Show simple item record

Smart Flowerpotdc.contributor.advisorDaňhel Martin
dc.contributor.authorMikuláš Veselý
dc.date.accessioned2021-08-27T22:53:04Z
dc.date.available2021-08-27T22:53:04Z
dc.date.issued2021-08-27
dc.identifierKOS-1089751717505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96938
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem chytrých květináčů. V práci jsou analyzovány pod-porované rostliny a akademická i na trh uvedená produkčni řešeni, která souvisi s automatizaci nebo jakýmkoliv vylepšenim pěstebniho procesu rostlin. V analytické části je popsán výběr pro-dukčnich vzorků, které jsou vybrány za cilem testováni a sběru produkčnich dat během experi-mentálniho pěstováni. V praktické části je popsáno nejen sestaveni měřiciho zařizeni, které sběr dat provádi, ale i architektura backendu a frontendu webové aplikace, kam jsou provozni data z měřiciho zařizeni zaznamenávána. Současně jsou v této části diskutovány a rozebrány naměřené hodnoty a na grafech, které jsou výsledkem frontendu webové aplikace, jsou porovnány hodnoty dvou různých produkčnich květináčů. Hlavnim přinosem této práce je vytvořený měřici soft-ware a hardware, který se dá do budoucna použit jako základ pro prototyp fakultniho chytrého květináče. Dalšim přinosem jsou samotná data, naměřená po dobu experimentu, která vytváři měřitko pro budouci testováni fakultniho prototypu. Na závěr je diskutována kvalita použitých produkčnich vzorků a jsou rozvijeny možnosti znovuvyužiti měřiciho zařizeni. V přiloze je pak možno nalézt zdrojové kódy aplikace a snimky z pěstitelského experimentu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of smart flowerpots. The work analyzes supported plants and academic and market-based production solutions that are related to automation or some kind of improvement of the plant growing process. The analytical part describes the selection of production samples, which are selected for testing and collection of production data during experimental cultivation. The practical part describes not only the assembly of the measuring device, which performs data collection, but also the architecture of the backend and frontend of the web application, where the operational data from the measuring device is recorded. In the same part, the measured values are discussed and analyzed, and the values of two different production flowerpots are compared on the charts, which are a result of the frontend of the web application. The main benefit of this work is the created measuring software and hardware, which can be used in the future as a basis for a prototype of a faculty smart flower pot. Another benefit is the data itself, measured during the experiment, which determines the rate for future testing of the faculty prototype. Finally, the quality of the used production samples is discussed and the possibilities of reusing the measuring device are developed. In the appendix it is then possible to change the source codes of the application and images from the cultivation experiment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytrý květináčcze
dc.subjectmonitorovánı́ zdrojůcze
dc.subjectautomatické pěstovánı́cze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectSymfonycze
dc.subjectAngularcze
dc.subjectDockercze
dc.subjectRESTcze
dc.subjectsmart flowerpoteng
dc.subjectsources monitoringeng
dc.subjectautomated plant growtheng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.subjectSym- fonyeng
dc.subjectAngulareng
dc.subjectDockereng
dc.subjectRESTeng
dc.titleChytrý květináčcze
dc.titleSmart Flowerpoteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record