Show simple item record

Smart mirror prototypedc.contributor.advisorDaňhel Martin
dc.contributor.authorJakub Zahradník
dc.date.accessioned2021-06-18T22:52:01Z
dc.date.available2021-06-18T22:52:01Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-961987365305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95579
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a realizací funkčního prototypu chytrého zrcadla. Analytická část práce se ve své první fázi věnuje detailnímu rozboru již hotových projektů, ať už ze strany technologických nadšenců či produktů dostupných na trhu. V této části jsou zhodnoceny možné přínosy či naopak negativa zkoumaných řešení, ať už z pohledu použitých materiálů, technologií či způsobu uživatelského ovládání. V další fázi analytické části uvažovány možné SW platformy a HW produkty, které by bylo možné pro realizaci chytrého zrcadla využít. Velká pozornost je věnována především výběru vhodných zobrazovacích komponent – jsou zde diskutovány různé typy skel a displejů. Praktická část této práce se zabývá tvorbou prototypu chytrého zrcadla. Konstrukce zrcadla je unikátní, bezrámečková a je navržena tak, aby uživateli nabídla co největší zobrazovací plochu pro informace a současně také moderní design s hlasovým ovládáním. Vytvořený prototyp je založený na platformě Paspberry Pi, jsou zde uvedeny rozšiřitelné moduly na ovládání světel. Následně jsou popsány kroky k instalaci jednotlivých softwarových platforem HomeAsistant, MagicMirror^2 a hlasového asistenta Kalliope. Součástí práce je i postup, jak jednotlivé platformy konfigurovat, řešit případné problémy a je také naznačena cesta možného rozšíření či využití navrženého zrcadla v chytré domácnosti. Nakonec je prototyp důkladně otestován, aby byla zaručena funkční spolehlivost celého systému.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and implementation of a functional prototype of a smart mirror. The analytical part of this work is devoted to a detailed analysis of already completed projects, whether by technology enthusiasts or products available on the market. The possible benefits or negatives of the investigated solutions are evaluated in this analytical part of work, either from the point of view of the materials used, technologies or the way of user control. In the next phase of the analytical part, possible SW platforms and HW products are considered, which could be used for the implementation of a smart mirror. Great attention is paid especially to the selection of suitable display components - various types of glasses and displays are discussed here. The practical part of this work deals with the creation of a functional prototype of a smart mirror. The construction of the mirror is unique, frameless and is designed to offer the user the largest possible display area for information and at the same time a modern design with voice control. The created prototype is based on the Raspberry Pi platform, and also are listed here expandable modules for light control. The steps for installing the individual SW platforms HomeAsistant, MagicMirror^2 and the voice assistant Kalliope are described. Part of the work is also a procedure how to configure individual platforms, solve possible problems and also it is indicated the way of possible expansion or use of the designed mirror in a smart home. Finally, the prototype is thoroughly tested to ensure the functional reliability of the entire system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytré zrcadlocze
dc.subjectinteligentní zrcadlocze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectinternet věcícze
dc.subjectchytrá domácnostcze
dc.subjectdomácí automatizacecze
dc.subjectMagicMirrorcze
dc.subjectHomeAssistantcze
dc.subjectKalliopecze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectsmart mirroreng
dc.subjectIoTeng
dc.subjectInternet of Thingseng
dc.subjectsmart homeeng
dc.subjectMagicMirroreng
dc.subjectHomeAssistanteng
dc.subjectKalliopeeng
dc.subjecthome automationeng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.titlePrototyp chytrého zrcadlacze
dc.titleSmart mirror prototypeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record