Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 113

  • Zaměření kanalizace v katastrálním území Ptýrov 

   Autor: Kateřina Zimmerhaklová; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá úlohou geodeta při pokládání nového kanalizačního potrubí v katastrálním území Ptýrov. Nejprve jsou popsány pomůcky použité při měření, směrnice a normy, ze kterých bylo vycházeno při měření ...
  • Testování zkušební verze systému Groma určeného pro geodetické výpočty 

   Autor: Eva Brhlíková; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Sehnal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá výpočetními funkcemi určenými pro systém GROMA, který se zaměřuje na geodetické úlohy. Práce zahrnuje popis vybraných geodetických výpočtů a mezních odchylek. Použitím unit testů byly ověřovány ...
  • Fotogrammetrické zaměření skládky komunálního odpadu Michalovice 

   Autor: Jan Zbíral; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Brejcha Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje fotogrammetrické zaměření objektu skládky komunálního odpadu v obci Michalovice. Dále popisuje postup vyhodnocení naměřených dat a následný výpočet kubatur. Při sběru dat bylo využito technologie ...
  • Zaměření vertikálních částí štoly Josef 3D skenovacím systémem ZEB Horizon 

   Autor: Adam Hrdina; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením vertikálních částí štoly Josef. Konkrétně tzv. pádového komína a schodišťového komína v oblasti Čelina-východ a větrací šachty v oblasti Mokrsko. Byl popsán ruční skener ZEB Horizon. ...
  • Geodetické měření posunů a přetvoření tunelů trasy metra B ve stanici Křižíkova 

   Autor: Aleš Bárta; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování posunů a přetvoření konstrukce tunelů metra trasy B ve stanici Křižíkova. Sledování bylo provedeno z důvodu realizace nadzemní stavby, konkrétně objektu BD RODBO Karlín. ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Hroznětíně 

   Autor: Sabina Belecká; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu rodinného domu ve městě Hroznětín. Cílem je vyhotovit geodetickou dokumentaci. Práce se na začátku zabývá popisem lokality a objektu, uvedeny jsou zde použité ...
  • Analýza časových řad (hrubé chyby, skoky, aproximace) 

   Autor: Jan Kučera; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem bakalářské práce jsou časové GNSS řady a jejich analýza. Sledovány budou obecné vlastnosti dat jako například trendy, skoky, či jejich chybové složky jako šum, nespojitosti, odlehlá měření aj. Hlavní částí bude ...
  • Určení geodetické sítě pro stavbu silnice 

   Autor: Lukáš Hošek; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce porovnává dva měřické postupy pro tvorbu vytyčovací sítě liniové stavby. Konkrétně užití polygonového pořadu s nivelací a metodu volných stanovisek. Zabývá se také rozbory přesnosti dané sítě softwarem ...
  • Určení průhybu vedení vysokého napětí 

   Autor: Jiří Mrkvička; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce slouží k vyhodnocení měření průhybů vedení vysokého napětí v závislosti na okolní teplotě. Součástí práce je popis oblasti, ve které bylo měření provedeno, rozbory přesnosti před měřením, během měření a po měření ...
  • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

   Autor: Jakub Vynikal; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...
  • Kontrola rovinnosti betonových panelů 

   Autor: Adriana Brezničanová; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ...
  • Zpracování 3D modelu památkové rezervace Třebíz zaměřené systémem Trimble V10 

   Autor: Zbyněk Formánek; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce popisuje zpracování fotogrammetrických dat naměřených pomocí systému Trimble V10. Zpracování snímků probíhalo v programu Trimble Business Center. Podrobné body se určují pomocí průsekové metody. ...
  • 3D model skalního útvaru v Prachovských skalách 

   Autor: Tereza Nedbalová; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Šulc Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením 3D modelu skalního objektu v Prachovských skalách. Model následně slouží k vyhotovení námětu na 3D horolezeckého průvodce. Skalní objekt byl nasnímán pomocí UAV (kvadrokoptéry DJI ...
  • Porovnání přesnosti veřejně dostupných digitálních modelů terénu 

   Autor: Jan Štuiber; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti digitálních modelů reliéfu SRTM, SRTM CGIAR, ASTER, DMR 5G a digitálního modelu terénu z naměřených dat v okolí Železné hůrky. Obsahem práce je získání dat, jejich zpracování ...
  • Tvorba nového bodového pole v Ponikelské jeskyni 

   Autor: Jaroslav Zeman; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Ouhrabka Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou bodového pole v Ponikelské jeskyni. V práci je popsán výběr polohy bodů, jejich stabilizace a metody použité pro jejich zaměření. Pro zaměření jednotlivých bodů vně jeskyně bylo ...
  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Čelina Západ ve štole Josef 

   Autor: Martin Kouba; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením zpřístupněné oblasti Čelina Západ a nezpřístupněné části Páteřní štoly ve Štole Josef a vytvořením její důlní mapové dokumentace. Zpracování naměřených dat bylo provedeno v programu ...
  • Zpracování mapy orientačního běhu s využitím GPS a státního mapového díla (DMR 5G, ZM10) 

   Autor: Martin Hudeček; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce zpracovává téma využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK pro mapování v orientačním běhu. Hlavním cílem je vytvoření nové mapy pro orientační běh pomocí těchto dat. V budoucnu by mohla práce ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu kaple sv. Jiří v Mnichově 

   Autor: Lucie Hnilicová; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením kaple sv. Jiří v obci Mnichov, katastrální území Mnichov u Loun. Jedná se o objekt stojící na pozemku s p. č. st. 41, pro který byl zaměřen půdorys s přilehlou polohopisnou ...
  • Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa 

   Autor: Pártlová Lucie; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Kozlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích 

   Autor: Papežová Eliška; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem objektu a dané lokality, ...