Zobrazit minimální záznam

Influence of Active Additives on the Properties of Cement-based Composite Cured under Specific Hydrothermal Conditions

dc.contributor.advisorReiterman Pavel
dc.contributor.authorHolub Petr
dc.date.accessioned2018-02-09T15:57:28Z
dc.date.available2018-02-09T15:57:28Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781238241305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74558
dc.description.abstractUvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické složení, granulometrii, reaktivitu, pH a mnoho dalších. Speciální podmínky vytvrzování byly realizovány zvýšenou teplotou v plně nasyceném prostředí vodní párou. Speciálních podmínek tohoto typu bylo dosaženo pomocí autoklávu, kde vodní pára dosahovala teplot až 80 ?C při běžném atmosférickém tlaku. Při vytvrzování za zvýšených teplot došlo k významnému urychlení hydratačních reakcí a zkrácení doby zrání, při zachování stejných nebo podobných mechanických vlastností. Tyto metody vytvrzování lze uplatnit především u prefabrikace speciálních betonových dílců, určených pro stavebnictví nebo pro speciální aplikace ve strojírenství. Po zvážení všech možností, dostupnosti jednotlivých materiálů a prostudování teoretických pramenů bylo připraveno a odzkoušeno několik typů cementových matric se zaměřením na změnu typů a podílů aktivních příměsí v betonové směsi. Kompozity byly testovány destruktivními i nedestruktivními zkouškami a výsledné mechanicko-fyzikální vlastnosti byly následně porovnány mezi sebou v tabulkách a grafech. Základem pro testování byly zvoleny teoretické znalosti o koncepci HPC (hight performance concrete) a UHPC (ultra hight performance concrete) cementových matric získaných z literatury a doporučení specialistů.cze
dc.description.abstractThis work deals with impact of active additives on the final mechanical properties of cementitious composites cured under special conditions. Here the individual active additives are described in terms of chemical composition, granulometry, reactivity, pH and many others. The special curing conditions were created by the increasing temperature in an ambiance fully saturated by water vapor. These special conditions were achieved by an autoclave where water vapor reaches temperatures up to 80 ?C at common atmospheric pressure. The hydration reactions were significantly accelerated, and maturation was reduced while maintaining the same or similar mechanical properties during the curing at higher temperatures. These curing methods can be applied especially for the prefabrication of special concrete components designed for construction or for special applications in mechanical engineering. After considering all the possibilities, the availability of individual materials and the study of theoretical sources, several types of cement matrices have been prepared and tested with a target on changing the types and proportions of active additives in the concrete mixture. The composites were tested by destructive and non-destructive tests. Than the results of mechanical and physical properties were compared with each other in the tables and graphs. The basis for the tests were the theoretical knowledge of the HPC (high-performance concrete) and UHPC (ultra-high-performance concrete) cementitious matrices derived from literature and specialist recommendations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbetonová matrice,aktivní příměsi,autoklávování,HPC a UHPC betoncze
dc.subjectConcrete Matrix,Active Additives,Autoclaved,HPC and UHPC Concreteeng
dc.titleVliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínekcze
dc.titleInfluence of Active Additives on the Properties of Cement-based Composite Cured under Specific Hydrothermal Conditionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDoležel Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam