Show simple item record

Construction technology design - Sports hall in Prague 18dc.contributor.advisorPospíchal Václav
dc.contributor.authorOndřej Kosař
dc.date.accessioned2022-06-21T22:53:09Z
dc.date.available2022-06-21T22:53:09Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-884387294205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102588
dc.description.abstractSTAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT - SPORTOVNÍ HALA NA PRAZE 18 Autor této bakalářské práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro novostavbu sportovní haly na pozemku základní a mateřské školy na Praze 18. Autor se nejdříve zabýval posouzením předané projektové dokumentace z hlediska úplnosti, dále posouzením z hlediska technického a doplněním nebo návrhem jiných řešení v projektové dokumentaci. Následně se autor zabýval řešením prostorové struktury, zejména směry postupu jednotlivých etapových procesů, návrhem zařízení staveniště a variantním návrhem zdvihacích prostředků. Autor se v práci rovněž zabývá řešením technologické a časové struktury projektu, zpracování rozborového listu, technologického normálu a zpracováním časového plánu spolu s návrhem potřeby pracovníků a strojů. Závěrem autor zpracoval doprovodnou technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu. Cílem této bakalářské práce bylo optimální navržení prostorové, časové a technologické struktury výrobního procesu stavby.cze
dc.description.abstractCONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PROJECT - SPORTS HALL IN PRAGUE 18 The author of this bachelor thesis deals with the elaboration of a building technology project for the new construction of a sports hall on the site of a primary and kindergarten school in Prague 18. Subsequently, the author dealt with the solution of the spatial structure, in particular the directions of the individual stage processes, the design of the site equipment and the variant design of the lifting equipment. The author has also dealt with the solution of the technological and time structure of the project, the preparation of the analysis sheet, technological standard and the preparation of the time schedule along with the proposal of the need for personnel and machinery. Finally, the author prepared a technical report accompanying the construction and technological project. The aim of this bachelor thesis was to optimally design the spatial, temporal and technological structure of the production process of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavebně technologický projektcze
dc.subjectčasová strukturacze
dc.subjecttechnologická strukturacze
dc.subjectharmonogramcze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectConstruction technology designeng
dc.subjecttime structureeng
dc.subjecttechnological structureeng
dc.subjectscheduleeng
dc.subjectconstruction site equipmenteng
dc.titleStavebně technologický projekt - Sportovní hala na Praze 18cze
dc.titleConstruction technology design - Sports hall in Prague 18eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePárová Mária
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record