Show simple item record

Problem of the baseplate installation to a sleeperdc.contributor.advisorLojda Vít
dc.contributor.authorJosef Vlček
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:07Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:07Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-780405397305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84209
dc.description.abstractV klasické konstrukci koleje se kromě přímého upevnění kolejnicového pásu k úložné ploše pražce využívá i nepřímé upevnění, jehož prvkem jsou podkladnice. Použití podkladnice a její upevnění vrtulemi instalovanými bezprostředně v materiálu pražce je typické pro pražce ze dřeva. Nicméně u prvotních typů pražců z předpjatého betonu se podkladnice upevněná vrtulemi instalovanými ve vlepené hmoždince taktéž využívá. Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením síly, kterou je podkladnice po dotažení vrtule předepsaným momentem připevněna k úložné ploše pražce. Pro potřeby provedení zkoušky byla podkladnice nahrazena specifickým ocelovým svařencem, který umožňuje instalaci siloměru se záznamem měřené síly. Zkouška byla provedena na sérii zkušebních těles připravených z částí pražců vyrobených zimpregnovaného dřeva a předpjatého betonu. Na základě zpracovaných dat byl vytvořen závěr o síle, kterou vrtule podkladnici přitlačuje kpražci. Měřenými parametry byl utahovací moment aodpovídající utahovací síla. Součástí výsledků jsou krátkodobá měření v řádu hodin i dlouhodobá měření v řádu dnů. Při vyhodnocování laboratorní zkoušky byla pozorována maximální síla při dotažení vrtule a její úbytek až na ustálenou hodnotu vlivem deformace materiálů pražce.cze
dc.description.abstractIn the ballasted track construction, in addition to the direct fastening system of the rail string to the upper surface of the sleeper, indirect fastening is also used, the element of which is a base plate. The use of a base plate and its fastening by screw spikes installed directly in the sleeper material is typical for sleepers made of wood. However, for the initial types of pre-stressed sleepers, the screw spikes-mounted base plate installed in the glued dowel is also used. This bachelor thesis deals with the experimental measurement of the force which the base plate is clamped to the upper surface of the sleeper after tightening the screw spikes. For testing purposes, the base plate was replaced by a specific steel weldment, whichallows the installation of a load cell with a record of the measured force. The test was carried out on a series of test specimens prepared from sleeper parts made of impregnated wood and prestressed concrete. On the basis of the processed data, a conclusion was drawn about the force that the screw spikes acts against the sleeper. The measured parameters were the tightening torsion moment and the corresponding tightening force. The results include short-term measurements lasting hours and long-term measurements in the order of days. During theevaluation of the laboratory test, the maximum force when tightening the screw spikes and its loss to a stabilized value due to deformation of sleeper materials was observed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPražeccze
dc.subjectpodkladnicecze
dc.subjectutahovací momentcze
dc.subjectutahovací sílacze
dc.subjectvrtulecze
dc.subjectimpregnované dřevocze
dc.subjectpředpjatý betoncze
dc.subjectSleeperseng
dc.subjectbase plateeng
dc.subjecttightening torqueeng
dc.subjecttightening forceeng
dc.subjectscrew spikeseng
dc.subjectimpregnated woodeng
dc.subjectprestressed concreteeng
dc.titleProblematika upevňování podkladnice k příčnému pražcicze
dc.titleProblem of the baseplate installation to a sleepereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKarásek Jakub
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra železničních stavebcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record