Now showing items 1-20 of 42554

  • Rizika spojená s pozemními komunikacemi 

   Author: Procházková D.; Procházka J.
   (Czech Technical University in Prague, 2021)
   Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a ...
  • Metody efektivní vazby signálů do fotonických krystalových vláken 

   Author: Dmytro Suslov; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Hudcová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
   Fotonická vlákna (photonic crystal fibers, PCFs) jsou již několik dekád velmi zajímavou oblastí výzkumu. Mechanismy vedení světla v nich jsou v současnosti již dobře popsány a navíc dnešní metody výroby vláken PCF umožňují ...
  • Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu 

   Author: Hemerka J.; Vybíral P.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Autoři se v příspěvku zaměřují na oblast vysoce účinné filtrace. Nejprve stručně shrnují teoretické základy filtrace ve vláknité vrstvě, vysvětlují jednotlivé odlučovací principy a souvislost mezi frakční odlučivostí ...
  • Zabezpečení systémů pro Internetu věcí s ohledem na kontext 

   Author: Michal Trnka; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-30)
   Zabezpecení je jedna z klícových oblastí Internetu vecí. V nedávné dobe se vývoj Internetu vecí
  • Robustnost Turingova systému 

   Author: Michal Kozák; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních parametrů. Jsou provedeny ...
  • Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu 

   Author: Jaroslava Zatloukalová; Supervisor: Kolář Karel; Opponent: Hobst Leonard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-28)
   Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány ...
  • PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA 

   Author: Filip Kodýtek; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Vašíček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ...
  • Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly 

   Author: Simona Buchovecká; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Macko Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, ...
  • Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo 

   Author: Dmytro Mishkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Vedaldi Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
   Tato pr´ace pˇredstavuje probl´em wide multiple baseline stereo (WxBS), kter´y je zobecnˇen´ım
  • Contribution to three problems of nonlinear acoustics 

   Author: Červenka, Milan
   (2021)
  • Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví 

   Author: Kateřina Petlíková; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. ...
  • Stanovení mechanického chování materiálů při rychlých deformacích metodou SHPB 

   Author: Tomáš Fíla; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato disertační práce je zaměřena na experimentální analýzu buněčných (celulárních) metamateriálů při dynamickém rázu za vysokých rychlostí deformace. Analyzovány jsou zejména aditivně vyráběné auxetické struktury (materiály ...
  • Problematika inovativních uživatelských rozhraní pro vozidla s alternativními pohony 

   Author: Dmitry Rozhdestvenskiy; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato disertační práce se zabývá návrhem a ověřováním rozhraní vozidel s alternativními pohony, protože tato vozidla budou v příštích desetiletích tvořit v provozu většinu. Přitom se budou od současných lišitt nejen pohonným ...
  • Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu 

   Author: Romana Lovichová; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního ...
  • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

   Author: Alexey Manaenkov; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Rovnaník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...
  • Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace 

   Author: Eva Matoušková; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve ...
  • Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS 

   Author: Jaroslav Šedina; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků ...
  • Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví 

   Author: Zdeněk Prošek; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Keršner Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí ...
  • Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

   Author: Jaroslav Topič; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce ...
  • Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu 

   Author: Tomáš Laburda; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-15)
   Vodní eroze půdy je v současné době stále aktuální problém, který negativním způsobem ohrožuje jak zemědělské pozemky a jejich produkční schopnost, tak i široké okolí od vodních zdrojů až po intravilán. V dnešní době ...