• Mechanické vlastnosti velké skryté žíly 

   Autor: Hadraba Daniel; Vedoucí práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Lanový HexaSphere 

   Autor: Rada Vojtěch; Vedoucí práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Únavová predikce multiaxiálními kritérii v oblasti časované životnosti 

   Autor: Schmidová Nikola; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Stroj na testování netěsností klimatizačních jednotek 

   Autor: Duda Tomáš; Vedoucí práce: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Posouzení výpočtových metod pro návrh kompozitních výrobních strojů 

   Autor: Heinl Tomáš; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   V práci se vyskytují základní výpočetní metody používané při návrhu kompozitních elementů výrobních strojů. Tyto metody jsou porovnány jak mezi sebou, tak i s experimentálními výsledy.
  • Analytické výpočtové metody pro návrh kompozitních elementů výrobních strojů 

   Autor: Malá Anna; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá kompozitními materiály, popisem jejich vlastností a materiálových charakteristik. Dále jsou zde uvedeny příklady použití těchto materiálů při výrobě výrobních strojů a to především laminátů. ...
  • Analýza ohybu kompozitních nosníků 

   Autor: Zavřelová Tereza; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá porovnáním metod pro výpočet ohybu kompozitních nosníků. Srovnáváme výsledky výpočtů provedených pomocí Bernoulliho metody, metody výpočtu matice ABD a modelů MKP řešených pomocí klasické a objemové skořepiny ...
  • Kinematické a dynamické řešení vztlakové klapky křídla 

   Autor: Valášek Michael; Vedoucí práce: Bauma Václav; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Cílem této práce je na zadaném mechanismu vztlakové klapky vyřešit jeho kinematické a dynamické chování se zaměřením na výpočet potřebných hnacích sil. K dosažení předem stanoveného pohybu je nutné řešit inverzní dynamickou ...
  • Měření adheze tenkých TiO2 vrstev pomocí nano vrypové zkoušky 

   Autor: Řeháková Veronika; Vedoucí práce: Lukeš Jaroslav; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Práce se zabývá testováním TiO2 vrstvy pomocí nano vrypové zkoušky a nanoindentace. Vrstva TiO2 byla nanesena na sklo metodou nanášením z plazmatu. Byla změřena kritická síla pro proškrábnutí vrstvy a koeficient tření. Z ...
  • Řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících 

   Autor: Fayad Martin; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Obsahem této práce je příspěvek k řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících. Úvod práce je věnován základní teorii sypké hmoty, je popsána její fyzikální podstata a jsou uvedeny její definice a ...
  • Odhad rychlosti šíření pulsní vlny aortou 

   Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá odvozením zjednodušeného vzorce pro rychlost šíření pulsní vlny aortou. Na jeho základě je následně vystavěn matematický model, jehož výstupem jsou grafy obvodového a axiálního streče a grafy rychlosti ...
  • Porovnání stavu napjatosti klasického a vinutého šroubového spoje 

   Autor: Nosek Martin; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá MKP analýzou napjatosti dvou různých konstrukcí šroubového spoje. Jde o spojení klasického šroubu a matice s metrickým závitem a o netypické spojení vinutého šroubu s vinutou maticí. Práce na kontaktních ...
  • Analýza napětí ve spojích rotačně symetrických konstrukcí 

   Autor: Linduška Petr; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí ve spojích vybraných rotačně symetrických konstrukcí. Numerická analýza byla provedena v programu SolidWorks. V tomto vývojovém prostředí byly vytvořeny také ...
  • Experimentální stanovení mechanických vlastností vazů 

   Autor: Haiblíková Štěpánka; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením mechanických vlastností vazů hlezenního kloubu. Zkoumány byly vzorky tří vazů, které byly odebrány během operace. Konkrétně se jednalo o lig. deltoideum, lig. tibiofibulare ...
  • Vývoj lokomoční pomůcky pro pacienty s poruchou CNS 

   Autor: Nedvěd Vojtěch; Vedoucí práce: Horák Zdeněk; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Práce je zaměřena na vývoj lokomoční pomůcky pro pacienty postižené Parkinsonovou nemocí, kteří trpí freezingem. Práce se zabývá návrhem hole s virtuální překážkou podporující vizuální cueing. Součástí bakalářské práce je ...
  • Měření rychlosti proudící kapaliny v trubici 

   Autor: Cambelová Hana; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato práce se zabývá prouděním newtonovské nestlačitelné kapaliny v pevné trubici kruhového průřezu. Cílem práce bylo porovnat experimentálně získané střední hodnoty rychlosti toku kapaliny a rychlostní profily pro námi ...
  • Výpočetní kontrola těsnosti přírubového spoje 

   Autor: Štěpán Pavel; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem bakalářské práce je podle daných provozních parametrů navrhnout přírubový spoj a zkontrolovat jeho těsnost pomocí jak analytických vztahů, tak i numerických metod založených na metodě konečných prvků (MKP).
  • Bezkontaktní měření průhybu nosníku 

   Autor: Petrík Tomáš; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezkontaktního měření průhybu nosníku. Největší důraz je kladen na laserové snímače, zabývá se však také kapacitními snímači, vyhodnocováním obrazu a magneticko-indukčními ...
  • Optimalizace skladby kompozitního nosníku 

   Autor: Toman Jan; Vedoucí práce: Mareš Tomáš; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   V této práci se zabýváme optimalizací skladby kompozitního nosníku. Dále řešíme optimalizaci hybridního smykadla obráběcího stroje.
  • Návrh a identifikace zjednodušeného popisu silentbloku pro globální MKP modely 

   Autor: Mračko Michal; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Jurenka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na popsání metody identifikace dynamických vlastností silentbloku pomocí experimentálně získaných dat, čehož se využije při tvorbě modelu založeném na soustředěných parametrech.