Now showing items 1-11 of 11

  • Minimalizace rizik při přepravě nebezpečných věcí 

   Author: Beneš Tomáš; Supervisor: Uhříček Vladimír; Opponent: First Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalá?ské práce je rozbor proces? p?epravy nebezpe?ných v?cí, rizik p?i nich vznikajících a návrh opat?ení sm??ujících k jejich minimalizaci. Jako podklad slou?í Evropská dohoda o mezinárodní silni?ní p?eprav? ...
  • Prověření dvousegmentové obsluhy vybraných relací dálkovou železniční dopravou 

   Author: Buzák Jan; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je posoudit mo?nosti zavedení expresních vlakových spoj? na vybraných mezikrajských relacích v ?eské republice. Výb?r vhodných relací je proveden jednak na základ? analýzy ve?ejn? dostupných dat ...
  • Optimalizace řízení skladových zásob 

   Author: Kopyn Štefan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bakalá?ská práce se v?nuje specifické oblasti opera?ního výzkumu, která se nazývá ?ízení zásob. Jsou p?edstaveny d?le?ité my?lenky z teorie ?ízení zásob a problémy, je? ?e?í. V obecné rovin? práce popisuje i metody slou?ící ...
  • Optimalizace logistických procesů 

   Author: Imramovský Tomáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bakalá?ská práce se zabývá analýzou logistického ?et?zce a návrhem jeho optimalizace v japonské firm? Techno Associe Czech, s.r.o., která p?sobí na evropském trhu jako dodavatel komponent pro japonské firmy v Evrop?. ...
  • Optimalizace transportů z výrobního závodu PEPSICO CZ s.r.o. k distributorům 

   Author: Kočová Veronika; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Rainišová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování rizik při přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) 

   Author: Ge Filip; Supervisor: Plachý Rostislav; Opponent: Došek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití některých bankovních produktů v oblasti dopravy 

   Author: Rutar Daniel; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Lenochová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Logistika dokladů na MŠMT a její optimalizace 

   Author: Ventura Jiří; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Ehrenberger Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza nabídek online brokerských společností 

   Author: Richter Tomáš; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návaznost letišť na vysokorychlostní železniční síť v Evropě 

   Author: Hnát Vladimír; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Současný stav dopravy v Rusku 

   Author: Simbaeva Valeriya; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Kučera Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)