Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPavelka, Jiří
dc.contributor.authorGric, Petr
dc.date.accessioned2018-02-22T08:08:32Z
dc.date.available2018-02-22T08:08:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74623
dc.description.abstractMoje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů středních a větších výkonů. V úvodu jsem popsal vize a cíle disertační práce a popsal současný stav problematiky budících souprav synchronních pohonů turbokompresorů. A to v třech technických úrovních. Další oddíl se zabývá technickou analýzou jednotlivých komponentů soustrojí turbokompresorů, a to jak jeho elektrických, tak i mechanických částí. Ve zvláštní navazující kapitole se zabýván technickou analýzou vlastností pohonných motorů turbokompresorů a to cíleně na synchronní stroje, jejich elektrické a mechatronické vlastnosti. V následující kapitole č. 5 analyzuji vlastnosti nového budícího systému PEG xxx/μP7, vyvinutého na základě výše popsaného výzkumu. V závěru popisuji hlavní přínosy této disertační práce a reviduji splnění nastavených vizí a cílů. Za velký přínos této práce považuji aplikační odzkoušení uvedených analýz a výzkumů. Proto v poslední kapitole uvádím výběr nejzajímavějších provozních nasazení navržených budících souprav PEG xxx/ μP7.cze
dc.description.abstractThe dissertation thesis investigates the analysis of synchronous motor excitation systems and their possible complex utilisations. The focus is on the possibilities of mechatronic utilisation of the analysis of medium and large power turbocharger machines. The introduction describes the aims and objectives of the project and explains the current theoretical (and practical solutions) of synchronous drives for turbochargers at three technical levels. The following section, concentrates on the technical analysis of individual components which make up turbocharger sets, including both the electrical and mechanical components. The complementary chapter, examines the properties of propulsion engines for turbocompressors, specifically focussing on synchronous machines and their electrical and mechatronic characteristics. Chapter 5 describes the properties of the new PEG xxx / μP7 Excitation System that has been developed for practical applications utilising theoretical conclusions conducted during this research project. The conclusion evaluates the main benefits of this dissertation thesis and reviews the fulfilment of the aims and objectives set for the project The practical applications from the research and theoretical analysis have the most significant contribution to this thesis, which is why the last chapter includes selected practical uses of the PEG xxx / μP7 excitation sets.
dc.language.isočeštinacze
dc.titleBuzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systémcze
dc.typedisertační prácecze
dc.description.departmentKatedra elektrických pohonů a trakce
theses.degree.disciplineElektrické stroje, přístroje a pohony
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra elektrických pohonů a trakce
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatika


Soubory tohoto záznamuTento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam