Zobrazují se záznamy 1-20 z 71

  • Charakterizace kompozitních materiálů pomocí vysokoteplotního dilatometrického měření 

   Autor: Jakub Rašovec; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na výzkum a charakterizaci vybraných kompozitních materiálů za použití vysokoteplotního dilatometru DIL 402 Expedis Select od firmy NETZSCH. V práci jsou také popsány další možná použití ...
  • Vlastnosti omítkových směsí se zvýšenou vlhkostně akumulační schopností 

   Autor: Akbota Begaly; Vedoucí práce: Fořt Jan; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Vlhkost ve stavebních konstrukcích představuje problém, který ovlivňuje významným způsobem nejen živostnost staveb, ale má také negativní vliv na izolační schopnosti použitých materiálů a v neposlední řadě nepříznivě působí ...
  • Vliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálů 

   Autor: Jan Schovanec; Vedoucí práce: Böhm Martin; Oponent práce: Srba Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří ...
  • Vývoj izolačního materiálu na bázi pěnového skla a hořečnatého pojiva modifikovaného mikrofilery a vnitřní hydrofobizací. 

   Autor: Adam Pivák; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Hořečnatý neboli Sorelův cement se řadí mezi vzdušná pojiva, přičemž vykazuje specifické vlastnosti jako je požární odolnost a vysoká pojivová schopnost. V porovnání s portlandským cementem představuje nižší ekologickou ...
  • Vlastnosti a odolnost lehčených omítek s vybraným minerálním plnivem 

   Autor: Marušiak Šimon; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Na vlastnostech dnes běžně užívaných omítek ve stavebním průmyslu se příliš neodráží současné trendy vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb související s tepelně izolačními schopnostmi a vlhkostními parametry ...
  • Betony pro sekundární ochranu radioaktivního odpadu 

   Autor: Pommer Vojtěch; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Práce je zaměřena na studii betonů s obsahem 3 typů minerálních příměsí použitelných jako sekundární ochrana radioaktivního odpadu. Tyto betony by měly být použity především pro účely stabilizace jaderných odpadů a následné ...
  • Aplikace gumového granulátu jako kameniva při výrobě lehčeného betonu 

   Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Neustále zvyšující se produkce odpadních pneumatik představuje celosvětový problém. Ojeté pneumatiky mohou ohrožovat životní prostředí, pokud se s nimi nebude správně nakládat. Využití recyklátu z pneumatik jako částečné ...
  • Beton s přírodními plnivy 

   Autor: Vrzáň Jakub; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Hlaváček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto ...
  • Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech. 

   Autor: Pivák Adam; Vedoucí práce: Záleská Martina; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem je také expandovaný ...
  • Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi 

   Autor: Kubr Karel; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných ...
  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
  • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

   Autor: Mihálová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...
  • Tepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcích 

   Autor: Schůtová Petra; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Fanta Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce ...
  • Analýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice. 

   Autor: Marušiak Šimon; Vedoucí práce: Pokorný Jaroslav; Oponent práce: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Dómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o ...
  • Vlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí 

   Autor: Walda Milan; Vedoucí práce: Fiala Lukáš; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. ...
  • Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

   Autor: Ondračka Tomáš; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...
  • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

   Autor: Šumberová Barbora; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek; Oponent práce: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
  • Ověření tepelných a vlhkostních charakteristik izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy a jejich vyhodnocení 

   Autor: Pavel Ondřej; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání a zhodnocení vlastností izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy. Součástí závěrečné práce je také ověření tepelných a vlhkostních charakteristik měřením na ...
  • Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu 

   Autor: Alblová Nikol; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem práce bylo najít vhodnou alkalicky aktivovanou směs s použitím odpadního materiálu, tedy cihelného prachu, u kterého byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. V této práci bylo studováno sedm druhů směsí, které se ...
  • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

   Autor: Čermoch Tomáš; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Krejsa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...