Show simple item record

MRI image data processing in cardiology (MRI tagging) via methods based on the Fourier transform

dc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorŠtrba Stanislav
dc.date.accessioned2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.available2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-587864809205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74703
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám zpracováním kardiovaskulárních snímků z magnetické rezonance s přídavným gradientem, takzvaným MRI tagging. Práce je součástí studie Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, která se zabývá léčbou srdeční dyssynchronie. Ta se projevuje nerovnoměrnou aktivitou částí levé komory. Cílem je tvorba programu, který by byl nápomocný v rozhodovacím procesu, zdali je pacient vhodným kandidátem pro podstoupení srdeční resynchronizační terapie, CRT. Program v MatLabu je schopen načíst data ve formátu DICOM. Je schopen zároveň pracovat s transversálními i longitudinálními snímky. Pomocí Fourierovy transformace program dokáže zrekonstruovat pohyblivou mřížku a na základě její analýzy může exportovat pohybový vektor, počítat příčnou deformaci, tzv. radial strain a zároveň torzní deformaci, tj. circumferential strain. Vypočítaná data jsou reprezentována v podobě grafů mechanické deformace levé komory, ze kterých lze odečíst rozdíly v deformaci segmentů levé komory a tak diagnostikovat poruchu převodního systému srdečního. Bylo zjištěno, že pro tuto metodu nejsou vhodné longitudinální řezy.cze
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with the processing of cardiovascular images from magnetic resonance with an additional gradient, so-called MRI tagging. Thesis is part of project currently running at Cardiology Clinic of the 2nd Faculty of Medicine of the Charles University and Motol University Hospital, which deals with the treatment of cardiac dyssynchrony. This is manifested by the uneven activity of parts of the left ventricle. The aim is to create a program that would assist in the decision making process whether the patient is a suitable candidate for cardiac resynchronization therapy, CRT. The MatLab program is able to load data in DICOM format. It is also capable of working with both transversal and longitudinal sequences. Using the Fourier Transform, the program can reconstruct the movable. Based on its analysis, it can export the motion vector, compute the transversal deformation, the so-called radial strain, and the circumferential strain. The calculated data are represented in the graphs of left ventricular mechanical deformation from which the differences in deformation of the left ventricular segments it is possible to diagnose cardiac transduction system disorder. In conclusion, this method is not suitable for longitudinal sections computation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKardiovaskulární zobrazování magnetickou rezonancí,MRI tagging,Fourierova transformace,segmentace levé komory srdce,srdeční dyssynchroniecze
dc.subjectCardiovascular magnetic resonance imaging,MRI tagging,Fourier transform,segmentation of the left ventricle of the heart,heart dyssynchronyeng
dc.titleZpracování MRI snímků v kardiologii (MRI tagging) pomocí metod využívajících Fourierovu transformacicze
dc.titleMRI image data processing in cardiology (MRI tagging) via methods based on the Fourier transformeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereePáta Petr
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record