Show simple item record

Design of an Automated Control System for Subway Escalators

dc.contributor.advisorFaltus Vladimír
dc.contributor.authorHoyos Posada David
dc.date.accessioned2017-06-07T16:11:39Z
dc.date.available2017-06-07T16:11:39Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifierKOS-695599510405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70075
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a zhodnocením automatického ovládacího systému, založeným na technologiích detekce chodc?, pro eskalátory v pražském metru.Hlavním cílem navrhovaného systému je zvýšit schopnost eskalátor? reagovat na zm?nu toku cestujících a zárove? omezit tvorbu front.Tato práce poskytuje p?ehled sou?asné používaných systém? ve vybraných stanicích metra a porovnává jejich funk?nost s navrhovaným systémem pomcí simula?ních model? navržených pro oba p?ípady. Výsledky dokázaly, že navrhovaný systém, spole?n? se zm?nou chování cestujících na eskalátorech, m?že p?inést významné výhody pro uživatele hromadné dopravy snížením celkového ?asu stráveným ve frontách.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the proposal and evaluation of an automated control system based on pedestrian detection technologies for the escalators located in the metro of Prague. The proposed system has as main goal to increase the reactiveness of the escalators allowing them to react to fast changes of pedestrian flow and at the same time reducing the formation of queues. For that, this thesis provides an overview of the current system used in a selected station of the metro system, and compares its operation with the proposed system by using simulation models developed for both cases. The results in this thesis show that the proposed system, together with a change of the pedestrian behavior in escalators, could bring significant benefits for the users of the public transport by reducing the total time spend in queues.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectautomatizované ovládání ,optimalizace,ve?ejná doprava,eskalátory,Arena Rockwellcze
dc.subjectPublic transport,escalators,optimization,Arena Rockwell,Automated controleng
dc.titleNávrh systému automatizovaného řízení eskalátorů podzemní dráhycze
dc.titleDesign of an Automated Control System for Subway Escalatorseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVondráček Petr
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record