Show simple item record

Liteň Castle Grounds

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorVachelová Alžběta
dc.date.accessioned2018-06-26T09:01:54Z
dc.date.available2018-06-26T09:01:54Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237858605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78026
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla revitalizace zámeckého areálu městysu Liteň. Zámecký areál byl otevřen veřejnosti a vznikl zde nový kulturní sál na místě stávajícího kravína. Stávající budovy pivovaru, Čechovny, sýpky, jídelny, paletárny, zámku, vily a oranžerie byly zrekonstruovány a byla jim dána nová náplň. Pro zachování původního hospodářského rázu areálu bylo ke všem objektům přistupováno téměř bezzásahově. Na prázdných pozemcích v jihozápadní části areálu bylo nově navrženo Univerzitní experimentální centrum (U. E. C.), které spolu se stávající budovou kovárny utváří v Litni příležitost pro rozšíření a zkvalitnění výuky studentů technicky zaměřených univerzit, především stavebních a architektonických fakult. Centrum by mělo být detašovaným pracovištěm technických fakult a mělo by poskytovat ubytování, pracovní prostory a stavební příležitosti pro studenty. Koncept výuky by měl být stavěn na teoretické a praktické části, kterou by mohli studenti absolvovat právě zde. Budovy jsou navrženy z materiálů s relativně snadnou manipulací a čitelnou formou a konstrukcí. Projekt U. E. C. je dělen do několika etap, přičemž výchozím bodem je stávající budova kovárny. Postupem času by měl dle návrhu vzniknout na prázdných pozemcích komplex budov, který bude v konečné fázi zajišťovat ubytování pro studenty a vyučující, hygienická zázemí, pracovní prostory, modelárnu, sklad stavebního materiálu a nářadí, kryté pracovní altány a komunitní zahradu. Speciální částí etapizace je stavba ubytovacích modulů, které budou vznikat postupně dle návrhu studentů. Budou mít tvarovou a objemovou regulaci - na studentech tedy bude, aby navrhli konstrukci, materiál, izolant, fasádu a vnitřní uspořádání modulů. Tyto experimentální moduly potom mohou sloužit pro pozorování chování konstrukce rozličných skladeb a technologií. Nově vzniklé centrum by nemělo být uzavřeno pouze pro účely studijní - naopak by mělo být otevřeno veřejnosti a místním obyvatelům a mělo by docházet k interakci mezi nimi a studenty. Mimo jiné tak vznikne veřejný prostor s možností využívání komunitní zahrady, posezení v altánech, možnost návštěvy konferencí, přednášek, promítání filmů, pop-up akcí nebo samotné začlenění místních obyvatel do výstavby jednotlivých etap a drobných zásahů do veřejného prostoru v Litni.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis follows the pre-diploma project, which was about the revitalization of the castle complex in Liteň. The castle area was open to the public and a new cultural hall was built on the site of the existing cowshed. The existing buildings of the brewery, guild, granary, dining room, stock of pallet, chateau, villa and orangery were renovated and given by a new refinement. In order to preserve the original character of the complex almost all objects were approached effortlessly. On the empty grounds in the southwest part of the premises was designed the University Experimental Center (U. E. C) which creates an opportunity for broadening and improving the teaching of students of technical universities. The center should be a detached workplace of technical faculties and should provide accommodation, work spaces and building opportunities for students. The concept of teaching should be built on the theoretical and practical parts that students could attend here. Buildings are designed from materials with relatively easy handling and readable form and construction. The U. E. C project is divided into several parts and the first in the line is existing forge building. Over time, a building complex will be built on vacant land, which will ultimately provide accommodation for students and teachers, hygienic facilities, work areas, rooms where you can make an architectural models, storage of building materials and tools, stocks and community gardens. A special part of the staging is to build construction of accommodation modules, which will be created gradually according to the students' design. They will have shape control - so the students will design the structure, the material, the insulator, the facade and the internal layout of the modules. These experimental modules can serve to observe the behavior of different construction and their technologies. The newly established center should not be closed for study purposes only - it should be open to the public and local residents and there should be interaction between them and students. Public space will be created also with the possibility of using community gardens, chilling, watching movies, pop-up events or the inclusion of local residents themselves in the parts of construction and minor interventions in the public space in Liteň.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLiteň,zámek,univerzita,areál,vzdělávánícze
dc.subjectcastle,Liteň,design,build,educationeng
dc.titleZámecký areál Liteňcze
dc.titleLiteň Castle Groundseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record