Show simple item record

Liteň Castle - New Community Centre

dc.contributor.advisorPošmourný Jiří
dc.contributor.authorBrichcín Daniel
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:55Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:55Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237819505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77956
dc.description.abstractDIPLOMOVÁ PRÁCE NAVAZUJE NA URBANISTICKÝ KONCEPT OBCE LITEŇ, KTERÁ SE NACHÁZÍ NEDALEKO BEROUNA. URBANISTICKÝ NÁVRH BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU A ZAMĚŘUJE SE PŘEDEVŠÍM NA ZÁMECKÝ AREÁL V CENTRU OBCE. TENTO NEPŘÍSTUPNÝ AREÁL AKTUÁLNĚ TVOŘÍ VÝRAZNOU BARIÉRU V OBCI. V RÁMCI NÁVRHU SE AREÁL OTEVÍRÁ ZPÁTKY OBCI A VYTVÁŘÍ VÝZNAMNOU SPOJNICI MEZI PŮVODNÍM HISTORICKÝM CENTREM U KOSTELA A NOVĚ LOKALIZOVANÝM NÁMĚSTÍM. V DIPLOMOVÉ PRÁCI SE ZABÝVÁM URBANISTICKÝM CELKEM V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI AREÁLU. TENTO BLOK JE FUNKČNĚ ZAMĚŘEN NA HUDEBNÍ KULTURU A DOPLŇUJÍ HO OBCHODY A GASTRONOMICKÉ PROVOZY V TĚSNÉM OKOLÍ. V MÍSTĚ VZNIKÁ NOVÁ STAVBA KONCERTNÍHO SÁLU, KTERÁ UZAVÍRÁ BLOK, A TÍM VYTVÁŘÍ HRANICI VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SPOJUJÍCÍ LITEŇ SE ZÁMKEM. TOUTO DOSTAVBOU TAKÉ VZNIKÁ UVNITŘ BLOKU DVŮR, KTERÝ SPOJENÍM SE ZELENÍ NABÍZÍ JEDINEČNOU ATMOSFÉRU MÍSTA V AREÁLU. TVAR NOVOSTAVBY VYUŽÍVÁ PRINCIP ŠIKMÝCH STŘECH, KTERÉ JSOU TYPICKÉ PRO VENKOVSKÉ STAVBY, A PREZENTUJE JE V NOVÝCH FORMÁCH.cze
dc.description.abstractTHIS DIPLOMA THESIS IS FOLLOWING UP TO THE URBANISTIC CONCEPT OF THE VILLAGE LITEň, WHICH IS LOCATED NOT FAR FROM BEROUN. THE URBANISTIC DESIGN WAS PROCESSED WITHIN THE PRE-DIPLOMA THESIS AND IT'S FOCUSING ON THE CASTLE AREA IN THE CENTER OF THE VILLAGE. THIS INACCESSIBLE AREA ACTUALLY CREATES EXPRESSING BARRIER IN THE VILLAGE. WITHIN THE PROPOSAL, THE AREA IS OPENED BACK BY THE CITY AND CREATES SIGNIFICANT CONNECTION BETWEEN THE ORIGINAL HISTORICAL CENTER BY THE CHURCH AND THE NEW LOCALIZED SQUARE. IN MY DIPLOMA THESIS I DEAL WITH THE URBANISTIC COMPLEX IN SOUTH-EAST PART OF THE AREA. THIS PART IS FUNCIONALLY FOCUSED ON MUSIC CULTURE AND IT IS COMLETED BY SHOPS AND GASTRONOMIC BUSINESS IN THE CURRENT AREA. IN THIS AREA ARISE A NEW BUILDING OF CONCERT HALL, WHICH IS SITUATED IN THE BLOCK WITH OTHER BUILDINGS AND IT CREATES STREET LINE OF PUBLIC AREA CONNECTING LITEŇ WITH THE CASTLE. WITH THIS CONSTRUCTION ARISE COURTYARD INSIDE THE BLOCK, WHICH BY CONNECTION WITH GREEN OFFERS UNIQUE ATMOSPHERE OF THE PLACE IN THE AREA. THE SHAPE OF THE NEW BUILDING USES PRINCIP OF SLOPING ROOF, WHICH ARE TYPICAL FOR COUNTRYSIDES BUILDINGS AND IS REPRESENTED IT IN NEW FORMS.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzámek,Liteň,centrum,rekonstrukcecze
dc.subjectcastle,Liten,centre,reconstructioneng
dc.titleZámek Liteň - nové centrumcze
dc.titleLiteň Castle - New Community Centreeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeJiroutek Jiří
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record