Show simple item record

Confocal microscopydc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorPavel Sommer
dc.date.accessioned2022-06-24T22:52:35Z
dc.date.available2022-06-24T22:52:35Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1087584151105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103003
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je ze souboru dat naměřeného na snímkách vzorků A – D vyhodnotit parametry drsnosti povrchu získané profilovým a plošným způsobem. Tyto způsoby následně porovnat a zjistit, zda záleží na volbě metody. Druhým cílem je zjistit vliv velikosti plochy, ze které jsou zaznamenávány hodnoty, na plošné parametry drsnosti. Posledním cílem je vyhodnotit plošné parametry při použití různých velikostí filtru λc a zanalyzovat vliv tohoto filtru. Všechny části experimentu probíhaly na konfokálním mikroskopu LEXT OLS 3000 od společnosti Olympus. Relativní rozdíly mezi plošnými a profilovými parametry se pohybují v nezanedbatelných hodnotách, v maximálním případě 43,2 % od průměrné hodnoty u parametru největší výšky výstupku Rp (Sp). V případě vlivu velikosti plochy na plošné parametry se odchylka maximálně ovlivněného parametru od průměrné hodnoty rovná 6,6 %, a to rovněž u parametru největší výšky výstupku Sp. Velikost filtru λc se stejně jako u předchozí analýzy pohybuje v zanedbatelných číslech, a proto není tak důležité jakou hodnotu filtru λc si uživatel mikroskopu zvolí. Nejvíce ovlivněným parametrem je v tomto případě průměrná aritmetická úchylka Sa o hodnotě odchylky 5,7 % od průměrné hodnoty měření.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to evaluate the surface roughness parameters obtained by profile and area method from the data set measured on the A - D sample images. These methods are then compared, and it is decided whether the choice of the method matters in the measurement. The second goal is to determine the effect of the area, from which the values are recorded, on the area roughness parameters. The last goal is to evaluate flat parameters using different filter sizes and analyze the effect of this filter. All parts of the experiment were conducted on the LEXT OLS 3000 confocal microscope by Olympus. The relative differences between area and profile parameters range in non-negligible values, with a maximum difference being 43.2 % from the average value for the maximum peak height parameter Rp (Sp). In the case of the effect of area size on area parameters, the deviation of the maximum affected parameter from the mean value is equal to 6.6 % for the maximum peak height parameter Sp. Similar to the previous analysis, the filter's size is in negligible numbers, which is why it is not that important, which the filter's value is chosen by the microscope user. The most affected parameter in this case is the roughness average parameter Sa with a deviation of 5.7 % from the average measurement value.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkonfokální mikroskopiecze
dc.subjectdrsnost povrchucze
dc.subjectoptikacze
dc.subjectparametry drsnosticze
dc.subjectconfocal microscopyeng
dc.subjectsurface roughnesseng
dc.subjectopticseng
dc.subjectroughness parametreseng
dc.titleKonfokální mikroskopiecze
dc.titleConfocal microscopyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBurešová Antonie
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record