Show simple item record

Administrative building on the Smíchov bridgehead of the railway bridgedc.contributor.advisorŠmolík Michal
dc.contributor.authorDavid Hladík
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:48Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:48Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-1084810268005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95750
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého urbanistického celku v rámci nově vzniklého městkého bloku. Cílem projektu je především poskytnout obyvatelům smíchova nový fungující celek s rozmanitým funkčním využitím a vizuálně a fyzicky více propojit severní a jižní část smíchovského nábřeží dělenou železničním valem. Samotný řešený objekt klade důraz na možnost propojení a integraci veřejného prostoru do jednotlivích funkčních celků. Architektura stavby se snaží podtrhnout její funkci a význam a zároveň vytváří dominantu okolní zástavby. Vzniká tak pomyslná brána do Prahy tvořena touto dominantou, železničním mostem a na druhé straně řeky Vltavy dominantním symbolem - Vyšehradem. Stavba na obdélníko- vém půdorysu je umístěna u hlavního veřejného prostoru nově vzniklého území. Skládá se z osmnácti nadzemních a jednoho podzemního podlaží.cze
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is the design of a new office building. It is a building that is part of a newly created urban complex within the newly created city block. The main goal of the project is to provide the inhabitants of Smíchov with a new functional unit with various functional uses and to visually and physically connect the northern and southern parts of the Smíchov embankment divided by a railway embankment. The solved object emphasizes the possibility of interconnection and integration of public space into individual functional units. The architecture of the building tries to underline its function and significance and at the same time creates the dominant feature of the surrounding buildings. This creates an imaginary gate to Prague formed by this landmark, the railway bridge and on the other side of the Vltava River the dominant symbol - Vyšehrad. The building on a rectangular floor plan is located next to the main public space of the newly created area. It consists of eighteen above-ground and one underground floor.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectSmíchovcze
dc.subjectprahacze
dc.subjectadministrativacze
dc.subjectvýšková budovacze
dc.subjectOffice buildingeng
dc.subjectSmichoveng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectadministrationeng
dc.titleAdministrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostucze
dc.titleAdministrative building on the Smíchov bridgehead of the railway bridgeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMonhart Libor
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record