Now showing items 1-2 of 1

    •Bytové domy Modřany •Technologický rozborový list •Technologický normál •Časoprostorový graf (cyklogram) •Graf nasazení pracovníků •Graf spotřeby rozhodujících materiálu •Graf nasazení pracovníků •Harmonogram •Zařízení staveniště (1)
    •Technological analyse •Technological normal •Time and space diagram •Graph od machine setting •Graph of critical supplies •Diagram of workes setting •Schedule •Bulding site facilities (1)