Show simple item record

Elementary School in Žilinadc.contributor.advisorTichý Ladislav
dc.contributor.authorLukáš Kolibár
dc.date.accessioned2022-06-20T22:55:13Z
dc.date.available2022-06-20T22:55:13Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-1198096400905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102513
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce bylo navržení architektonického a stavebně technického návrhu budovy základní školy v Žilině u Kladna. Urbanistický návrh této oblasti byl předmětem řešení předdiplomového projektu, jehož cílem bylo navrhnou vizi pro další možný rozvoj obce Žilina. Práce obsahuje vybrané části z dokumentace pro vydání stavebního povolení a koncepty statického a technického řešení. Návrh má za úkol vytvořit vhodné zázemí pro získání kvalitního vzdělání, jak pro obyvatele Žiliny, tak přilehlých oblastí. Společně s okolním urbanistickým řešením má potenciál vytvořit živoucí srdce obce s přívětivím prostředím pro budoucí žáky, ale i pro zbytek obyvatel Žiliny například zahrnutím nové sportovní haly do návrhu. Dalším výrazným aspektem návrhu je zaměření školy na rozšířenou výuku tradičních řemesel, jako například práce se dřeve, kovem, či různé aspekty zemědělství. Proto je pro tento účel vyhrazeno dostatek prostoru pro vnitřní i venkovní výuku. Hmotové řešení budovy vychází z provozních potřeb a snaží se zárověn maximálně využívat vhodnou orientaci ke světovým stranám. Budova je navržena do tvaru písmena L, kde jsou v jednotlivých křídlech rozděleny provozi klasických tříd s kabinety od specializovaných tříd a řemeslných dílen, kvůli optimalizaci kvality výuky. Tyto dvě křídla mají společnou, kromě komunikačního koridoru, také jídelnou s přilehlou kuchyní pro přípravu jídla. Celá buduva má 2 nadzemní podlaží a je z části podsklepena. V druhém nadzemním podlaží je můstkem propojena s novou budovou sportovní haly, která má tři nadzemní podlaží a na střeše umístěnou venkovní hřiště. Velký důraz byl také kladen na návrh parteru pozemku, který obsahuje, kromě přestávkových ploch a ploch určených k odpočinku, také zázemí pro venkovní výuku, skleníky a záhony, divokou louku s ovocnými stromy a včelími ůly a bežecký ovál o délce 200 metrů s dráhou pro skok do dálky. V návaznosti na budovu školy najdeme také nově navrhovanou budovu mateřské školy, nový park s přilehlou kavárnou a dětským hřištěm a přímé napojení přes pěší zónu na náves obce, kde se nachází autobusová zastávkacze
dc.description.abstractThe subject of the master’s thesis was the design of the architectural and structural-technical design of the elementary school building in Žilina near Kladno. The urban design of this area was the subject of a pre-diploma project, the aim of which was to propose a vision for the further possible development of the village of Žilina. The thesis contains selected parts from the documentation for the issuance of a building permit and concepts of static and technical solution. The design aims to create a suitable background for obtaining quality education, both for the inhabitants of Žilina and the adjacent areas. Together with the surrounding urban design, it has the potential to create a living heart of the village with a welcoming environment for future pupils, but also for the rest of the inhabitants of Žilina, for example, by including a new sports hall in the design. Another distinctive aspect of the proposal is the school’s focus on extended teaching of traditional crafts, such as working with wood, metal, or various aspects of agriculture. Therefore, enough space is reserved for indoor and outdoor teaching for this purpose. The mass solution of the building is based on operational needs and at the same time tries to make the most of the appropriate orientation to the cardinal points. The building is designed in the shape of the letter L, where the operations of classic classrooms with cabinets from specialized classes and craft workshops are divided in individual wings, in order to optimize the quality of teaching. These two wings have a common, in addition to the communication corridor, a dining room with an adjacent kitchen for food preparation. The whole building has 2 above-ground floors and in one part also one undeground floor. On the second floor, it is connected by a bridge to the new building of the sports hall, which has three above-ground floors and an outdoor playground located on the roof. Great emphasis was also placed on the design of the garden part of the plot, which contains, in addition to break areas and areas intended for rest, also facilities for outdoor lessons, greenhouses and flower beds, a wild meadow with fruit trees and bee poles and a running oval with a length of 200 meters with a track for long jump. In connection with the school building, we can also find a newly designed kindergarten building, a new park with an adjacent café and a children’s playgroundeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzákladní školacze
dc.subjectsportovní halacze
dc.subjectpartercze
dc.subjectinteriercze
dc.subjectbarvycze
dc.subjectzaoblenícze
dc.subjectzahradacze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectelementary schoolseng
dc.subjectsports halleng
dc.subjectpartereng
dc.subjectinterioreng
dc.subjectcolourseng
dc.subjectcurvatureeng
dc.subjectgardeneng
dc.subjecturbanismeng
dc.titleZákladní škola v Žilině cze
dc.titleElementary School in Žilinaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDydovičová Helena
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record