvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmucze
dc.titleQuantum hydrodynamics described by Langrangian formalismeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRichter Ivan
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record