Zobrazují se záznamy 1-20 z 333

  • Klasické a kvantové logické operace nad superpozicemi OAM 

   Autor: Matyáš Staněk; Vedoucí práce: Potoček Václav; Oponent práce: Barnett Stephen Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Světlo má mnoho stupňů volnosti a jedním z nich je orbitální moment hybnosti (OAM). Svazky nesoucí OAM se běžně popisují v ortonormální bázi Laguerre-Gaussových módů, ve které celé číslo l charakterizuje velikost OAM daného ...
  • Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou 

   Autor: Romana Kvasničková; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem práce je odvození efektivního modelu pro laplacián s nehomogenní metrikou v tenkých oblastech s neumannovskými hraničními podmínkami. Nejprve rigorózně zavedeme Neumannův Laplaceův operátor s nehomogenní poruchou ...
  • Jednorozměrné relativistické bodové interakce - aproximace regulárními potenciály, použití v modelech diracovských materiálů 

   Autor: Václav Růžek; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá relativistickými bodovými interakcemi v jedné dimenzi a jejich aproximací regulárními potenciály. V závislosti na charakteru hraniční podmínky rozlišíme dva typy bodové interakce. V existující literatuře ...
  • Adiabatické přechody v časově diskrétních systémech 

   Autor: Filip Němec; Vedoucí práce: Potoček Václav; Oponent práce: Kiss Tamás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Zabýváme se jednorozměrnou Hadamardovou procházkou na nekonečné dis-krétní síťce. Její prostorová homogenita může být narušena: například defekty v mincovém prostoru. V této práci představíme analytické řešení problému ...
  • Studium substruktury jetů v p+p srážkách při energii 200 GeV v experimentu STAR 

   Autor: Monika Robotková; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Faltová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Jety jsou kolimované spršky hadronů, které vznikají fragmentací vysokoenergetických partonů, a jsou dobrým nástrojem ke studiu kvantové chomodynamiky. Vlastnosti partonové spršky a evoluci jetu můžeme zkoumat především ...
  • Studium nelineární evoluce hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Autor: Matěj Vaculčiak; Vedoucí práce: Čepila Jan; Oponent práce: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Předmětem této diplomové práce je studium hadronové struktury, zejména pak jevu partonové saturace, který se projevuje při nı́zkých hodnotách Bjorkenova x v hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonu. Jsou zde popsány ...
  • Identifikace jetů obsahujících těžký kvark pomocí vektorů lokálních agregovaných deskriptorů 

   Autor: Georgij Ponimatkin; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Vértesi Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Identifikace jetů pocházejících z rozpadů těžkých kvarků s vysokou statistickou přesností je klíčovou součástí mnoha fyzikálních analýz, od fyziky těžkých iontů po hledání nové fyziky. Taková přesnost může být dosažena s ...
  • PIC simulace urychlování elektronů v brázdovém poli laseru ve vlnovodném režimu 

   Autor: Ekaterina Eremenko; Vedoucí práce: Nevrkla Michal; Oponent práce: Horný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zaměřuje na studium šı́řenı́ intenzivnı́ho laserového pulzu plazmatem uvnitř kapiláry s profilem daným výsledky MHD simulace . Použı́vá se modelovanı́ pomocı́ PIC simulace v EPOCH kódu. Rozebı́rá se mechanismus ...
  • Studium rovnováhy půvabných mezonů v relativistických srážkách těžkých iontů pomocí Monte Carlo generátoru HYDJET++ 

   Autor: Jaroslav Štorek; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů vzniká kvark-gluonové plazma (QGP), stav hmoty, ve kterém kvarky a gluony nejsou vázány do hadronů. Simulacemi takových srážek pomocí např. HYDJET++ Monte Carlo generátoru ...
  • Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat 

   Autor: Vendulka Fílová; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V ultra-periferních srážkách jader olova můžeme pozorovat fotoprodukci mezonu J/Psi . Účinný průřez takového procesu je citlivý na gluonové distribuční funkce, tím se nám nabízí skvělá možnost, jak studovat chování gluonů ...
  • Monitorovací systém radiace experimentu CMS 

   Autor: David Gančarčík; Vedoucí práce: Myška Miroslav; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Simulace radiačního pozadí klade požadavky na přístroje v experimentální hale, které musí být schopné odolat toku nabitých i neutrálních částic. Simulace ionizačního záření je prováděna s pomocí Monte Carlo generátorů. V ...
  • Studium vlastností detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade ALICE 

   Autor: Diana Mária Krupová; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Muon Forward Tracker (MFT) představuje součást vylepšení systému detektorů ALICE během Long Shutdown 2 na LHC. MFT je nový detektor, který k detekci částic využívá křemíkové ALPIDE senzory. Tato práce je věnována studiu ...
  • Nekoherentní fotoprodukce J/psi v ultra-periferálních Pb-Pb srážkách na ALICE 

   Autor: David Grund; Vedoucí práce: Contreras Jesus Guillermo; Oponent práce: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Analýza difrakční fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách těžkých iontů na urychlovači LHC představuje účinný způsob, jak lze zkoumat strukturu jader při nízkých Bjorkenových x. Tyto procesy umožňují ...
  • Miony ve sprškách kosmického záření 

   Autor: Antonín Kravka; Vedoucí práce: Trávníček Petr; Oponent práce: Kvita Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. ...
  • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

   Autor: Daniel Štěrba; Vedoucí práce: Novotný Jaroslav; Oponent práce: Pascazio Saverio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
  • Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích 

   Autor: Ondřej Kubů; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických ...
  • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

   Autor: Juraj Kováč; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
  • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

   Autor: Pavel Lokvenc; Vedoucí práce: Exner Pavel; Oponent práce: Turek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...
  • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

   Autor: Vojtěch Šmíd; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...
  • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

   Autor: Jakub Kubát; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Kisel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...