Now showing items 1-20 of 106

  • Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené oblasti spektra 

   Author: Daniel Šedivý; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Frank Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření automatizovaného systému pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené části spektra. K tomuto je v práci užito skenovacího detektoru, který měření v této oblasti na ...
  • Příprava periodických polí nanotyček ZnO s kontrolovanou morfologií 

   Author: Jan Macháček; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zabývá problémem přípravy ZnO nanotyček v periodických polích za použití fokusovaného iontového svazku a ovlivněním jejich morfologie nastavením parametrů při růstu z chemické lázně v průtokovém reaktoru. ...
  • Vysoce přesné algoritmy pro interpolace funkcí v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách 

   Author: Matěj Popďakunik; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Pro hydrodynamické simulace některých problémů jsou vhodné Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro jejich přesnost a zároveň robustnost. V této práci se studují nepřímé cell-centered ALE metody pro simulaci hydrodynamiky ...
  • Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1,7 µµm 

   Author: Veronika Čírtková; Supervisor: Kratochvil Jan; Opponent: Švejkar Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá mikročipovými lasery 2 $\si{\micro \m}$ Tm:YAG, diodově rezonančně čerpaných na 1,7 $\si{\micro \m}$. V rešeršní části jsou popsány základní principy laserů a problematika pevnolátkových laserů ...
  • Metody pro modelování fotonických a plazmonických struktur 

   Author: Přemysl Klajs; Supervisor: Kwiecien Pavel; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Plazmonika je mladý obor, jehož středobodem zájmu je studium specifické skupiny kvazičástic, nazývaných plazmony, které jsou chápány jako kvantum oscilací elektronového plynu uvnitř pevných látek. Ukázalo se, že tato ...
  • Generace plazmové vlny ultrakrátkými laserovými impulzy 

   Author: Natálie Slivková; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Klimo Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Práce se zabývá studiem vlastností plazmové vlny generované pomocí ultrakrátkého laserového impulzu v podkriticky hustém plazmatu. Teoretický úvod této práce zahrnuje stručný popis interakcí laseru a plazmatu a mechanizmů ...
  • Spektroskopie a laserové vlastnosti holmiem dopovaných krystalů 

   Author: Miroslav Coubal; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krystaly dopovanými ionty holmia, a to konkrétně jejich spektroskopickými a laserovými vlastnostmi. V teoretické části práci je uveden popis pevnolátkových laserů a možnosti jejich čerpání ...
  • Vývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektor 

   Author: Filip Koňařík; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Dvornický Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem práce je vývoj kalibračního softwaru pro detektor SuperNEMO. Detektor SuperNEMO byl navržen k hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - velmi vzácného procesu za fyzikou Standardního modelu. Energetická ...
  • Integrální metody hraničních prvků pro aplikace v nanofotonice 

   Author: Pavel Holánek; Supervisor: Šiňor Milan; Opponent: Kwiecien Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Numerické metody jsou důležitým nástrojem používaným ve výzkumu nanofotoniky a plazmoniky. Mezi ně se řadí i metody integrální, používané především k simulaci interakce izolovaných struktur s elektromagnetickým polem. V ...
  • Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Babjak Róbert; Opponent: Jirka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá interakcí vysoce intenzivních laserových pulzů s předplazmatem hustého terče. Předplazma se tvoří samovolně před hustým terčem při dopadu spontánně emitovaného záření, které obvykle předchází hlavnímu pulzu. ...
  • Příprava nanostrukur ZnO pro piezoelektrické nanogenerátory 

   Author: Matej Berešík; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Táto práca sa zaoberá problematikou polovodičových nanoštruktúr ZnO, ich vlastnosťami a metódami prípravy, so zameraním na rast z chemického roztoku - chemical bath deposition. Vďaka relatívne vysokým piezoelektrickým ...
  • Nový řídící elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Kodet Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá ověřením činnosti a úpravou nového návrhu elektronického řídícího obvodu polovodičového detektoru jednotlivých fotonů (single-photon avalanch diode, SPAD). SPAD mají široké využití jako ...
  • Erbiové lasery generující Q-spínané impulsy v oblasti 3 µm 

   Author: Dominika Popelová; Supervisor: Švejkar Richard; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato bakalářská práce pojednává o diodově čerpaných Q-spínaných erbiových laserech, které emitují záření v oblasti vlnové délky 3µm. Teoretická část se věnuje obecnému popisu laseru, metodě Q-spínání a popisu erbiem ...
  • Numerické modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru 

   Author: František Novák; Supervisor: Frank Milan; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   V bakalářské práci je popsán autorem vytvořený program v grafickém programovacím prostředí LabVIEW pro modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru a srovnán s komerčně dostupným programem reZonator. V teoretické části ...
  • Spektroskopické a laserové vlastnosti krystalu Tm,Gd:SrF2 

   Author: Tereza Nováková; Supervisor: Veselský Karel; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá studiem spektroskopických a laserových vlastností krystalů Tm,Gd:SrF2 v závislosti na koncentraci neaktivních iontů Gd3+. Rešeršní část je věnována diodově čerpaným pevnolátkovým laserům s důrazem ...
  • Mikročipové a kompaktní lasery pro generaci ve střední infračervené oblasti 

   Author: Zuzana Fialková; Supervisor: Švejkar Richard; Opponent: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na mikročipové a kompaktní lasery emitující záření ve střední infračervené oblasti. V rešeršní části je rozebrána problematika pevnolátkových laserů a teorie laserů dopovaných erbiem. V ...
  • Laser s nelineárním zrcadlem pro pasivní synchronizaci módů 

   Author: Vojtěch Grossmann; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Olšan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Nelineární zrcadlo představuje zajímavou metodu generace ultrakrátkých impulsů v pevnolátkových laserech. Cílem práce bylo seznámit se s principem nelineárního zrcadla založeného na periodicky pólovaném lithium niobátu ...
  • Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 

   Author: Mydlář Martin; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Frank Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na nový laserový aktivní materiál Nd:SrF2. Nejprve byly změřeny a vyhodnoceny spektroskopické charakteristiky dostupných vzorků s různou koncentrací aktivního iontu Nd a dále příměsí Gd, ...
  • Simulátor energetické bilance jednofotonového lidaru 

   Author: Murtazin Mark; Supervisor: Blažej Josef; Opponent: Pavel Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   V této bakalářské práce je studována problematika použití jednofotonového laserového dálkoměru LIDAR pro měření v blízké zóně. V práci je navrhnut simulátor energetické bilance pro měření vzdálenosti a rozebrané různé ...
  • Kontinuální vláknový laser s frekvenční konverzí uvnitř rezonátoru 

   Author: Roškot Lukáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Bakalárská práce se zabývá teoretickým i experimentálním studiem architektury kontinuálních vláknových laserů emitujících na vlnové délce okolo 1 ?m a dále také účinnou konverzí výstupního záření do druhé harmonické ...