Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Jednorozměrné relativistické bodové interakce - aproximace regulárními potenciály, použití v modelech diracovských materiálů 

  Autor: Václav Růžek; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Lotoreichik Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Práce se zabývá relativistickými bodovými interakcemi v jedné dimenzi a jejich aproximací regulárními potenciály. V závislosti na charakteru hraniční podmínky rozlišíme dva typy bodové interakce. V existující literatuře ...
 • Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou 

  Autor: Romana Kvasničková; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Lotoreichik Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s nehomogenní metrikou v tenkých oblastech s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou ...
 • Klasické a kvantové logické operace nad superpozicemi OAM 

  Autor: Matyáš Staněk; Vedoucí práce: Potoček Václav; Oponent práce: Barnett Stephen Mark
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Světlo má mnoho stupňů volnosti a jedním z nich je orbitální moment hybnosti (OAM). Svazky nesoucí OAM se běžně popisují v ortonormální bázi Laguerre-Gaussových módů, ve které celé číslo l charakterizuje velikost OAM daného ...
 • Studium substruktury jetů v p+p srážkách při energii 200 GeV v experimentu STAR 

  Autor: Monika Robotková; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Faltová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
  Jety jsou kolimované spršky hadronů, které vznikají fragmentací vysokoenergetických partonů, a jsou dobrým nástrojem ke studiu kvantové chomodynamiky. Vlastnosti partonové spršky a evoluci jetu můžeme zkoumat především ...
 • Studium nelineární evoluce hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

  Autor: Matěj Vaculčiak; Vedoucí práce: Čepila Jan; Oponent práce: Závada Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
  Předmětem této diplomové práce je studium hadronové struktury, zejména pak jevu partonové saturace, který se projevuje při nı́zkých hodnotách Bjorkenova x v hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonu. Jsou zde popsány ...
 • Identifikace jetů obsahujících těžký kvark pomocí vektorů lokálních agregovaných deskriptorů 

  Autor: Georgij Ponimatkin; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Vértesi Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Identifikace jetů pocházejících z rozpadů těžkých kvarků s vysokou statistickou přesností je klíčovou součástí mnoha fyzikálních analýz, od fyziky těžkých iontů po hledání nové fyziky. Taková přesnost může být dosažena s ...
 • PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu 

  Autor: Ekaterina Eremenko; Vedoucí práce: Nevrkla Michal; Oponent práce: Horný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Práce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus ...
 • Studium rovnováhy půvabných mezonů v relativistických srážkách těžkých iontů pomocí Monte Carlo generátoru HYDJET++ 

  Autor: Jaroslav Štorek; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Eyyubova Gyulnara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů vzniká kvark-gluonové plazma (QGP), stav hmoty, ve kterém kvarky a gluony nejsou vázány do hadronů. Simulacemi takových srážek pomocí např. HYDJET++ Monte Carlo generátoru ...
 • Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat 

  Autor: Vendulka Fílová; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Dolejší Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  V ultra-periferních srážkách jader olova můžeme pozorovat fotoprodukci mezonu J/Psi . Účinný průřez takového procesu je citlivý na gluonové distribuční funkce, tím se nám nabízí skvělá možnost, jak studovat chování gluonů ...
 • Monitorovací systém radiace experimentu CMS 

  Autor: David Gančarčík; Vedoucí práce: Myška Miroslav; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Simulace radiačního pozadí klade požadavky na přístroje v experimentální hale, které musí být schopné odolat toku nabitých i neutrálních částic. Simulace ionizačního záření je prováděna s pomocí Monte Carlo generátorů. V ...
 • Studium vlastností detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade ALICE 

  Autor: Diana Mária Krupová; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Muon Forward Tracker (MFT) představuje součást vylepšení systému detektorů ALICE během Long Shutdown 2 na LHC. MFT je nový detektor, který k detekci částic využívá křemíkové ALPIDE senzory. Tato práce je věnována studiu ...
 • Nekoherentní fotoprodukce J/psi v ultra-periferálních Pb-Pb srážkách na ALICE 

  Autor: David Grund; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Spousta Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Analýza difrakční fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách těžkých iontů na urychlovači LHC představuje účinný způsob, jak lze zkoumat strukturu jader při nízkých Bjorkenových x. Tyto procesy umožňují ...
 • Miony ve sprškách kosmického záření 

  Autor: Antonín Kravka; Vedoucí práce: Trávníček Petr; Oponent práce: Kvita Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. ...
 • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

  Autor: Daniel Štěrba; Vedoucí práce: Novotný Jaroslav; Oponent práce: Pascazio Saverio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
 • Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích 

  Autor: Ondřej Kubů; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických ...
 • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

  Autor: Juraj Kováč; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Eisner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
 • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

  Autor: Pavel Lokvenc; Vedoucí práce: Exner Pavel; Oponent práce: Turek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...
 • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

  Autor: Vojtěch Šmíd; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Znojil Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
  Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...
 • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

  Autor: Jakub Kubát; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Kisel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
 • Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku 

  Autor: Ondřej Sedláček; Vedoucí práce: Král Jiří; Oponent práce: Czwalinna Marie Kristin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
  High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se tato práce zabývá radiačně ...

Zobrazit další