Show simple item record

Exploratory data analysis of microelectrode neural activity of the globus pallidus internus in dystonia

dc.contributor.advisorKlempíř Ondřej
dc.contributor.authorTomková Nikola
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:26Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600182305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80161
dc.description.abstractJadrá bazálných ganglií majú dopad na riadenie pohybu pri dystónií, preto je potrebné tieto jadrá preskúmať. Cieľom bakalárskej práce je prieskumová analýza mikroelektrodovej aktivity neurónov v oblasti globus pallidus internus. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné detekovať artefakty a navrhnúť výpočet vhodného popisujúceho príznaku v mikroelektródových záznamoch (mEEG) získaných peroperačne počas zavádzania hlbokej mozgovej stimulácie interného pallida u pacientov trpiacích dystóniou. Cieľ bol rozdelený na niekoľko podcieľov. Od konvertovania dostupných dát, cez filtráciu mEEG signálov až po automatickú detekciu artefaktov a výpočet popisujúceho príznaku. Na detekciu sme použili metódy podľa E. Bakšteina a kol. (2017), ktorí týmito metódami detekovali artefakty v mEEGu pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. MER záznamy z GPi (Globus Pallidus interus) a STN (subtalamické jadro) majú podobnú genéziu a charakteristický tvar. Boli vytvorené offline skripty pre implementáciu všetkých fáz predspracovania. Definovaný cieľ sa podarilo splniť. Mikroelektródové záznamy boli očistené od artefaktov a následne boli v práci analyzované a štatisticky spracované. Na základe vypočítaného príznaku je možné určiť oblasť, kde sa GPi nachádza (pcze
dc.description.abstractThe basal ganglia nuclei have an influence on motion control in dystonia, so it need to be explored. The aim of the bachelor thesis is an exploratory data analysis of microelectrode neural activity of the globus pallidus internus in dystonia. To achieve this goal, it is necessary to detect artifacts and to suggest the calculation of a suitable feature description in microelectrode recordings (mEEG) obtained peroperatively during the introduction of deep brain stimulation in patients suffering from dystonia. The aim was divided into several sub-aims. From converting available data, by filtering mEEG signals to automatic artifact detection, and computationally describing the biomarker. For detection, we used the methods of E. Bakstein et al. (2017) who detected these artifacts in mEEG in those patients with Parkinson's disease. MER recordings from GPi (Globus Pallidus internus) and STN (subthalamic nucleus) have similar genesis and a characteristic shape. Offline scripts have been created to implement all pre-processing phases. Microelectrode recordings were cleared from artefacts and subsequently analyzed and statistically processed. Based on the computed marker, it is possible to determine the area where the GPi is located (peng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdetekcia artefaktov,dystónia,hĺbková mozgová stimulácia,mikroEEG,metóda maximálného sprektrálného rozdielu,auto-kovariantná metóda,Normalized Root Mean Squarecze
dc.subjectArtifact detection,dystonia,Deep Brain Stimulation,microEEG,maximum spectral difference method,autocovariant method,Normalized Root Mean Squareeng
dc.titlePrůzkumová analýza mikroelektrodové aktivity neuronů v oblasti globus pallidus internus u dystoniícze
dc.titleExploratory data analysis of microelectrode neural activity of the globus pallidus internus in dystoniaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeListík Vít
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record