• Elektrolytická cela pro generování Cl2 pro sterilizaci vody 

      Autor: Králík Tomáš; Vedoucí práce: Sieger Ladislav; Oponent práce: Jíra Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      Práce se zabývá požadavky na pitnou vodu a metody její úpravy. Úprava vody spo ?ívá v jejífiltraci, sedimentaci a dezinfekci. Dezinfekci je možné provést nČkolika zp?soby. Za pomocífyzikálních metod - termická dezinfekce, ...