Zobrazují se záznamy 1-20 z 1463

  • Módy porušování konstrukčních materiálů tlakové nádoby reaktoru 

   Autor: Jan Štefan; Vedoucí práce: Siegl Jan; Oponent práce: Strnadel Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Disertační práce je zaměřena na hodnocení procesů porušování konstrukčních materiálů tlakových nádob jaderných reaktorů typu VVER. Byla provedena série experimentů s cílem vyhodnocení struktury a procesů porušování dvojice ...
  • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

   Autor: Daniel Štěrba; Vedoucí práce: Novotný Jaroslav; Oponent práce: Pascazio Saverio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
  • Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích 

   Autor: Ondřej Kubů; Vedoucí práce: Šnobl Libor; Oponent práce: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických ...
  • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

   Autor: Juraj Kováč; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
  • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

   Autor: Pavel Lokvenc; Vedoucí práce: Exner Pavel; Oponent práce: Turek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...
  • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

   Autor: Vojtěch Šmíd; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...
  • Využití bezpilotního leteckého prostředku pro radiační monitoring a leteckou gama spektrometrii 

   Autor: Michal Šimeček; Vedoucí práce: Černý Radek; Oponent práce: Novotný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato práce je zaměřena na využití bezpilotních leteckých prostředků pro radiační monitoring a leteckou gamma spektrometrii. Pojednává o radiačním monitoringu na území České republiky, možném zařazení bezpilotního leteckého ...
  • Celotělová dozimetrie v radionuklidové terapii 

   Autor: Simona Šimůnková; Vedoucí práce: Kráčmerová Tereza; Oponent práce: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh ...
  • Studium vlastností transmutačních detektorů 

   Autor: Marie Freibergová; Vedoucí práce: Viererbl Ladislav; Oponent práce: Tomandl Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Práce se zabývá studiem vlastností transmutačních detektorů. Uvádí princip těchto detektorů a použitelné reakce vedoucí na žádané transmutované nuklidy, jejich potřebné vlastnosti a některé omezující aspekty v jejich ...
  • Příprava a charakterizace luminiscenčních tenkých vrstev pro pokročilé aplikace 

   Autor: Adéla Suchá; Vedoucí práce: Děcká Kateřina; Oponent práce: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací luminiscenčních tenkých vrstev vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem teoretické části bylo najít vhodné dvojice substrátu (objemového krystalu) a nanokrystalů s možným ...
  • Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC 

   Autor: Jakub Kubát; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Kisel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   KF Particle Finder (KFPF) je C++ balíček vyvinutý pro rychlou a efektivní rekonstrukci částic s krátkou dobou života. Jeho účelem je pomoci při společné snaze skupiny FIAS a skupin High Level Trigger (HLT) a Tracking Focus ...
  • Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku 

   Autor: Ondřej Sedláček; Vedoucí práce: Král Jiří; Oponent práce: Czwalinna Marie Kristin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se tato práce zabývá radiačně ...
  • Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích 

   Autor: Maryana Bilous; Vedoucí práce: Němec Mojmír; Oponent práce: Fejgl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou ...
  • Interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými a hydratovanými biomolekulami 

   Autor: Barbora Sedmidubská; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Motivací této práce je lepší pochopení chemických procesu v bunce podstupující ozarování, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Následkem interakcí techto cástic se složkami bunky dochází k poškození ...
  • Elektrochemická recyklace persíranového dekontaminačního média 

   Autor: Marta Burešová; Vedoucí práce: Němec Mojmír; Oponent práce: Šrank Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Během vyřazování vzniká velké množství radioaktivních odpadů, které je nutno dále upravit a zpracovat pro finální uložení. To je důvodem, ...
  • Charakterizace křemíkového senzoru ALPIDE 

   Autor: Valentina Raskina; Vedoucí práce: Křížek Filip; Oponent práce: Kroll Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Experiment ALICE v CERN připravuje inovaci svého vnitřního dráhového detektoru. Tento detektor bude sestávat ze sedmi koncentrických vrstev křemíkových senzorů ALPIDE založených na technologii MAPS. S tímto projektem je ...
  • Modifikace povrchu křemíku grafenoxidem 

   Autor: Marie Skálová; Vedoucí práce: Kozempel Ján; Oponent práce: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato práce se zabývá úpravou povrchu křemíku za účelem jeho pasivace a zvýšení efektivní doby života minoritních nosičů náboje. V teoretivké části je popsán křemíkový wafer a jeho vlastnosti jakožto výchozího materiálu pro ...
  • Stanovení radionuklidové čistoty vybraných medicinálních nuklidů pomocí extrakční chromatografie na papíře. 

   Autor: Klaudia Bátorová; Vedoucí práce: Kozempel Ján; Oponent práce: Seifert Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Táto práca sa zameriava na separácie vybraných medicinálnych rádionuklidov za účelom stanovenia rádionuklidovej čistoty, pomocou diglykolamidov impregnovaných na chromatografickom papieri. Teoretická časť je venovaná ...
  • Studie produkce pi+pi-, K+K-, ppbar a pi+pi+pi-pi- v centrálních exkluzivních procesech s detektorem STAR na RHIC 

   Autor: Tomáš Truhlář; Vedoucí práce: Guryn Wlodzimierz; Oponent práce: Augsten Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato práce se zabývá prvním měřením centrální exkluzivní produkce v proton-protonových srážkách při energii sqrt s = 510 GeV naměřených na experimentu STAR. Při této energie dominuje dvojitá výměna pomeronů. Z toho důvodu ...
  • Chemické metody detekce singletového kyslíku 

   Autor: Kristýna Havlinová; Vedoucí práce: Pelikánová Iveta Terezie; Oponent práce: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a ...