Now showing items 1-2 of 1

    Alpine catchment,water balance,precipitation-runoff relationship,actual and potential evapotranspiration,lumped and distributed hydrological model,uncertainties of estimating the hydrological and meteorological data in a mountain catchment area (1)
    Alpínské povodí,vodní bilance,srážko-odtokový vztah,aktuální a potenciální evapotranspirace,jednoduchý a distribuovaný hydrologický model,nejistoty stanovení hydrologických a meteorologických dat v horském povodí (1)