Show simple item record

Design of a Heating System in a Multifunctional Buildingdc.contributor.advisorDvořáková Pavla
dc.contributor.authorMichaela Školová
dc.date.accessioned2022-06-20T22:53:41Z
dc.date.available2022-06-20T22:53:41Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-981030118905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102467
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem vytápění polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na studii, koncept a projekt. Ve studii jsou popsány možné zdroje vytápění s ohledem na využití objektu a místní možnosti. Jsou zpracovány návrhy jednotlivých zdrojů a jejich ekonomická proveditelnost. Jednotlivé varianty jsou porovnány na základě nákladů, vlivu na životní prostředí a uživatelského komfortu. Na základě vícekriteriální analýzy je vybrán nejvhodnější zdroj pro polyfunkční dům, a to tepelné čerpadlo země-voda. Je zpracován koncept TZB polyfunkčního domu ve formě výkresu pro nejvýhodnější variantu tepelné čerpadlo země-voda. Pro zvolenou variantu je zpracována projektová dokumentace vytápění. Projekt je dokumentován výkresovou dokumentací, technickou zprávou a přílohou s výpočty a technickými listy. Ve výpočtové části jsou provedeny výpočty tepelných ztrát objektu a základní energetické výpočty. Na jejich základě je dále proveden návrh otopných ploch, dimenzí topných okruhů, tepelného čerpadla a expanzní nádoby.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of heating of a multifunctional house. The work is divided into a study, a concept and a project. In the study, possible heating sources are described with regard to the use of the building and local possibilities. The design of the individual sources and their economic feasibility are elaborated. The different options are compared on the basis of cost, environmental impact and user comfort. On the basis of a multi-criteria analysis, the most suitable source for a multifunctional building is selected, namely a ground-to-water heat pump. The indoor enviromental and buiding services engineering concept of the multifunctional building is developed in the form of a drawing for the most favourable ground-source heat pump option. The project documentation for the heating system is prepared for the selected variant. The project is documented with drawings, a technical report and an annex with calculations and technical sheets. In the calculation part, calculations of heat losses of the building, basic energy calculations are made. On the basis of the calculations, the design of heating surfaces, the dimensions of heating circuits, heat pump and expansion vessel are also made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectpolyfunkční důmcze
dc.subjectotopné soustavycze
dc.subjectzdroje vytápěnícze
dc.subjectvícekriteriální analýzacze
dc.subjecttepelné čerpadlocze
dc.subjectheatingeng
dc.subjectmultifunctional buildingeng
dc.subjectheating systemseng
dc.subjectheating sourceseng
dc.subjectmuti-criteria analysiseng
dc.subjectheat pumpeng
dc.titleNávrh vytápění polyfunkčního domucze
dc.titleDesign of a Heating System in a Multifunctional Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record